Halkla İlişkiler Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center kampanya süreci adımları içinde yer almamaktadır?


Sorunun saptanması
Planlama
Reklam
Uygulama
Değerlendirme

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının görevlerinden değildir?


Sergi ve gösterileri organize etmek
Kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla logo, renk, basım stili oluşturmak, özel giyim biçimi gibi konularda kuruluş tarzında bütünlük sağlamak
Sponsorluk konusunda karar vermek
Gezi gibi etkinlikler düzenlemek
Kurumun muhasebesini yönetmek

3.Soru

Kuruluşla ilgili haberlerin, bilgilerin yazılı ya da görsel basında ücretsiz yayınlanmasına ne ad verilir? 


Duyurum 
Sponsorluk 
Sosyal sorumluluk 
Lobicilik 
Konu yönetimi 

4.Soru

Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı ifade eden alan hangisidir?


Sponsorluk

Lobicilik

Kamusal işler

Pazarlama iletişimi

Duyurum


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT kavramının elemanlarından birisi değildir?


Hırs

 

Üstünlük

 

Zayıflık

 

Fırsat

 

Tehdit


6.Soru

1960 yılının sonlarında kurulan ve ülkemizde halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak görülen ; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet Planlama Teşkilatı
Nüfus Planlama Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı
İdari Danışma Merkezi
Türkiye Amme İdaresi Enstitüsü

7.Soru

Gündem oluşturma kuramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Baskı grupları, siyasal partiler ve hükümet etkili değildir.
Medya en önemli kamuoyu oluşturma aracıdır.
Bireylerin neyi, nasıl düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirmektedir.
Medyada yer alan haberlerin büyük bir bölümü kurumlardanmedyaya akan haberlerden oluşmaktadır
Medya, insanların tutumları ve dünyayı algılama biçimlerinde etkili olmaktadır.

8.Soru

ABD’de halkla ilişkilerin tarihi gelişimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Cutlip ve arkadaşlarının sınıflandırması içerisinde yer almaz?


Yeşerme Aşaması

Kükreyen Yirmiler Dönemi

Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

Ekonomik Gelişim Dönemi

Savaş Sonrası Dönem


9.Soru

Osmanlı Devleti’nde halkla ilişkiler sayılabilecek bir çok uygulamadan söz edilebilir. Ancak bu uygulamalar yöneticinin tercihine bırakılmıştır. Örneğin, bir padişah kıyafet değiştirerek halkın arasına girerken, diğeri böyle bir uygulama yapmak zorunda değildir. Belirtilen bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisinin göstergesi olabilir?


Yöneticilerin halkın arasına karışarak otoritelerini sorguladığının
Yöneticilerin halkla ilişkiler uygulamalarını önemsemediğinin
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütüldüğünün
Uygulamaların, sistemli ve sürekli olmadığının
Tüm yöneticilerin halkla iyi diyalog kurma çabaları içinde olduğunun

10.Soru

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?


Fuar
Sempozyum
Kongre
Sergi
Festival

11.Soru

Günümüzde mektubun yerini alan halkla ilişkiler aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?


e-posta
e-web
e-blog
e-extranet
e-intranet

12.Soru

I - Ortamın atmosferine uygun bir dil. II - İş ortamına uygun resmi bir dil. III - İş ortamının resmiyetinden uzak bir dil. Sosyal paylaşım ağlarında yürütülen iç halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılacak dil ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız II
I ve II
I - II - III
II - III
I ve III

13.Soru

Mc Luhan'ın “insan elektirikli bir ortamda yaşadığı zaman doğası dönüşür ve özelkimliği, ortak bütünle karışıp, birleşir. Artık o kitle insanıdır” sözünde yer alan "elektrikli ortam" sözü, halkla ilişkilerde iletişim süreci aşamalarından hangisi ile en yakın ilişkilidir?


Kaynak
Mesaj
Kanal
Hedef kitle
Geri besleme

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin tarihi gelişimiyle ilgili dörtlü modelden biri değildir?


Basın ajansı ve tanıtım
Kamuyu bilgilendirme
İki yönlü asimetrik
İki yönlü simetrik
Ters piramit

15.Soru

Gerilla halkla ilişkiler kavramı ile gerilla tanıtım ve gerilla yaratıcılık kavramları hangi isimler hızlı ve yaratıcı yaklaşımın yeni adı olarak yerleştirmiştir ?


Grunig - Hunt
Michael Levine - Jay Conrad Levinson
Warnaby - Moss
Pohl - Cutlip
Wilcox - Turney

16.Soru

En azından iki tarafı içeren amaçlı faaliyetlerle kurulan ve yürütülen, geçici veya sürekli olan, gerektiğinde tekrarlanarak desteklenen, çeşitli yoğunluktaki duygu, düşünce, tutum ve inanç taşıyan bağlara ne ad verilir?


İlişki

Halk

Toplum

Doğa

Empati


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecini oluşturan RACE kavramlarından biri değildir?


Reklam
Araştırma
Eylem
İletişim
Değerleme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamcılık ve halkla ilişkiler arasında farklılıklardan biri değildir ?


Reklamcılık dış hedef kitleye, özellikle de geniş potansiyel müşterilere hitap etmektedir. Halkla ilişkiler ise mesajlarını; hem hissedar, kamuoyu liderleri, çevre grupları gibi dış hedef kitleye, hem de çalışanlar gibi iç hedef kitleye sunmaktadır.
Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir. Halkla ilişkiler ise, tüm örgütün politika ve icraatlarıyla, çalışanların moralinden telefon operatörünün aramalara cevap vermesine kadar geniş bir alanla ilgilidir.
Halkla ilişkiler bir mesajı kamusuna yaymak için genellikle reklamcılığı kullanmaktadır. Reklamcılık ise, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanmaktadır
Reklamcılığın temel amacı mal veya hizmetleri satmak, halkla ilişkilerin ise örgütün gelişebileceği bir çevre ve anlayış oluşturmaktır.
Reklam, reklam verenin kontrolü altında ücret ödendiği için kullanılması garantili ve düzenlidir.Halkla ilişkiler ise, medyada yer almada ücret ödenmediği için yayınlanma garantisi yoktur ve düzenli sonuç sağlanmaz.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin bir kuruluşta çalışanlarla ilgili çalışmalarından biri değildir?


Çalışan personelin yayınlar, bültenler ve toplantılarla bilgilendirilmesi
Oryantasyon toplantıları düzenlenmesi
Grev, işten geçici çıkarma, boykot vb. problemlerde iletişimin kurulması ve yürütülmesi
Çalışanlara yönelik ödül törenlerinin düzenlenmesi ve promosyonlar
Çalışan personelin ailesine yönelik tanışma toplantısı düzenlemesi

20.Soru

Bir kurumun rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için; felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bütünlüğe ne ad verilir?


İmaj
Etkinlik yönetimi
İtibar yönetimi
Kurumsal kimlik
Lobicilik