Girişimcilik ve İş Kurma Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Franchisor tarafından bakıldığında, franchising sayesinde franchisor faaliyetlerini hızla ___________________ bulabilmektedir?


Elden çıkarma

Büyütme fırsatı

Firmayı satma

Borçlardan kurtulma

Kredi alabilme


2.Soru

Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar hangi kurum tarafından bastırılmaktadır?


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Türkiye Çevre Vakfı
Türkiye Noterler Birliği
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

3.Soru

I. Franchisor'ın kendisi

II. İnternet

III. Mevcut ve eski francisee'ler

IV. Dergiler

V. franchising ile ilgili sivil toplum örgütleri

Franchising seçimi yapılırken bilgi toplanabilecek kaynaklar yukardakilerden hangileridir?


I-II

II-IV

I-IV-V

II-III-IV

Hepsi


4.Soru

Londra’da yaşayan göçmenler üzerinde araştırma yaparak kültür ve girişimcilik arasındaki etkileşimin bazı
toplumlarda diğerlerine göre daha güçlü, bazılarında da
daha düşük olabileceğini söyleyen araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


Anuradha Basu

Martinelli

Adam Simith

McClleand

Koellinger


5.Soru

  1. Franchisee'nin pazarlama ve yönetim faaliyetlerinde standart bir formata sadık kalması gerekmektedir.
  2. Franchising yöntemini seçen işletmeler perakende işletmeleri ile sınırlıdır.
  3. Franchisee genellikle elde ettiği kârın belli bir yüzdesini franchisor’a ödemekle yükümlüdür.
  4. Franchise alınarak üstlenilen risk düzeyi sıfırdan iş kurma süreci ile benzer düzeydedir.

Franchising süreci ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


6.Soru

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında işyeri açma ruhsatının verilmesi hususunda hangi kurum yetkildir?


Valilik

Kaymakamlık

İl özel idaresi

Muhtarlık

Ticaret odası


7.Soru

I. Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe
II. İlgili Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
III. Vergi dairesi ticareti terk yazısı

IV. Sabıka Kaydı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işi terk eden gerçek kişinin Ticaret Sicili Kayıtlarını ve ilgili Meslek veya Ticaret Odası kayıtlarını sildirmesi için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


8.Soru

Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe  başlama tarihinden itibaren kaç gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilir?


5

10

15

18

25


9.Soru

Hangisi mevcut işletmenin satın alınmasında riskler arasında değildir?


Düşük performans
Mevcut stoklar
Girişimcinin kendisine duyduğu aşırı güven
Önemli çalışanların kaybı
Aşırı değerlenmiş işletme

10.Soru

Cari yıl kazançlarına ilişkin beyanname takip eden yılın hangi ayında verilir?


Ocak

Şubat

Mart

Mayıs

Haziran


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirket türleri açısından "Şirketler, “Ticari Varlığın Yegâne olarak Sahipliği (Sole Proprietorship)”, “Ortaklık (Partnership)”, “Ticari şirketler (C veya S Corporations)”, “Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership)”, “Sınırlı Sorumlu Kuruluş (Limited Liability Company)” şeklinde faaliyet gösterilebilmektedir." cümlesinin geçerli olduğu ülkedir?


Japonya
Hollanda
Amerika Birleşik Devletleri
Arnavutluk
Romanya

12.Soru

Aşağıdaki dönemlerden hangisinde girişimciler yöneticilerle aynı tutulmuştur?


Orta çağ
On sekizinci yüzyıl
On dokuzuncu yüzyıl
Yirminci yüzyıl
Yirmi birinci yüzyıl

13.Soru

Piyasadaki bir sıkışıklıkta veya alacakların tahsilatında yaşanacak bir sorun nedeniyle mali krize girmesi ile karşı karşıya kalınmaması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi en önceliklidir?


Yanlış işletme stratejilerinden kaçınılması.

Nakit akışlarının planlanması ve yönetilmesi.

Müşterilere aşırı güvenilmemesi.

Mali süreçlerin aralıklarla izlenmesi.

Mali göstergelerin gerçeğe uygun yansıtılması.


14.Soru

Marka için en büyük başarısızlık nedeni aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I. Yeni ürünler

II. Markanın gücüne dayanıp birşey yapmamak

III. Eskimiş ürünler

IV. Eskimiş iş modelleri


Sadece I

Sadece II

I,II ve III

II,III ve IV

Sadece IV


15.Soru

I. Ortak sayısının 50'nin üzerine çıkması

II. Başka bir şirketle birleşilmesi

III. Ana sözleşmedeki şirket süresinin bitmesi

Yukarıda verilen sebeplerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda hangi tür şirketlerde tasfiye işlemi gerçekleştirilmektedir?


Anonim şirket

Limited şirket

Şahıs şirketi

Kollektif şirket

Komandit şirket


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesine göre tacir değildir?


Anonim şirketler

Limited şirketler

Eğitim kurumları

Komandit şirketler

Kollektif şirketler


17.Soru

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hangi kurumdan işyeri açılması için izin alınması gereklidir?


Belediye

Vergi Dairesi

Kaymakamlık

Valilik

Maliye Bakanlığı


18.Soru

Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiye süresi ne kadardır?


1 (bir) ay

3 (üç) ay

6 (altı) ay

1 (bir) yıl

2 (iki) yıl


19.Soru

Genel olarak ekonominin temel sektörlerinde faaliyet gösteren bütün işletmelerde başarısızlıkların kesiştiği ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal yapının bozulması 

Aşırı özgüven 

Deneyim eksikliği

Orantısız büyüme 

Stratejik düşünememe


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşme Sözleşmesinin içermesi gereken bilgilerden sayılamaz?


Birleşen şirketlerin unvanları

Şirketlerin esas sermayeleri

Birleşme gerekçeleri

Taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler

Değişim ve ölçü oranları