Girişimcilik ve İş Kurma Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İflas ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


İflasın ertelenmesi her ne kadar ilk bakışta borçlunun lehine görülse de aslında aynı zamanda alacaklıların menfaatini de koruyan bir sistemdir.

İflas kurumu, alacaklıların bir bütün olarak korunmasına hizmet etmektedir.

Alacaklının, öncelikle icra dairesine başvurup iflas takibi yapmadan ticaret mahkemesinde iflas davası açtığı usule doğrudan doğruya iflas yolu denir.

Amacına varmak için bir ticari işletme işleten derneklerin iflası istenemez.

Sermayesi paylara bölünmüş şirketler iflas edebilirler.


2.Soru

Ekonomik büyümedeki en önemli faktör hangisidir?


Ar-ge faaliyetlerinin arttırılması
Şirketlere finansman sağlanması
Kamu yatırımlarının arttırılması
Özel sektör yatırımlarının arttırılması
Girişimciliği etkileyen altyapı koşullarının iyileştirilmesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik iklimini etkileyen ekonomik çevrenin faktörleri arasında sayılamaz?


finansal krizler

hükümetin iş yatırım sürecine yönelik teşvik politikası

küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

enflasyon oranı

kaçak göçmenler


4.Soru

  Aşağıdakilerden hangisi kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

 


 Vergi kesintisi yapılır ve muhtasar beyanname verirler.

 

Defter tutmazlar.

 Katma değer vergisinden istisnadır.

 

Geçici vergi ödenmezler.

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.


5.Soru

Yıkıcı yaratıcılık olarak adlandırılan, eski yerine yeniyi koyma eyleminin girişimcilik olduğunu vurgulayarak bu kavrama yeni bir boyut kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Marco Polo
Cantillon
Schumpeter
Turgot
Say

6.Soru

Risk ve girişimci arasındaki bağlantı hangi yüzyılda kurulmuştur?


16

17

18

19

20


7.Soru

Birincil ve ikincil girişimcilik faaliyetleri olarak sayılabilecek aşağıdaki etmenlerden hangileri ilgili basamağa en uygun olarak seçilmişlerdir?


Birincil Faaliyetler: Girişimcilik Eğitimi, başlangıç sermayesi, Ar-Ge desteklerinin varlığı

İkincil Faaliyetler: Fırsatları yakalayabilme, sermayeye ulaşım

İkincil Faaliyetler girişimcilik eğitimi, başlangıç sermayesi

Birincil Faaliyetler: Fırsatları görebilme ve değerlendirebilme

Birincil Faaliyetler: Ar-Ge desteklerinin varlığı