Girişimcilik ve İş Kurma Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletme satın alınmasının üstünlüklerinden değildir?


Görece yüksek risk

Çalışan ekipman ve bilinen üretim kapasitesi

Finansman kolaylığı

Olası konum üstünlüğü

Mevcut stok


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınması yoluyla pazara girilmesinin sağladığı üstünlüklerden biri değildir?


Mevcut stoklardan ve işletme itibarından yararlanılması
Satın alınmadan mevcut çalışan ekipmanlardan yararlanılması
Önceki sahip ya da sahiplerin tecrübelerinden yararlanılması
Yeni çalışanlar aramak yerine mevcut çalışanlarla yola devam edilmesi
Satın alınan işletmenin fiyatının çeşitli faktörlerden dolayı aşırı artmış olması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının sebep olabileceği risklerden biridir?


Olası Konum Üstünlüğü
Önceki Sahip ya da Sahiplerin Tecrübeleri
Mevcut Stoklar ve Ticari İtibar
Aşırı Değerlenmiş İşletme
Çalışan Ekipmanlar ve Bilinen Üretim Kapasitesi

4.Soru

İşletme kurma işleminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?


Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu üye olma

Alanında ustalık belgesi çıkarma

Vergi dairesine kayıt

İşletme tipine karar verilmesi

Çalışma ruhsatı alma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Franchisee açısından Franchising'in yararlarından biri değildir?


Ürünlerin ve hizmetlerin tanınırlığı
Yönetim uzmanlığı
Büyüme maliyetlerinin azaltılması
Operasyonel ve yapısal denetim
Pazara ilişkin bilgi birikimi

6.Soru

Aşağıdaki işyerlerinden hangisi gayrisıhhi müesseseler içinde yer alır?


Bakkal
Şarküteri
Kuruyemişçi
Pastaneler
Marangoz

7.Soru

Son yıllarda kurulan sermaye şirketleri arasında olan en bir en fazla elli ortağı olabilen, en az 10.000 TL sermaye ile kurulabilen şirket hangisidir ?


Kollektif şirket

Komandit şirket

Limited şirket

Anonim şirket

Büyüp Çaplı şirket


8.Soru

Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada kullanılan kavram hangisidir?


ekonomik çevre

girişimcilik

girişimcilik iklimi

girişimcilik kültürü

girişimcilik politikası


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir Francihsing işletmesinin satın alınmasıyla elde edilebilecek bir avantaj değildir?


Görece düşük risk

Olası konum üstünlüğü

Finansman kolaylığı

Aşırı değerlenmiş işletme

Mevcut stoklar ve aşırı itibar


10.Soru

I. Mevcut işletmenin olumsuz marka imajı
II. Mevcut yöneticilerin deneyimi
III. Mevcut işletmenin borçları
IV. Mevcut çalışanların bilgi birikimi
V. Mevcut yeterli donanım


Yukarıdakiler dikkate alındığında mevcut bir işletmeyi satın almanın yararları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, IV ve V

I, III ve V


11.Soru

I. Hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası

II. Yaşanan finansal krizler

III. Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

IV. Finans kuruluşlarının fon talebini karşılama düzeyi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik çevrenin içerdiği faktörlerdendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


12.Soru

I Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi
II. Şirket sermayesinin üçte ikisinin kaybedilmesi ve ortakları bu şirkete koymamaları
III.  Şirketin iflasına karar verilmesi
IV. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri limited şirkette tasfiye işlemi sebepleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


13.Soru

I) Başarma İhtiyacı II) Yüksek sorumluluk üstlenme III) Hesaplı risk alma IV) Performansa dönük geri bildirim talep etme V) Denetim odağı Hangileri girişimciliğe destek veren kültürlerin temel davranışlarındandır?


I, III, V
I, II, V
II, III, IV
I ve IV
Hepsi

14.Soru

“………… , gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların di­siplinler arası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunmakta ve bu araş­tırmalarda pazar, sosyal yapı ve kültür gibi konuların hem bireysel hem de birlikte değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.”

Yukarıda boş bırakılan alanda kimden bahsetmektedir?


Adam Simith

Martinelli

Anuradha Basu

Theodor Adorno

J.M. Keynes


15.Soru

Bazı ortakların sorumluluklarının sınırlı bazı ortakların sorumluklarının sınırsız olduğu şirket aşağıdakilerden hangisidir?


Limited şirket 

Kollektif şirket 

 Adi ortaklık

 Anonim şirket 

Komandit şirket 


16.Soru

Girişimci ana sözleşme hazırlanırken şirket unvanı tespit etmelidir.Ünvanda  “Cumhuriyet, Milli, Türkiye” gibi ibarelerin yer alması için hangi mercinin  kararı gerekmektedir ?


Cumhurbaşkanı

Ticaret odası

Bakanlık

 Noter

Ticaret Sicil Müdürlüğü


17.Soru

“Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.”

Yukarıda verilen açıklamada aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir?


Yeni İş Kurma

Anlaşmalı destekli proje

Franchising

Projeli İş Kurma

Hibeli iş Kurma


18.Soru

Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi ya da kurumlara ne denilmektedir?


Melek Yatırımcı
Sosyal Girişimci
Finansör
Franchisor
Joint Venture

19.Soru

I. Kendi işinde çalışmak veya bulunmak II. Kira bedelinin şehir içinde 7400TL’yi diğer yerlerde 4900TL’yi aşmaması gerekmektedir. III.  yıllık aldıkları malın 250.000- 500.000 TL arasında olmalıdır. Yukarıda verilenlerden hangisi Basit Usule tabi olmanın şartları şeklinde sıralayabiliriz ?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


20.Soru

I. Kötü yönetim

II. Pazarlama eksikliği

III. Zayıf finansal yönetim

IV. Profesyonel yönetici çalıştırmak

Yukardakilerden hangileri bir girişimin başarısızlığının temel nedenleri arasındadır?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV