Gümrük Mevzuatı Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yabancı ülkelerden eşya getiren veya yabancı ülkelere eşya götüren kara, hava, deniz ve demiryolu taşıtlarının sürücüsü, pilotu, kaptanı, şef treni, acentesi veya sahipleri tarafından taşınan yük hakkında gümrüğe yazılı olarak yapılan beyan olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrük beyanı

Sözlü beyan

Yazılı beyan

Özet beyan

Tedarikçi beyanı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçici depolama kuralları için doğru bir ifade değildir?


Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre sadece bir aydır.

Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir.

İlgili düzenlemeler çerçevesinde belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması hâlinde tasfiye edilir.

Gümrük idareleri, söz konusu eşyayı durumu belirleninceye kadar, eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün gözetimindeki özel bir yere sevk edebilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Gümrük Örgütünün amaçlarından biridir?


Mal ticaretine ilişkin çok taraflı kuralları belirlemek

Gümrük rejimlerini basitleştirmek

Üye devletlerin birbirleriyle adil koşullarda ticaret yapmalarını sağlamak

Serbest ve açık bir ticaret sistemi oluşturmak

Üye devletler arasında tam rekabet koşulları oluşturmak


4.Soru

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin içeriği ne hakkındadır?


Eşyanın tercihli tercihsiz menşei

Gümrük vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay

Yükümlülüğün kapsamı

Yükümlülüğün başlangıcı ve sona ermesi

İstisna ve muafiyetler


5.Soru

Subjektif vergi mükellefiyetini (kişiye ait) kaldırıcı hükümlere ne denilmektedir?


İstisna

Muafiyet

Geleneksel

Mevzuat

Yapılandırıcı


6.Soru

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınmasına ne ad verilir?


Transit rejimi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Gümrük antrepo rejimi

Dahilde işleme rejimi

Serbest dolaşıma giriş rejimi


7.Soru

Günümüz üretim koşullarında eşyalar kaç şekilde menşei kazanmaktadır?


1

2

3

4

5


8.Soru

Hangisi/leri Gümrük vergisinden istisna edilmiş eşyalardandır?

I- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde vergiye tabi olmadığı gösterilen eşya

II- Ticari mahiyette bulunmadığı kabul edilen numunelik eşya ve modeller

III- Uluslararası anlaşmalarla vergiye tabi olduğu belirlenen eşya


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biri değildir?


İhracat Rejimi

Geçici İthalat Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Antrepo Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalat sırasında ödenen vergi ve diğer mali yükümlülüklerden biri değildir?


Özel Tüketim Vergisi

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu

Çevre Katkı Payı

Maliye Fonu


11.Soru

Gümrük Kanunu'nun sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


4458

3210

5624

2056

1615


12.Soru

Yabancı ülkelerden gelen ve kendi kanun ve tarifelerinde yazılı esaslara göre vergiye tabi tutulan bütün eşya ve kişilerin muayene ve kontrol edildiği hat ve bölge olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Beyaz Hat

Kırmızı Hat

Gümrük

Gümrük bölgesi

Gümrük rejimi


13.Soru

İthal eşyasının gümrük kıymeti Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak, kıymet belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen benzer eşyanın satış bedelidir. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Aynı eşyanın satış bedeli

Benzer eşyanın satış bedeli

Hesaplanmış kıymet yöntemi

İndirgeme yöntemi

Son yöntemi (Geri dönüş yöntemi)


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi koşulundan değildir?


Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen, kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır.

Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalıdır.

Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmalıdır.

Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.

Alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetler, satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa,satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme olarak değerlendirilmez.


15.Soru

  1. Gümrük Baş Müdürlüğünün onayının alınması
  2. Gümrükte tutulan deftere kaydedilmesi
  3. Üzerine kayıt numarası ve tarih yazılması

Yukarıdakilerden hangisi gümrük beyannamesinin tescilinin tamamlanması için gereklidir?


Yalnız i

Yalnız ii

i ve iii

i ve ii

ii ve iii


16.Soru

Gümrük kanununun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


4520 sayılı

3892 sayılı

4458 sayılı

2580 sayılı

4655 sayılı


17.Soru

Mal ve hizmetlere verilen nispi öneme ne ad verilir?


Royalti

Kıymet

Aynı eşya

Benzer eşya

Pazarlama


18.Soru

Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli kaplara konulması hâlinde, her kapta ne kadar eşya bulunduğunu göstermek
amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?


Ordino

Ayrıntı Sertifikası

Konşimento

Çeki Listesi

Manifesto


19.Soru

Dünya ticaret örgütünün temelleri kaç yılında atılmıştır?


1947

1946

1948

1945

1944


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret mevzuatı içinde yer alan düzenlemeler yer almaz?


İhracat Mevzuatı

İthalat Mevzuatı

Yaptırım Mevzuatı

Ürün Güvenliği Mevzuatı

Serbest Bölgeler Mevzuatı