Gümrük Mevzuatı Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca demir yolu ile yapılan taşımalarda bulunması gereken belgelerden biridir? 


Navluna ait şartlar,

düzenlenen belgeye ait  yük senedi olan CMR,

Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı,

Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususlar,

CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeler,


2.Soru

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi en fazla kaç
gündür?


30

60

90

120

Süre sınırı yoktur.


3.Soru

Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünlere ne ad verilir?


Asıl İşlem Görmüş U¨rün

Değişmemiş Eşya

Geçici İhracat Eşyası

İkame U¨rün

İkincil İşlem Görmüş U¨rün


4.Soru

Dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesinde ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi durumunda kaç yıl firmanın tüm ithalat işlemlerinde indirimli teminat uygulanmaz?


1

2

3

4

5


5.Soru

Transit rejiminde belediyelerin ve Türkiye’de ki yabancı misyon şeflerinin verecekleri teminat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Garanti mektupları

Nakit

Banka teminat mektubu

EURO

Dolar


6.Soru

Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici süreyle yurtdışına çıkarılan eşya aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Geçici ihracat eşyası

Geçici ithalat eşyası

İşlem görmüş ürün

Değişmemiş eşya

İşleme faaliyetine konu eşya


7.Soru

Çimentonun tonu üzerinden 20 dolar vergi alınması hangi tür tarifeye girer?


Otonom tarife

Sözleşmeli tarife

Spesifik tarife

Advalorem tarife

İthal tarife


8.Soru

Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip kaç ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir?


3

6

9

12

15


9.Soru

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, ama fiili ihracatı gerçekleşmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınması işlemlerine uygulanan bir gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


Geçici ithalat rejimi

Antrepo rejimi

İhracat rejimi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Transit rejimi


10.Soru

Bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya için hangi kuruma müracaat edilmesi gerekir?


Hazine Müsteşarlığı

Dışişleri Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Avrupa Gümrük Birliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi’nin amaçlarından biri değildir?


İhracatı artırmak

Üretim ve ticaret hacmini artırmak

Yerli üreticiyi desteklemek

Katma değer yaratmak

İstihdamı artırmak


12.Soru

Gümrük tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın kaç katı para cezası alınmaktadır?


2

3

5

7

10


13.Soru

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında en fazla kaç gün, transit süresi tanınır?


5

8

10

12

15


14.Soru

Hangisi/leri Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta aranan belgelerdendir?

I- İhracat listesi

II- İthalat listesi

III- Ekspertiz raporu


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


15.Soru

Dahilde işleme rejimi hangi eksen/lere bağlı olarak çalışmaktadır?

I- Şartlı muafiyet sistemi

II- Yabancı menşei sistemi

III- Geri ödeme sistemi


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız II


16.Soru

Gümrük cezalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Cezaya konu olacak eylemin Gümrük Kanunu’nda yer alması gerekir.

Gümrük kanunu’na göre para cezası gerektiren eylemde, “kast” unsurunun bulunması gerekir.

Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zaman aşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zaman aşımına tabidir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca idari yaptırım kararları gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları tarafından verilir.

Gümrük kanunu hükümlerine aykırı hareket edenlere İşbu kanunda yazılı olan ceza hükümleri uygulanır.


17.Soru

İşleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A Tipi Antrepo

B Tipi Antrepo

C Tipi Antrepo

D Tipi Antrepo

E Tipi Antrepo


18.Soru

Aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile üye ülkelerin tarifelerini kıymet esasına uydurmaları konusunda bir takım zorunluluklar getirilmiştir?


AB Gümrük Birliği Anlaşması

Serbest Ticaret Anlaşması

Brüksel Kıymet Anlaşması

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması

Cenevre Kıymet Sözleşmesi


19.Soru

Hariçte işleme rejimine ilişkin madde hükümlere göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi hangi sistem kapsamında mümkündür?


İhracat Değişim Sistemi

İthalat Değişim Sistemi

Standart Değişim Sistemi

Serbest Dolaşım Sistemi

Gümrük Mevzuat Sistemi


20.Soru

Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasına ne ad verilir?


İşlem Görmüş Ürün

İkame Ürün

Geçici İhracat Eşyası

Değişmemiş Eşya

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya