Girişimcilik ve İş Kurma Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi ürün geliştirme süreci faaliyetlerinden, kavram geliştirilmesi sürecinin bir basamağıdır?


Portfolyo planlama

Fiziksel ve analitik modelleme

Şekillendirme

Bir vizyon geliştirlmesi

Tasarım


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Odası kayıtlarının sildirilmesi için yapılacaklar arasında yer almaz?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

Vergi dairesi ticareti ek yazısı

Mal beyanı

Borçlanma dökümünün hazırlanması.

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe


3.Soru

Hangi tür kültüre sahip toplumlarda girişimci bireylerin sayısı arttırılabilmekte, diğer bir anlatımla girişimcilik iklimi girişimci yetiştirilmesine olanak vermektedir?


Ezberciliği temel alan kültüre sahip toplumlarda
Alışılmış çözümleri uygulayan kültüre sahip toplumlarda
Yönetilmeyi benimseyen kültüre sahip toplumlarda
Sorgulayıcı olmaktan uzak kültüre sahip toplumlarda
Sorumluluk almayı temel eğitim düzeyinde öğretebilen kültüre sahip toplumlarda

4.Soru

Özellikle hangi sektörde faaliyet gösteren işletmelerde franchising yaygın olarak kullanılmaktadır?


Perakande
Taşımacılık
Ulaşım
İletişim
Toptan

5.Soru

Modern dünyada girişimci profili değişmekte ve girişimcilerde olması gereken özellikler de farklılaşmaktadır. Bu bilgiler ışığında günümüzde hangi tür girişimcinin öne çıkması beklenmektedir?


Yeni girişimcilik

Genç girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Ekonomik girişimcilik

Ticari girişimcilik


6.Soru

“Ekonomilerin gelişmesi, girişimcilerin teşvik edilmesi ve toplumda insanların kendi işletmelerini kurmayı sağlayacak sosyal, yasal ve ekonomik düzenlemelere bağlı olarak oluşacak ______________ ile ortaya çıkacaktır.” Verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi en uygun düşer?


Kurum kültürü

İşletme kültürü

Kamu kültürü

Yaşam kültürü

Girişimcilik kültürü


7.Soru

İşletme başarısızlıklarının temel nedenlerinin başında

  1. kötü yönetim
  2. zayıf finansal yönetim
  3. pazarlama eksikliği

gelmektedir.


I

II

I ve III 

II ve III 

I, II ve III 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit usulde gelir vergisine tabi işletmedir?


Sıhhi tesisatçılar

Gayrimenkul ve gemi alım/satımı ile uğraşanlar

İlan ve reklam işleriyle uğraşanlar

Maden işletmeleri

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan işletmeler


9.Soru

İşini terk eden gerçek kişinin düzenlemesi gereken begelerden birisi değildir?


Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe

Sosyal Sigortalar Kurumundan gerekli belge

İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe

   Vergi dairesi ticareti terk yazısı
 

Mal beyanı


10.Soru

Borçlunun alacaklıların çoğunluğu ile bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşmaya göre alacaklıların alacaklarından belli bir oranda vazgeçtiği durum aşağıdakilerden hangisidir?


Komandit

Kolektif

Konkordato

Tasfiye

İflas


11.Soru

Aşağıdakilerden hangileri, iyileştirme projesinde yer alabilecek konulardan biri olan "yönetim ve organizasyona yönelik tedbirler" arasında yer alır?


Şirketin yeniden yapılanması - personel azaltılması - üretim

Şirketin yeniden yapılanması - sermaye artırma - yeni ortak bulma

Pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi - yeni ortak bulma - yeni pazarlar ve bayi ağları kurulması

Stokların eritilmesi - nakit akım tablolarının düzenlenmesi - mevcut borçlularla vade uzatımı

Yeni ürün ve hizmetlere girilmesi - mevcut varlıkların bir kısmının paraya çevrilmesi - yeni düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin bulunması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş alanındaki kültürel değerler sıralandığında listede yer alamaz?


Güç

Misyon

Vizyon

Süreç

Kontrol


13.Soru

Anonim şirket,en az ne kadar sermaye ile kurulur?


  40.000 tl.

   50.000 tl.

   60.000 tl.

   70.000 tl.

   100.000 tl.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi franchisee anlaşmasına konu olabilecek unsurlardan biri değildir?


Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler
Patentli bir formül ya da tasarım
Herhangi bir uzmandan alınacak yönetim desteği
Ticari isimler ve ticari markalar
Test edilmiş bir iş modeli

15.Soru

I. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafından yönetilirler

II. Sorumlulukları sınırlı olan ortaklara “komandite ortak” denir

III. Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir

Komandit şirketler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


16.Soru

Hangisi Franchisorun , franchising sayesinde elde ettiği yararların dışında kalır?


Büyümeyi tercih ettiği coğrafi bölgeleri de seçme şansına sahip değildir

Faaliyetlerini hızla büyütme fırsatı yakalar

Süreç içerisindeki sermaye gereksinimi de normalden daha az olacaktır

Daha düşük risk düzeyi ile ön plana çıkmaktadır

Ulusal ve hatta uluslararası ölçekte büyüme şansına sahip olabilmektedir.


17.Soru

ABD’de tipik olarak yılda kaç işletme alınıp satılmaktadır?


1.000

5.000

60.000

50.000.000

500.000


18.Soru

İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı nedir?


Müşterileri bulmaktır.

Yönetici ve personel ayarlamaktır.

Anlaşmaya varmak için acele etmemektir.

Franchising bir işletme bulmaktır.

Coğrafi konuma karar vermektir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketleri, komandit şirketlerden ayıran özelliktir?


Kollektif şirketlere yalnız gerçek kişiler ortak olabilir.

Kollektif şirketlere yalnız tüzel kişiler ortak olabilir

Kollektif şirketlere hem tüzel hemde gerçek kişiler ortak olabilir.

Kollektif şirketlere gerçek kişiler ortak olamaz.

Kollektif şirketler de ortaklık söz konusu değildir.


20.Soru

I. Anonim şirlet

II. Kollektif şirket

III. Komandit şirket

IV. Limited şirket

V. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "sermaye şirketleri" olarak adlandırılmaktadır?


I, IV, V

II, III, V

I, III, IV

I, II, V

III, IV, V