Hadis Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Hadis içerisinde geçen nadir kelimeleri seçmek aranan hadise daha kolay ulaşım açısından önemlidir

II. Sadece bir kelime üzerinden arama yapmak yerine birkaç kelimeyi birlikte taratmak hadisin bulunmasını kolaylaştırabilir

III. İsim ya da fiiller taratılırken, kelimeyi başındaki atıf harfi ya da sonundaki zamirle birlikte yazmak sonuca ulaşmayı kolaylaştırır

IV. Hadisin tamamını yazarak sonuca ulaşmak sonuca çabucak ulaşmayı sağlar

Sanal ortamda Şâmile programının kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sosyal ahlâki görevlerinin kapsadığı alanlardan biri değildir?


Allah ile olan ilişki

 

Aile ile olan ilişki

 

Toplum ile olan ilişki

 

Devlet ile olan ilişki

 

Diğer insanlarla olan ilişki


3.Soru

  1. Senedin muttasıl olması
  2. Ravilerin Sika olması
  3. Ravilerin adaletli olması 
  4. Ravinin zaptı
  5. Hadisin usulüne göre alınması

Hangilerinin sened tenkidinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III, IV, V

Hepsi


4.Soru

Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yolu hangi bilim dallarının bilginlerinin ortaya koyduğu usul ve esaslara göre hareket etmekten geçer?


Tefsir, hadis, kelam

 

Tefsir, hadis, fıkıh

 

Tefsir, hadis, kıyas

 

Hadis, fıkıh, kıyas

 

Hadis, fıkıh, kelam


5.Soru

“Riyâzu’s-Sâlihîn isimli eser kimindir?


İmam Buhârî

İmam Nevevî

İmam Mâliki

İmam Ebu Hanife

İmam Şâfî


6.Soru

I. İlim Allah tarafından çekilip alınarak yok olacaktır

II. İslâm, ilme ve gerçek âlime büyük önem vermektedir.

III. Âlim geçindikleri halde câhil olan kimselere fetva sorulmamalıdır

IV. Sahâbiler hadis rivâyetinde oldukça titiz davranmışlardır

İlim ve alimler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

II, III ve IV


7.Soru

Bir hadisin sahih olduğuna dair yapılan,doğrulama ve hüküm verme işlemine ne ad verilir?


Tashih

 

Tad’if

 

Şaz

 

İlletli

 

Muâraza


8.Soru

Rabguzi'nin Hz. Peygamber'in hadislerinin yer aldığı eseri hangisidir?


Kutadgu Bilig

Atabet'ul Hakayık

Divan-ı Hikmet

Kısas-ı Enbiya

Şihabu'l Ahlar


9.Soru

Hadise göre Allah ilmi bir toplumdan nasıl alır?


Çekip almak süretiyle

 

Kullarının dünyaya dalmasına izin vermesiyle

 

Zalim eliyle

 

Şeytana izin vermesiyle

 

Alimleri öldürmekle


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin Türk kültüründe yaygınca kullanıldığı alanlardan biri değildir?


Edebiyat

Sanat

Mimari

Atasözü

Sinema


11.Soru

Hadisi belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye ne denilmektedir?


Eda

 

Metin

 

Tahammül

 

Tenkid

 

Sened


12.Soru

Tabakât kitabı nedir?


Hadis kitabı

 

Rivayet kitabı

 

Biyografi kitabı

 

Dini ilimler kitabı

 

Tefsir kitabı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hadisin hasen olduğunu gösterir?


Senedinde inkıta bulunması
Senedindeki inkıtanın sahâbe/tâbiûn tabakasında olması
Bütün şartları taşımakla birlikte râvilerinden birinde hafif bir zapt bulunması
Senedden peşpeşe olmaksızın iki veya daha fazla râvinin düşmesi
Senedden peşpeşe iki râvinin düşmesi

14.Soru

Telif ettiği kitabına alacağı hadiste hadisin sıhhat şartlarının yanında ra^vilerin birbirleriyle muasır olmalarını, başka bir ifadeyle görüşmüş olma imka^nını yeterli gören muhaddis kimdir?


Tirmizi

Müslim 

Buhari

Ebu Davud

Nesai


15.Soru

Hadisin sened veya metin açısından diğer rivâyetlere aykırılık taşımasına ne ad verilir?


Şaz

 

İllet

 

Muteber

 

Muttasıl

 

Sika


16.Soru

I. Gözü haramdan sakınmak

II. Yolunu kaybedene yol göstermek

III. Abdestli gezmek

IV. Selâmı almak

V. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak

Yukarıdakilerden hangileri “yolun hakları” arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve V

I, II, IV ve V


17.Soru

Hadiste, hadisi nakleden râvilerin oluşturduğu silsileye ne ad verilir?


Rical

Raviler Zinciri

Metin

Sened

Tenkid


18.Soru

Hz. Muhammed hadislerinde aşağıdaki toplumsal etkinliklerin hangilerini men etmiştir?

  1. Ğınâ
  2. Laib
  3. Şarkı


I

 

I-II

 

I-III

 

II-III

 

I-II-III


19.Soru

İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal kurallar

 

Adab-ı Muaşeret

 

Ahlâk

 

İctimai düzen

 

Bireysel sorumluluk


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefidir?


Cami

 

Sünen

 

Şihab

 

Kırk Hadis

 

Kütüb-i Sitte