Halkla İlişkiler Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonuna ne ad verilir?


Halkla ilişkiler
Pazarlama
Reklamcılık
Lobicilik
Sponsorluk

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan internet temelli araçlardan biri değildir?


Web Sitesi
Blog
Extranet
Elektronik Posta
Sanal Haber Bültenleri

3.Soru

Bir kurumun vefat eden üst düzey yöneticisinin yerine geçen yeni yönetisi; önceki yöneticiyi anmak, yeni dönem hakkında bilgi vermek, aile ruhunu pekiştirmek ve aidiyet duygularını arttırmak amaçlarına yönelik olarak tüm çalışanlara ulaşmak ve bilgi vermek istemektedir. Yöneticinin kullanabileceği en etkili halkla ilişkiler aracı hangisi olmalıdır?


Kurum gazete ya da dergisinde konuya yer ayırmak
Eski yöneticinin hayatını anlatan bir kitap çıkarmak
Önceki yönetim ve başarılarını anlatan bir segi düzenlemek
Kurum ilan-duyuru panosunda konuya yer vermek
Çalışanlara özel bir mektup göndermek

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef ile amaç arasındaki farkı işaret eden göstergedir?


Uygulayıcıların farklı olması

Öznel ya da nesnel olması

Yazılı ya da sözlü olması

Karar vericilerin farklı olması

Uzun ya da kısa dönemli olması


5.Soru

Çeşitli kitlelerle ikna, temsil, eğitim, bilgilendirme, imaj oluşturma ve itibar yapılandırma
gibi amaçlarla uzun dönemli sağlıklı ilişkiler kurmaya dayalı olan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Strateji

Halkla İlişkiler

Taktik

Hedef kitle

Planlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler organizasyon faaliyetlerinden biri değildir?


Toplantılar
Sergiler
Yarışmalar
Sosyal paylaşım ağları
Törenler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yararlandığı iletişim kuramlarından biri değildir? 


Sıradanlık kuramı 
Sihirli mermi kuramı 
İki aşamalı akış kuramı 
Fikir grupları kuramı 
Gündem oluşturma kuramı 

8.Soru

I. Kuruluşla ilgili bilgi ve gelişmelerin medyaya ulaştırılması amacını taşır II. Yazılı ve görsel içerik barındırır III. Dikkat çekici bir biçimde tasarlanmalıdır IV. Kuruluş tarafından hazırlanarak medya mensuplarına iletilir. Yukarıdaki özelliklere ortak olarak sahip olan iki halkla ilişkiler aracı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.


Web sayfası - basın bülteni
Web sayfası - E posta
Basın toplantısı - broşür
Basın bülteni - E posta
Basın bülteni - blog

9.Soru

Barry doğru strateji için önerdiği başlıklarda bütçe sorunlarını hangi başlıkta inceler?


Bütünü düşünün

 

Bağlantıyı kaybetmeyin

 

Esnek olun

 

Hedef kitleye odaklanın

 

Kaynaklar konusunda gerçekçi olun


10.Soru

“Bir kurumla kamusu arasındaki iletişim yönetimi” hangi alanın tanımlarından biridir?


Propaganda
Pazarlama
Reklam
Halkla ilişkiler
Gazetecilik

11.Soru

Himaye etmenin modern halkla ilişkilerdeki tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?


Basın gezisi
Sponsorluk
Fuar
Toplantı
Sosyal medya

12.Soru

Günümüzde halkla ilişkiler alanında en çok kullanılan araçların başında ne gelmektedir?


Gazeteler

Televizyon

Radyo

Medya

İnternet


13.Soru

Hangi Halkla İlişkiler Planında Biçimlendirici Araştırma Süreci ele alınmaktadır?


RD Smith 9 Basamaklı Halkla İlişkiler Planı

ROPE Halkla İlişkiler Planı (Hendrix)

John Marston RACE Halkla İlişkiler Planı

Cutlip, Center Halkla İlişkiler Planı

Hepsi


14.Soru

Kampanya sürecinin son aşamasını değerlendirmedir …………..? ............. ?” sorularının cevabı aranır. Boşlukları doldurunuz.


Nasıl yaptık? Ne elde ettik?
Nasıl yaptık? Niçin yaptık?
Niçin yaptık? Ne elde ettik?
Ne elde ettik? Neden yaptık?
Neden yaptık? Niçin yaptık ?

15.Soru

Aşağıdakilerden hangi dönemde meslek hakla ilişkiler olarak adlandırılmaya başlamıştır?


Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

İkinci Dünya Savaşı Dönemi

Creel Komitesi

Yeşerme Aşaması

Kükreyen Yirmiler


16.Soru

Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı bağımlılık ve anlayış, denetim ağırlıklı açık sistemler yaklaşımı, akış dengesi, eşitlik, özerklik, yenilenme, yönetimin merkezileşmesi, sorumluluk, çatışma çözümü koşullarını gerektiren halkla ilişkiler modeli, aşağıdakilerden hangisidir?


Basın Ajansı ve Tanıtım
Kamuyu Bilgilendirme
İki Yönlü Asimetrik
İki Yönlü Simetrik
Karma Yaklaşım

17.Soru

I. Planlama II. Örgütleme III. Etkileme IV. Satış V. Kontrol Kuruluşlarda yönetim süreci yukardaki fonksiyonlarından hangilerinden oluşur?


Yalnızca I
II ve IV
II, III ve IV
Yalnızca III
I, II, III ve V

18.Soru

Reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir.
Reklamın yayın garantisi halkla ilişkilere göre daha fazladır.
Reklamcılık, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanır.
Reklamcılığın hedef kitlesi halkla ilişkilerden daha geniştir.
Kurumsal reklamcılık,  işletmenin imajını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlar.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasının özelliklerinden biri değildir?


Hedef kitlesine kendini hissettirir.
Fark yaratır.
Gündem oluşturur.
Tartışma alanı yaratır.
Hedef kitleyi harekete geçirir.

20.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın