Girişimcilik ve İş Kurma Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlamak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yürütülmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi ile mümkündür.
  2. Yapılan Ar-Ge harcamalarının vergiden indirilebilmesi, Ar-Ge harcamalarının mutlak ve göreli düzeylerinin zaman içerisinde artması, yetiştirilecek girişimci sayısını ve girişimcinin ekonomik ortamını yakından ilgilendirmektedir.
  3. Bir ülkenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yaptığı harcamalar, ekonomik büyümeye doğrudan etki etmemektedir.

Ar-Ge desteklerinin arttırılması ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


2.Soru

Hangisi tasarımın 4C'sinden performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesine karşılık gelmektedir?


Yaratıcılık

Karmaşıklık

Uzlaşma

Seçim 

Tüketici değeri


3.Soru

Ticaret Mahkemesinin onayı ile geçerlilik kazanmış konkordatoda; borçlunun ödemeyi taahhüt ettiği borç miktarı en az yüzde kaçtır?


50
40
30
20
10

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amerika'da kurulabilecek şirket türleri arasında yer alır?


Şahıs şirketi 

Limited Şirket

Adi Ortaklık

Sınırlı Sorumlu Kuruluş

 Anonim Şirket


5.Soru

İklimi girişimci yetiştirilmesine olanak veren toplumlarda aşağıdaki gelişmelerden hangisi beklenir?


Girişimci bireylerin sayısı azalır.

Aynı yönde düşünülür ve alışılmış çözümler üretilir.

Sorumluluk alma temel eğitim düzeyinde öğretilir.

Ezbercilik ön plandadır.

Yönetmekten çok yönetilmek tercih edilir.


6.Soru

Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini kim yürütmektedir?


Tasfiye memurları 

Ortaklar kurulu 

Yönetim kurulu

İdari mahkemeler

Şirket sahibi


7.Soru

I. Hangi müşteri gruplarına fayda üretebilirim?

II. Karlılığımı nasıl sürdürürüm?

III. Benim müşterim kim olacak?

Yukarıda verilen sorulardan hangisi ya da hangileri iş modeli için sorulabilecek sorular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Girişimci, işin fiilen kurulması aşamasında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?


Vergi beyannamesi hazırlama
İş yerini kiralama
Makine-ekipman ve malzeme satın alınması
Yasal kuruluş işlemleri
Personel temini

9.Soru

 I. İşi kapatma kararı vermek 

II. “İşi bırakma bildirimi” ile Vergi Dairesine başvurarak vergi mükellefiyetini sonlandırmak

III. İlgili meslek odası ve Ticaret odasından da kaydını sildirmek 

Şahıs İşletmesinin Kapatılması sürecinde yapılması gerekenler hangilerdir?


 Yalnız I 

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi kaç gündür?


3

5

7

15

30


11.Soru

Girişimcilikte etik değerler ile hareket etmeye çalışan girişimciden aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapması beklenemez?


Devletine vergi verir

Vatandaşına istihdam sağlar

Ürettikleriyle ilgili sorunları çözen ve sorunları azaltır

Yeni projelerle topluma fayda sağlar

'Kara giden her yol mübahtır' sözüyle davranır


12.Soru

Teknoloji üretiminin en önemli unsuru nedir?


Yenilik

Yaratıcılık

Dinamizm 

Kolaylık 

Yatırım 


13.Soru

I. Kollektif şirket II. Komandit şirket III. Limited şirket IV. Anonim şirket V. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri şahıs şirketidir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
III, IV ve V
Yalnız V

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çin’de şirket kurma aşamalarından biri değildir?


Fizibilite
Ortaklık Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğü Onayı
Yabancı Sermayeli İşletme Onay Belgesi
Sermaye Koyma
İşletme Ruhsatı Başvurusu

15.Soru

Yeni işe başlayanlar tarafından kurulması önerilmeyen şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Anonim Şirket
Limited Şirket
Komandit Şirket
Kollektif Şirket

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin tasviyesinde şirketi temsil yetkisine sahip olan tasfiye memurunun üstlendiği görevlerden birisi değildir?


Şirketin sadece sonuca bağlanmış işlerini tamamlar.

Bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları paraya çevirir.

Girişimin bütün borç ve taahhütlerini öder.

Tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtları için gerekli defterleri tutar.

Alacakları tahsil eder.


17.Soru

“Pek çok örnekte işletme el değiştirdiğinde, kilit rol oynayan personelin de ayrıldığı gözlemlenmiştir. Bu tür personelin kaybı, girişimci için son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çünkü işletmenin değeri aslında bünyesinde çalışanların gösterdiği çabaların bir yansımasıdır.”

Yukarıda verilen paragrafta mevcut işletmenin satın alınmasının üstünlüğü olarak aşağıdaki hangi başlık altında incelenebilir?


Olası Konum Üstünlüğü

Düşük Performans

Önemli Çalışanların Kaybı

Mevcut Stoklar ve Ticari İtibar

Finansman Kolaylığı


18.Soru

I. Borçlunun ikâmetgah adresinin belli olmaması

II. Kamu alacağının kambiyo senedine bağlanmış olması

III. Borçlunun kaçması

IV. Alacaklının ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını istemesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudan iflas halleridir?


I, II

I, IV

II, IV

II, III

I, III


19.Soru

Toplum üzerinde en büyük etkinin kaynağı ______?


Paradır

Piyasalardır

Ürünlerdir

Enflasyondur

Kültürdür


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Limited şirketin özelliklerinden biridir?


En az T20.000 sermaye ile kurulur.

En az üç en fazla elli ortakla kurulabilir.

Tahvil çıkarabilirler

Kişisel emek, ticari itibar sermaye olarak getirilemez

Ortakların sermaye payları en az T10 ve katları olmak zorundadır