Gümrük Mevzuatı Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla, aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetine dahil edilmeyen giderler arasında yer almaz?


Sınai tesis, makine veya teçhizat gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler.

İthal eşyasının yurt dışında çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler.

Satın alma komisyonları.

Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergileri.

İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri.


2.Soru

I. Hariçte İşleme Proje Formu

II. Dilekçe

III. Geçmişte alınmış Hariçten İşleme İzinleri

IV. Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi

Yukarıdakilerden hangileri, Hariçte İşleme izni almak için başvuruda verilmesi gereken belgeler arasındadır?


I ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Hangisi/leri dahilde işleme rejiminin amaçlarındandır?

I-  İstihdamı artırmak

II- Katma değer yaratmak

III-  İhracatı artırmak


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


4.Soru

Kaçakçılık Kanunu’nda belirtilen suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, aşağıda yer alan cezalardan hangisi uygulanmaz?


Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre araca elkonulur

Aracın kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması ha^linde, elkonulan araç alıkonulur

Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi ha^linde, araç sahibine iade edilir

Araç sahibinin aracın değeri kadar teminatı yatırmaması halinde tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma açılır ve sonucuna göre  aracın tasfiye edilip edilmeyeceğine karar verilir

Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi ha^linde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşdeğer eşya, kavramının dışında kalır ?


İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılır.

Aynı ticari kalitededir.

Farklı teknik özellikleri taşır.

Aynı gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına (GTİP) girer.

Serbest dolaşımda bulunur.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz?


Kara yoluyla

Hava yoluyla

Boru hattıyla

Demir yoluyla

Deniz yoluyla


7.Soru

Ham madde ve yardımcı maddelerini, daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına göndermek isteyen bir firma, hariçte işleme izin belgesi almak için nereye başvurmalıdır?


Ekonomi Bakanlığına

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

Gümrük Müsteşarlığına

Gümrük Birliğine


8.Soru

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen insan veya
yüklenen eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka
bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını ifade eden kavrama
ne ad verilir?


Üçgen Trafik

Triptik Karnesi

Dahili Trafik

INF 2 Belgesi

Giriş Çıkış Belgesi


9.Soru

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 144.- 148. maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulüne ne ad verilir?


Kısmi Muafiyet

Serbest Dolaşım

Standart Değişim Sistemi

Tam Muafiyet

Ticaret Politikası O¨nlemleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi durumunu ifade eden kavramdır?


Üçgen trafik izni

Önceden ithalat

İşleme faaliyeti

İkame ürün

Standart değişim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirilemez?


İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal etmek.

İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak.

Eşyayı, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal etmek.

Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal etmek.

Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak.


12.Soru

Hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafik sisteminin izlenmesinde kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir?


INF 1

INF 2

INF 3

INF 5

INF 7


13.Soru

Türkiye'de Gümrük Birliği uygulamaları hangi tarihten itibaren başlamıştır?


01.01.1996

01.01.1995

01.01.1997

01.01.1994

01.01.1998


14.Soru

  1. Düzeltme taleplerine ilişkin, 
  2. Gümrük vergisi aslına yönelik, 
  3. Yaptırım niteliği taşımayan. 

Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri durumunda idari ret kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir? 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II 

I, II ve III


15.Soru

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini tehdit edecek durumda ise verilecek hapis cezası en az kaç yıldır?

  


5

10

15

20

25


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisine Usulsüzlük Cezası uygulanır?


Hava Yolu Şirketi

Belediye

İthalat-İhracat Şirketi

Zincir Otel Şirketi

İlaç Şirketi


17.Soru

Türkiye Gümrük Bölgesinde kara yoluyla transit eşya taşınmasında, gümrük idarelerince belirlenen sürelerin Kırk sekiz saate kadar aşılması halinde usulsüzlük cezasının kaç katı para cezası uygulanır?


2

3

4

5

6


18.Soru

Vergi tahakkukuna kaç gün içerisinde itirazda bulunulmaması hâlinde tahakkuk kesinleşir?


10

15

30

30

90


19.Soru

Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarına ne denir?


Genel Antrepo

Özel Antrepo

Gümrük Antreposu

A Tipi Antrepo

B Tipi Antrepo


20.Soru

Bir eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur, aşağıdakilerden hangisi bu işlem için uygulanan kurallardan biri değildir?


Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre üç aydır.

Gümrük idareleri, söz konusu eşyayı durumu belirleninceye kadar, eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün gözetimindeki özel bir yere hiç bir zaman sevk etmez, Gümrük bölgesinde tutar.

İlgili düzenlemeler çerçevesinde belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması hâlinde tasfiye edilir.

Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir.