Girişimcilik ve İş Kurma Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yasada ve/veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesine ne ad verilir?


Dağılma

Dağıtma

Tasfiye

Devir

Kapanma


2.Soru

1.Birleşme türü (hukuki yapısı), 2.Birleşmenin değişim koşulları, 3.Birleşme sonrası payların dağılımı, 4.Birleşmenin taraflara yükleyeceği borç ve yükümlülükler, 5.Yeni üretim metodu ve teknoloji Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri birleşme sırasında tartışılan konulardan değildir?


Yalnız 1

1-2

2-3-4

2-5

Yalnız 5


3.Soru

I.   Alman Ekolü

II.  Fransız Ekolü

III. Neoklasik Ekol

IV.  Postmodern Ekol

V.   Avusturya Ekolü

Cantillon’dan sonra, girişimciliğin açıklamasına yönelik temel yaklaşımlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?


II, IV, V

I, II, III

I ve III

II ve IV

I, III, V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Makro ekonomik ortamın unsurlarındandır?

I. Fiyat istikrarı 

II. Adil gelir dağılımı

III. Dış ödemeler dengesi 

IV. Düşük işsizlik ortamının tesis edilmesi 


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


5.Soru

"Satın alma için gerekli olan yatırım ile işletmenin sahip olduğu kâr potansiyelini ve yatırımının geri dönüş oranını dikkatle hesaplamak" hangi riski ortadan kaldırmak için önerilir?


Düşük Performans

Mevcut Stoklar ve Ticari İtibar

Önemli Çalışanların Kaybı

Aşırı Değerlenmiş İşletme

Girişimcinin Kendisine Duyduğu Aşırı Güven


6.Soru

Şahıs işletmesinin birden çok kişi tarafından kurulmasına ne ad verilir?


Limited şirket

Anonim şirket

Sermaye şirketi

Adi ortaklık

Çoklu ortaklık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kurulurken planlamada yapılması gerekenler arasında yer almaz?


Kredi yönetimi

Nakit akışları

Bütçeler

Tahminler

Hedeflerin gerçekçi olması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden birisi değildir?


        Hisse senedi çıkaramazlar.
 

Tahvil çıkaramazlar.

    Limited şirket bir sermaye şirketidir.
 

 En az 10.000 tl.sermaye ile kurulur.

        Ortakların sermaye payları en az 10 tl. ve katları olmak zorundadır.
 
 

9.Soru

Girişimcilik, bir bakıma kültürel bir refleks, bir ifade aracıdır. Toplumların kültürel bağlamları, girişimci tutumları ya da girişimcilik stillerini önemli ölçüde etkiler. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi kültürün yönlendirici etkisinde rol oynar? 

 


Bireycilik, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve zaman yönelimini belirler. 

Sosyal hareketlilik, ekolojik niş ve pazar koşullarını iyileştirir. 

Toplumsal yaşamda davranışları belirlemez. 

Değişime karşı direnç göstermede, yeniliklere karşı takınılan tavırda belirleyicidir. 

Toplumsal değişmede olumlu veya olumsuz etkide bulunmaz. 


10.Soru

I. Kavram Geliştirme

II. Tasarım Spesifikasyonları

III. Tasarım Brifi

IV. Detaylı tasarım

Yukarıda verilen tasarım sürecinin basamaklarının doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


II-I-IV-III

III-I-II-IV

III-IV-II-I

II-IV-I-III

III-II-I-IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Değer = ......./........” formülüdür?


Fiyat/kalite
Kalite/fayda
Fiyat/değer
Kalite/fiyat
Fayda/fiyat

12.Soru

  1. Doğrudan/genel iflas yolu
  2. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu
  3. Bankaların İflası

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iflas şekillerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,III

I,II,III


13.Soru

Girişimcilik politika önlemleri, başlıklara ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?


Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi

Danışmanlık hizmetlerinin azaltılması

Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması

Okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu

İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması


14.Soru

Sosyolojik yaklaşım içerisinde Batı iş kültürü ile Doğu iş kültürü birbirinden farklıdır.  Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutları arasında belirtilmemiştir?


Risk alan

Esneklik

Hiyerarşik sistemle çalışan

Hatalardan ders çıkaran

Bağımsızlık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ortaya çıkışında kişiliğin etkili olduğu ögelerdendir?


Girişimcinin yaşadığı toplumun risk alma iştahı

Devlet politikaları

Sosyal Çevre

Hükümet politikaları

Başarma ihtiyacı


16.Soru

Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin, bir başka işletmeye belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşullar sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmaya ne ad verilmektedir?


Franch

Franchisee

Franchisor

Franchising

Girişimcilik


17.Soru

Alacaklıların ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasını istemesine ne ad verilmektedir?


Doğrudan iflas
Kambiyo senetlerine özgü iflas
Bankaların iflası
Sözde iflas
Dolaylı iflas

18.Soru

Aşağdaıkilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasındaki risklerdendir?


Görece düşük risk

Mevcut stok

Finansman kolaylığı

Aşırı değerlenmiş işletme

Yerleşmiş çalışan yapısı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de girişimciler tarafından kurulan işletmelerin ilk yıllarda başarısız olup kapanma nedenleri arasında yer almaz? 


ekonomik konjonktürün sürekli değişkenliği

siyasi istikrarsızlık

işverenlerin art niyetli oluşu

bürokratik iktidarsızlık

para ve iş piyasalarının oynaklığı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir.ifadesini destekleyen düşünür- teorisyenlerden biri değildir?


Smith

Turgot

Walras

Böhm-Bawerk

 Pigou