Gümrük Mevzuatı Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VII’nci maddesinin uygulanmasına dair anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenen gümrük beyannamesine eknenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?


Taşıma Belgeleri

İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

Ayrıntılı Fatura ve Çeki Listesi

Orijinal Fatura


2.Soru

Aşağıdaki eşyalardan hangisi gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyalar statüsündedir?


Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya

Ticari mahiyette bulunmadığı kabul edilen numunelik eşya

Uluslararası anlaşmalarla vergiye tabi olmadığı belirlenen eşya

Ticari mahiyette bulunan ithal eşya

Türkiye’ye sokulması yasak olmayan yabancı devlet paraları


3.Soru

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde üçüncü ülkelere uygulanacak tavizli vergi oranlarını gösteren sütun aşağıdakilerden hangisidir?


5. Sütun

4. Sütun

3. Sütun

2. Sütun

1. Sütun


4.Soru

Teslim Koşulları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Nakliye giderleri uluslararası mevzuata göre değerlendirilir.

Ulusal mevzuat nakliye giderlerinin dâhil edilmesini gerektiriyorsa, beyannamede gösterilen satış koşullarının faturalarda görülenlerle aynı olup olmadığı kontrol edilir.

Teslim koşulları CIF bedele dayanıyorsa fatura bedeli, nakliye gideri, sigorta ve ithal ülkesine yapılan nakliye ile ilgili diğer ödemeleri kapsamalıdır.

Teslim koşulları FOB bedele dayanıyorsa, nakliye giderlerine ilişkin vesikalar beyanname ekinde yer almalıdır.

Beyannamede yer alan ilgi tarih ve numarasının kıymet muktezaları dosyasındaki belgelerle aynı olup olmadığı kontrol edilir.


5.Soru

Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri , havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İşleme

Elleçleme

Standart değişim sistemi

Gümrük işleme

Navlun


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetinin tespitinde kullanılacak ilk yöntemdir?


Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi

Benzer eşyanın satıl bedeli yöntemi

İthal eşyanın satış bedeli yöntemi

Son yöntemi

İndirgeme yöntemi


7.Soru

Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlere ne denir?


Gümrük rejimi

Elleçleme

Gümrük statüsü

Gümrük gözetim statüsü

Temsil


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak dışarı çıkarılması durumunda yazılı şekilde beyana tabi olan eşya statüsündedir?


Resmi daire ve müesseselere ait işlem görmüş ticari değeri olmayan defter, belge, evrak

Basın ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri

Sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası

Türkiye’deki yabancı elçilikler ile konsolosluklar mensubu diplomatik memurlara ait Türkiye trafiğine kayıtlı taşıtlar

Türkiye’ye yapılacak her türlü yarışmalarda mükafat olarak verilmek üzere bağışlanan eşya


9.Soru

Bir eşyanın tercihsiz menşei için hangisi doğrudur?


Eşyanın o ülke malı olduğunu ifade etmez.

Tercihsiz menşei kuralları DTÖ tarafından konulur.

Dış ticaret politikası önlemlerinde bu kural uygulanır.

Tercihli menşei kurallarının uygulanacağı bazı durumlarda tercihsiz menşei kuralları uygulanır.

O eşyaya özel anlaşmasında yer alan menşei kuralları uygulanır.


10.Soru

Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki hangi bilgi ve belgeleri içermesi zorunlu değildir?


Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi.

Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı, soyadı ve
adresi,

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı
tanım,

Başvuran kişinin hak sahibi olmamasına ilişkin dilekçesi

Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi


11.Soru

Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren kaç yıl süreyle geçerlidir?


1

2

4

5

6


12.Soru

Gümrük Yönetmeliğinin 43. maddesinde gümrük kıymetinin tespitine ilişkin birtakım kavramların tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre;İthal edilen eşya ya da aynı veya benzer eşyaya ait birim fiyatın belirlenmesine imkân verecek ileri ve geriye doğru tespiti mümkün olan ilk tarihi,hangi kavramı tanımlamaktadır?


Aynı sınıf veya cins eşya

Benzer eşya

Aynı veya yakın bir tarih

Üretilmiş

Türkiye’ye ihraç amaçlı satış


13.Soru

Gümrüklerde temsil aşağıda verilen hangi şekillerde olmaktadır?


Doğrudan- denetimli

Dolaylı- doğrudan

Gözetimli- doğrudan

Gözetimli- gözetimsiz

Doğrudan- beyannameli


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderler arasında yer alır?


Satın alma komisyonları

Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergileri

Sınai tesis, makine, gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, montaj vb giderler

İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli

Eşyanın, Türk Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye


15.Soru

Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri ve tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan vergiler deyimi aşağıdakilerden hangisidir?


İthalat Vergileri Deyimi

İhracat Vergileri Deyimi

Kurumlar Vergileri Deyimi

Damga Vergisi Değimi

Emlak Vergisi Değimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özet beyanda bulunmakla yükümlü değildir?


Turistler

Pilotlar

Kaptanlar

Acente sahipleri

Sürücüler


17.Soru

Hangisi gümrük vergisinden istisna edilen eşyalardan biri değildir?


Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde vergiye tabi olmadığı gösterilen eşya

Uluslararası anlaşmalarla vergiye tabi olmadığı belirlenen eşya

Ticari mahiyette bulunmadığı kabul edilen numunelik eşya ve modeller

Her türlü Türk parası banknotları, esham ve tahvilleri ve kuponları

Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya


18.Soru

Deniz yoluyla gelen eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler en fazla kaç gün içerisinde tamamlanmalıdır?


20

25

30

40

45


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiilen ödenen veya ödenecek olan gümrük kıymetinde fiyata ilave edilecek unsurlardan biri değildir?


Fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü

Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler

Alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri

İthal eşyasının tekrar satışından doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı

Giriş limanına kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinden istisna edilmiş eşyalardandır?


Ticari mahiyette olan numunelik eşya ve modeller

Takviye edici gıda ve spor gıdaları

Türkiye’ye sokulması yasak olan yabancı devlet paraları esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve poliçeler

Gümrük iriş tarife cetvelinde veriyi tabi olduğu gösterilen eşya

Karasularımızda kazaya uğrayan veya batan ve mülkiyeti hazineye geçmiş olan Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her türlü eşya