Halkla İlişkiler Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının, dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gerekenlerden biri değildir?


Medya kurumunun yayın politikası
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler
Halkla ilişkiler mesajlarının yayınlanma şansı
Halkla ilişkiler materyallerinin teslim zamanlaması

2.Soru

I - Halkla ilişkiler eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların sayısının artması.
II - Halkla ilişkiler alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarının sayısındaki artış.
III - Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın çıkarılması.
IV - Başkakanlık İletişim Merkezi (BİMER)'nin kurulması
Ülkemizdeki yerli halkla ilişkiler literatürünün genişlemesine, yukarıdaki gelişmelerden hangileri doğrudan katkı sağlamıştır?


I-III

II-IV

I -IV

I- II

I - III - IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulama planında yer almaz?


Uygulama şeması
Uygulama takvimi
Uygulama kontrol listesi
Raporlama
İletişim stratejisi

4.Soru

En azından iki tarafı içeren amaçlı faaliyetlerle kurulan ve yürütülen, geçici veya sürekli olan, gerektiğinde tekrarlanarak desteklenen, çeşitli yoğunluktaki duygu, düşünce, tutum ve inanç taşıyan bağa ______ denir?


Kamu

Hedef kitle

İlişki

Halkçılık

İletişim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken bireysel özelliklerden biri değildir?


Soğukkanlı olmalıdır
Empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır
Eleştiriye açık olmalıdır
Sağduyulu olmalıdır
Tek bir soruna yoğunlaşabilmelidir

6.Soru

Planlamada en önemli aşamalardan birisi, sorunun belirlenip bu sorunu çözmek için …………………. saptanmasıdır. Boşluğu doldurunuz.


adımlama
sebep
hedeflerin
strateji
amaçların

7.Soru

I. Farkındalık yaratılması, II. İlgi Uyandırılması,III. Paylaşma,IV. Değerlendirme,V. Uyum. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri Difüzyon (Diffusion) Kuramı adımları arasında yer almaktadır.?


Yalnız I
II, III, V
I, II, III, IV
III ve V
I,II,III,IV,V

8.Soru

Broşürler hangi durumlarda kullanılabilir?


Kurumla ilgili sıklıkla değişmeyen, önemli bilgilerin çalışanlara ulaştırılması amacıyla.
Çeşitli duyuruların çok sayıda kişiye az masrafla ulaştırılması istendiğinde.
Kuruluşların; ürünlerini, yatırımlarını, sponsorluklarını medyaya daha yakından tanıtmak istediklerinde.
Yöneticilerin çalışanlara yönelik mesajlarını doğrudan ulaştırmak istediklerinde.
Tüm çalışanlara hızlı şekilde mesaj iletmek gerektiği durumlarda.

9.Soru

İletişim sürecinde, “iletileri hedef kitleye ulaştıracak her türlü iletişim araç ve yöntemler” aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak
Alıcı
Kanal
Geri besleme
Mesaj

10.Soru

 İki yönlü simetrik modelin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenme 
İkna etme niyeti olmaksızın bilgi yayma 
Bilimsel iknayı kullanma 
Propaganda yapma 
Dinleme yerine anlatma şeklini tercih etme 

11.Soru

Kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları, farklı şehirler ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla da güvenli bir ağ kullanarak iletişim kurmak istediklerinde aşağıdaki iletişim araçlarından hangisini tercih ederler?


Kuruluş yayınları
Mektup
Broşür
İntranet
Extranet

12.Soru

Propagandanın temel amacı aşağıdaki tanımlardan hangisinde doğru verilmiştir ?


Propagandanın tek yönlü iletişim sürecidir.
Propaganda, ısrarla savunulan fikrin doğruluğunu aşılamaya çalışmaktadır.
Propaganda, istenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.
Propaganda, hedef kitleden gelen tepkilere kapalı olmakta ve onların görüşlerine önem vermemektedir.
Propaganda görüş ve tepkilere dayanılarak insanları daha iyi yönlendirmenin yol ve tekniklerini bulmaktır.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biridir?


Sinema
Radyo
Televizyon
Basın röportajı
Extranet

14.Soru

Kağıt ürünleri imalatı sektöründe yer alan bir işletme sık sık çevre örgütlerinin eleştirilerine maruz kalmaktadır. İşletme halkla ilişkiler uzmanlarından yardım almış ve çevreyi korumak adına insanlara kağıt ürünlerini daha ekonomik ve verimli kullanmalarını öğreten bir reklam kampanyası hayata geçirilmiştir.Yukarıda verilen örnekte halkla ilişkilerde iletişim kuramlarının hangisinden faydalanılmıştır?


Sihirli Mermi Kuramı
İki Aşamalı Akış Kuramı
Fikir Grupları Kuramı
Difüzyon Kuramı
Gündem Oluşturma Kuramı

15.Soru

Halkla ilişkilerin profesyonelleşerek başlı başına bir meslek olarak çıktığı ülke hangisidir?


Almanya

Fransa

İngiltere

Kanada

ABD


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biridir? 


Fuar 
Kuruluş yayınları 
İntranet 
Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler 
Duyuru panosu 

17.Soru

I. Pazarlama uzmanları halkla ilişkileri bir pazarlama aracı olarak değerlendirir. II. Halkla ilişkiler pazarlama faaliyetlerini destekleyen bir iletişim etkinliği olarak değerlendirilir. III. Halkla ilişkilerin pazarlamayla ilişkisi konusunda, iki alanın uzmanları görüş birliğindedir. IV. Halkla ilişkiler uzmanları, bu alanın pazarlamadan ayrı tutulması gerektiğini savunmaktadır. Halkla ilişkiler ve pazarlama konusunda yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II
II ve III
I, II ve III
I, II ve IV
Yalnızca III

18.Soru

Bir kurumun rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için; felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bir bütünlük olarak tanımlanan alan hangisidir?


İtibar yönetimi

Medya ilişkileri

Kriz yönetimi

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal kimlik


19.Soru

Bir kampanyanın başarılı olabilmesi için Newsom, Turk ve Kruckeberg başarılı kampanyaların kaç temel özelliğini sıralamaktadır?


2
3
4
5
6

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler materyallerinin teslim zamanlaması ile ilgili unsurlardan birisidir?


Medya kuruluşuyla olan ilişkinin derecesi
Gündemin yoğunluğu
Mesajın güncelliği
Mesajın oluşturulma tekniği
Mesajın detay seviyesi