Gümrük Mevzuatı Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri ve tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan vergilere ne ad verilir?


Gümrük vergisi

İthalat vergileri

İhracat vergisi

Katma değer vergisi

Özel tüketim vergisi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İthal Eşyaya Ait Kıymet Bildirim Formunda bulunması gereken unsurlar arasında yer alır?

I. Satıcının Adı ve Adresi

II. Alıcının Adı ve Adresi

III. Faturanın Tarih ve Sayısı

IV. Sözleşmenin Tarih ve Sayısı

V. Teslim Koşulları


I, II, III

III, IV, V

I, II, III, IV

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


3.Soru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hangi yılda kurulmuştur?


1973

1977

1982

2005

2011


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teşkilat yapısı içerisnde yer alır?

I. Merkez teşkilatı

II. Taşra teşkilatı

III. Yurt dışı teşkilatı

IV. Metropol teşkilatı


Yalnızca I ve III

Yalnızca II ve IV

I.II.IV

I.II.III

I.III.IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinin matrahı hesaplanırken kullanılan kıymet tespit yöntemlerinden biri olan indirgeme yönteminde birim fiyat üzerinde yapılan indirimler arasında yer almaz?


Üretim giderleri

İthal eşyası satışında mutat olarak ödenen komisyonlar

Sigorta giderleri

Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutat nakliye giderleri

Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle ödenecek gümrük vergileri


6.Soru

Aşağıda gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat istenebilir

Herhangi bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre bir aydır

Gümrük idareleri, söz konusu eşyayı durumu belirleninceye kadar, eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün gözetimindeki özel bir yere sevk edebilir

Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir

kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması hâlinde tasfiye edilir


7.Soru

Gümrük işlemlerinin yürütülmesinde kanunla belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tespit edilen kuralların bütününe ne ad verilir?


Hariçte İşleme Rejimi

Transit Rejimi

Geçici İthalat Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Rejimi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin özet beyanda bulunması zorunlu değildir?


Konşimento numarası

Eşyanın ağırlığı

Yolcu

Gönderen hakkında bilgi

Alıcı hakkında bilgi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ayrıntılı fatura özelliklerinden biridir?


Her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren belge

Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri

Eşyanın gönderilme şekli hususlarını içeren bir belge

Faturanın tanzim yeri, tarihi ve sayısı

Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi)


10.Soru

Gümrük işlemlerinde kaç türlü beyan vardır?


2

3

4

5

6


11.Soru

1909 sayılı Kanun’la gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak “Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti” kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev ve yetkisi de bu bakanlığın bünyesine verilmiştir. Açıklamada verilen düzenlemeler hangi tarihte yapılmıştır?


30.12.1929

29.03.1932

02.06.1929

02.07.1993

25.02. 1950


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri arasında yer alır?


Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Antrepo Rejimi

İthalat Rejimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Türk gümrük mevzuatı içeriği arasında yer alır?

I. Uluslararası Anlaşmalar

II. Kararnameler

III. Parlamento Kararları

IV. Tüzükler ve Yönetmelikler

V. Genelgeler ve Tebliğler


Yalnızca I.II ve IV

Yalnızca I.IV ve V

I.II.III.IV

I.III.IV.V

II.III.IV.V


14.Soru

Verginin hesaplanmasında esas alınan değer ve ya ölçüleri ifade etmek
için kullanılan bir kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İstisna

Muafiyet

Matrah

Tarife

Kota


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yoluyla yapılan taşımalarda taşıma belgesi olarak kullanılmakta olan belge türüdür?


Navlun

TR dolaşım belgesi

Manifesto

Konşimento

Ordino


16.Soru

Türkiye’de eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin beyanı hangi para birimi kullanılarak yapılması gerekmektedir?


Avro

Menşeyi ülkenin para birimi

Faturada yazılı para birimi

Türk lirası

Dolar


17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cenevre Kıymet Sözleşmesine göre doğru değildir?


Gümrük idarelerine sübjektif esaslara dayanan yetkiler verilmiştir

İthal edilen eşya için fiilen ödenen gerçek fiyat esas alınmaya başlanmıştır

İthalatçı ve ihracatçı arasında kesinleşen fiyat vergiye esas kıymet olarak alınmaya başlanmıştır

İthalatçının sorumluluğu ile idarenin araştırma hakkı hüküm altına alınmıştır

Kıymet Bildirim Formu uygulamasına geçirilerek bu formların beyannameye eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir


18.Soru

Eşyanın hangi ülkede üretildiğini gösteren belgeye ne denilmektedir?


Barkod

Fatura

Menşei Şehadetnamesi

Üretici Belgesi

Tanıtım Belgesi


19.Soru

Aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi, gümrük mevzuatı kapsamında ele alınması gereken mali mevzuata içerisinde yer alır?


Vergi Usul Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulamadaki gümrük rejimlerinden biri değildir?


Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Transit Rejimi

Dâhilde İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

İthalat Rejimi