Girişimcilik ve İş Kurma Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Konkordato ilan eden bir borçlunun durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ödeyeceği borç toplam borcun %50'sinden az olamaz.

Ödeyeceği borç toplam borcun %60'ınden az olamaz.

Ödeyeceği borç toplam borcun %70'inden az olamaz.

Ödeyeceği borç toplam borcun %80'inden az olamaz.

Ödeyeceği borç toplam borcun %90'ınden az olamaz.


2.Soru

Birleşme sözleşmesi TTK hükümlerine göre aşağıdakilerden hangi bilgiyi içermez?


Birleşen şirketlerin unvanları

Şirketlerin esas sermeyeleri

Şahıs şirketlerinde ortakların adları

Ortakların pay tutarları

Ortakların ev adresleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin alt süreçlerinden biridir?


Fırsatları görme

Yenilikçilik

Uygulama

Risk alma

Harekete geçme


4.Soru

Birleşecek olan işletmeler arasında alıcı-satıcı ilişkisi olması ya da şirketin kendi tedarikçisi ile birleşmesi, hangi tür birleşmeye örnektir?


Dikey

Devralma

Devretme

Yatay

Karma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?


Defter tutmazlar
Geçici vergi ödenmezler
Katma değer vergisinden istisnadır
Vergi kesintisi yapmazlar
Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları dikkate alınır.

6.Soru

Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği anlaşmaya ne ad verilir?


Factoring

Kredi Tahsis

Valör

Swift

Franchising


7.Soru

İncelenen, test edilen, değerlendirilen ve geliştirilen maket, model yada son tasarımın başlangıç versiyonunun üretildiği tasarım süreci temel basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirme

Pazara sürme

Yeniden inovasyon

Detaylı tasarım

Prototip ve test


8.Soru

Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi bir işletmeler yıllık elde ettikleri kâr üzerinden
Gelir Vergisi öderler. Ayrıca bu tür işletmeler yıl içinde elde ettikleri üçer aylık kâr
üzerinde % kaç de Geçici Vergi öderler?


% 5

%15

%20

%1,5

%35


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Franchisor açısından Franchising'in yararlarından biri değildir?


Sermaye gereksinimine ilişkin risklerin azaltılması
Büyüme hızını artırması
Büyüme risklerini azaltması
Operasyonel ve yapısal denetimin sağlanması
Maliyet üstünlüğü sağlaması

10.Soru

İflasın ertelenmesi TTK. madde 324/2’de düzenlenmiş bir kurumdur. Bu maddede bulunan, şirketin mali durumunun bozulması halinde:

  1. Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilânçosu tanzim eder.
  2. Esas sermayenin üçte biri karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte iki sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır.
  3. Şirketin aktifleri şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu mahkemeye bildirmek için bir süre bekletebilir.
  4. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflâs kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-III

I-IV

II-IV


11.Soru

Bakkal, şarküteri, kuru yemişçi, süpermarket, kuru kahveci gibi müesseseler hangi müessese kapsamındadır?


Sıhhi müesseler
İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler
Gayri sıhhi müesseseler
Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler

12.Soru

Hangisi doğrudan iflas hallerinden biri değildir?


Borçlunun ikametgahının belli olmaması

Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması

Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması

Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunması

İlama dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi


13.Soru

Cümleyi uygun ifade ile tamamlayınız:

"Girişimci, eğer bir şahıs işletmesi kurmuş ve bu işi başarısızlıkla sonuçlandırmışsa işi kapatması gerekecektir. İşi kapatma kararı verdikten sonra işi kapatarak “işi bırakma bildirimi” ile ... başvurarak vergi mükellefiyetini sonlandırması gerekir."


kaymakamlığa

vergi dairesine

valiliğe

belediyeye

ticaret odasına


14.Soru

Girişimciliğin ortaya çıkısında kişiliğin mi yoksa sosyal çevrenin mi daha etkili olduğu uzun süre tartışılmıştır. Kişilik üzerinde duranlar, girişimcilerin sahip oldukları psikolojik özelliklere ağırlık vermişlerdir. Bu bağlamda, kişilik yapısında girişimci ögeler arama çabaları en fazla hangi özellikler üzerinde yoğunlaşır?


İletişim kurma

Risk alma

Kültürel farklılıklar 

İnsan sermayesi

Girişimci sayısı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisor kavramını en doğru şekilde tanımlamaktadır?


Franchise veren işletme

Franchise  alan işletme

Anlaşmaya konu olan tarafların ortak adı

Anlaşmaya konu olan iş modeli

Anlaşmaya konu olan ürün ve hizmetler


16.Soru

I.Test edilmiş bir iş modeli

II.Patentli bir formül ya da tasarım

III.Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler

IV.Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri franchising ile elde edilebilecek faydalardandır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I., II. ve IV.

I.II. ve III.

I., II., III. ve IV.


17.Soru

Amerika’daki istatistiklere göre, girişimciler tarafından yeni kurulan işletmelerin yüzde kaçlık kısmı ilk 2 yıl
içinde kapanmaktadır?


10

15

17

20

25


18.Soru

Türkiye’de iflas konusu hangi kanuna göre düzenlenmiştir?


Adli Sicil Kanunu

Borçlar Kanunu

Çek Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ticaret Kanunu


19.Soru

Alacaklının alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa ödeme ve itiraz süresi kaç gündür?


5

7

10

15

20


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin kapatılmasında izlenecek adımlardan birisi değildir?


Mal beyanı

Ortağı bilgilendirme

Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

ilgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe

Vergi dairesi ticareti terk yazısı