Girişimcilik ve İş Kurma Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Dengeli bir bütçe II.Düşük istihdam III.Düşük işsizlik IV.Fiyat istikrarı V.Dış ödemeler dengesi                                                                                     “Makroekonomik istikrar ve dengenin sağlanması, elverişli girişimcilik iklimi için gerekli faktörlerden biridir.” Yukarıdaki maddelerden hangileri bu kapsamda değerlendirilebilir?


III, IV ve V

II, III ve IV

I, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


2.Soru

Bir franchising anlaşmasında iş modeline ve sisteme sahip olan tarafa ne denmektedir?


Franchisee
Franchisor
Mal sahibi
Patent sahibi
KOBİ

3.Soru

Franchising anlaşmalarında bir işletmenin iş modelini ve sistemini kullanmak için anlaşma yapan işletmelere ne ad verilir?


Franchisee
Franchisor
Kartel
Merger
Holding

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasının riskleri arasında yer almaktadır?


Yüksek performans
Bürokrasi ve formalite
Mali müşavirlik
Personel transferi
Önemli personel kaybı

5.Soru

  1. Ulusal tanıtım faaliyetleri
  2. Ürün geliştirme
  3. Sermaye
  4. Personelin eğitimi

Franchisor, franchisee’yi hangi konularda destekler?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

III ve IV

I, III ve IV


6.Soru

Franchising ile ilgili verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?


Son yıllarda hızla gelişen iş kurma biçimlerinden biri olarak kabul edilebilir.

İngiltere’deki veriler incelendiğinde 90’lı yılların başlarında ülkede franchising veren işletme sayısı yaklaşık 400 iken, söz konusu işletmelerin sayısı 90’lı yılların sonlarında %40 oranında bir artış ile yaklaşık 570 işletmeye yaklaşmıştır.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin franchising yön­temi ile büyüdüğü ifade edilebilir.

Anlaşmasına konu olan şey yalnızca ürünler ve hizmetler değil, aynı zamanda franchising veren iş­letmenin markası ve yönetim modelleridir.

Pazarlama ve yönetim faaliyetlerin­de standart bir formata sadık kalması gerekliliği yoktur.


7.Soru

  • I) Taahhütlerin yerine getirilmemesi
         II) Franchisor kısıtlamaları
         III)Büyümeye ilişkin riskler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir Franchising anlaşmasının getirebileceği olumsuzluklar arasında sayılabilir?


Yalnızca i

Yalnızca ii

i ve ii

ii ve iii

i, ii ve iii


8.Soru

Personel eğitimi, lisanslar, faaliyet el kitapları, eğitim malzemeleri, kuruluş yeri seçimi gibi ödemelerin yapıldığı franchising maliyeti hangisidir?


Franchise giriş ödemesi
Sigorta
Açılış ürün stokları
Genel giderler
Borçlar

9.Soru

Girişimci kurmuş olduğu işletmeyi başarısızlık veya diğer nedenler ile kapatabilir. Kapatma işleminde şahıs işletmesi şirketlere göre daha kolay kapatılır. Bu işlemin adı aşağıdakilerden hangisidir?


İşin terk edilmesi

İşin geri alınması

İşin devredilmesi

İşe ortak alınması

İşteki ortağın çıkarılması


10.Soru

İşletme ve diğer örgütlerin yaşamını sürdüren itici güç olarak gösterilen girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İç girişimcilik

Dış girişimcilik

Ticari girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Genç girişimcilik


11.Soru

Genel Kurul aşağıdaki şirketlerin hangisinde yer alır?


Anonim Şirket

Kollektif Şirket

Komandit Şirket

Limited Şirket

Adi Şirket


12.Soru

Aşağıdaki evraklardan hangisi Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için bağlı bulunulan bölgedeki Vergi Dairesine  başvururken gereken belgelerden biridir?


İşe başlama bildirimi

Vergi levhası fotokopisi 

İlan gazetesi

Taahhütname

Tutulan ticari defterin noter tasdikli kısmın fotokopisi


13.Soru

Şirketler tasfiye süresinde hangi kanuna göre hareket etmelidirler?


Adliye Sicil Kanunu

Borçlar Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ticaret Kanunu


14.Soru

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denmektedir?


Tüccar

Tacir

Vekil

Anonim Şirket

Limited Şirket


15.Soru

Devralma işlemi ile ilgi  olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Devralan anonim şirketin hukuki yapısı sona erer.

II. Devralınan (katılan) şirketin tüzel kişiliği sona erer.

III. Devralınan şirketin ekonomik varlığını sürdürdüğü kabul edilir.

IV.Şirketin varlık ve borçları devralan şirketin sorumluluğunda değildir.

V.Devralınan şirketin pay sahipleri, devralan şirketin ortakları olurlar.


I, II, V

II,III, V

I, III, IV

I,II,III,IV

III,IV,V


16.Soru

I. Girişimcilik, kökleri hayallere dayanan ve değerlerle sonuçlanan bir süreçtir. 

II. Girişimcilikte hem soyutluk hem somutluk vardır.

III. Girişimcilikte hem düşünsellik hem de eylemsellik vardır. 

Yukarıda girişimcilik ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketler için doğrudan iflas hallerinden birisi değildir?


Borçlunun ikametgahının belli olmaması

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması

Alacağın bir kambiyo senedine bağlı olması

Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi

Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması


18.Soru

I. Yüksek sorumluluk üstlenme

II. Hesaplı risk alma

III. Performansa dönük geri bildirim talep etme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini McClleand girişimciliğe destek veren kültürlerin temel davranışları arasında saymıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?


Defter tutmazlar

Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler

Geçici vergi öderler

Katma değer vergisinden istisnadır

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında yer almaz?


Finans kaynakları

Endüstriyel tasarımlar

Ticari markalar

Patentler

Coğrafi işaretler