Halkla İlişkiler Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuruluşla ilgili haberlerin, bilgilerin yazılı ya da görsel basında ücretsiz yayınlanmasına ne ad verilir? 


Duyurum 
Sponsorluk 
Sosyal sorumluluk 
Lobicilik 
Konu yönetimi 

2.Soru

Pazarlama ve halkla ilişkiler önemli açılardan birbirinden farklılaşmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Turney'in" bu farklılık görüşlerinden biri değildir ?


Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder.
Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir.
Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Pazarlama, kurumun kârlılığına doğrudan katkı sağlar ve mal/hizmetlerin satışını gerçekleştirir. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir. Halkla ilişkiler, hedef kitlenin kabulünün artırılm
Pazarlamanın başarı ölçümü, satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü ise, kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.
Pazarlama, amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkileri genellikle bir araç olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda halkla ilişkiler de amaçlarını gerçekleştirmede pazarlamadan önemli ölçüde yararlanmaktadır

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modellere göre halkla ilişkilerin gelişimi arasında yer almaz?


Tek Yönlü Tanıtım Modeli
Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli
Kamuyu Bilgilendirme Modeli
İki Yönlü Simetrik Model
İki Yönlü Asimetrik Model

4.Soru

 İki yönlü simetrik modelin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenme 
İkna etme niyeti olmaksızın bilgi yayma 
Bilimsel iknayı kullanma 
Propaganda yapma 
Dinleme yerine anlatma şeklini tercih etme 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir?


Medya kurumunun yayın politikası
Pazarlama ile ilgili basına ön bilgi
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Mesajların yayınlanma şansı
Materyallerin teslim zamanlaması

6.Soru

ABD’de 1807 yılında halkla ilişkiler deyimini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?


Thomas Jefferson
Taylor Barnum
George Michaelis
Ivy Lee
Edward Bernays

7.Soru

“İlk halkla ilişkiler ajansı, tanıtım bürosu adıyla Boston’da 1900 yılında kurulmuştur. Bu döneme damgasını vuran kişi Ivy Lee’dir.” Bu açıklamalar, ABD’de halkla ilişkilerin tarihi gelişiminde hangi dönemi anlatmaktadır?


Yeşerme Aşaması
Birinci Dünya Savaşı Dönemi
Kükreyen Yirmiler Dönemi
İkinci Dünya Savaşı Dönemi
Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?


Sinema
Radyo
Televizyon
Gazete
Extranet

9.Soru

Kurumun yaptığı işleri, etkinlikleri ve çalışanlara yönelik haberleri, toplum, sektör ve dünya gündemindeki haberleri “e-bülten” başlığı altında sunan iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Blog
Elektronik posta
Sanal haber bülteni
Web sitesi
Facebook

10.Soru

ABD’de halkla ilişkilerin gelişim sürecindeki "Yeşerme Aşaması" hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir ?


1945-1965
1917-1919
1919-1929
1900-1917
1930-1945

11.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyeti olabilir?


Basın gezisi
Kitap
Broşür
Piknik
Extranet

13.Soru

“Kuruluşla ilgili kamuları, müşterileri, plan ve programları eşgüdümlemek ve yönetmek, bunun yanında ise ilgili kamular arasında istenilen ilişkileri oluşturmak için kuruluşu idare etmektir.” Halkla ilişkilerin bu tanımı hangi yönünü vurgulayan bir tanımdır?


İletişim yönetimi olarak tanımlanmasıdır.
Halkla ilişkilerin ilişki kavramı üzerine tanımlanmasıdır.
Reklam yönetimi yönünden tanımlanmasıdır.
Finansal fonksiyonu yönünden bir tanımlamadır.
Bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmasıdır.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamcılık ve halkla ilişkiler arasında farklılıklardan biri değildir ?


Reklamcılık dış hedef kitleye, özellikle de geniş potansiyel müşterilere hitap etmektedir. Halkla ilişkiler ise mesajlarını; hem hissedar, kamuoyu liderleri, çevre grupları gibi dış hedef kitleye, hem de çalışanlar gibi iç hedef kitleye sunmaktadır.
Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir. Halkla ilişkiler ise, tüm örgütün politika ve icraatlarıyla, çalışanların moralinden telefon operatörünün aramalara cevap vermesine kadar geniş bir alanla ilgilidir.
Halkla ilişkiler bir mesajı kamusuna yaymak için genellikle reklamcılığı kullanmaktadır. Reklamcılık ise, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanmaktadır
Reklamcılığın temel amacı mal veya hizmetleri satmak, halkla ilişkilerin ise örgütün gelişebileceği bir çevre ve anlayış oluşturmaktır.
Reklam, reklam verenin kontrolü altında ücret ödendiği için kullanılması garantili ve düzenlidir.Halkla ilişkiler ise, medyada yer almada ücret ödenmediği için yayınlanma garantisi yoktur ve düzenli sonuç sağlanmaz.

15.Soru

Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasına ________ denir?


Medya

Propaganda

Halkla ilişkiler

Pazarlama

Sponsorluk


16.Soru

Kuruluşların kendilerini hedef kitlelerine, paydaşlarına ve toplumun geneline anlatma/bilgi verme çabalarının stratejik olarak yönetilmesine ne ad verilir? 


Paydaşlarla ilişkiler 
Halkla ilişkiler 
Reklam 
Fuar 
Sergi 

17.Soru

Halkla ilişkiler, stratejik yönetim sürecini futbol terimleriyle anlatmak kimin yöntemidir?


Edward Bernays

Agee Waren

 

Emma Cantrill

 

Neil Postman

 

Dennis Wilcox


18.Soru

I. Pazarlama II. Reklamcılık III. Propaganda IV. Ekonomik Faaliyetler Halka ilişkilerle benzer alanlar yukardakilerden hangisi ya da hangileridir?


I ve II
II ve III
I,II ve III
Yalnızca I
Yalnızca III

19.Soru

Kamu kuruluşlarının çalışmalarını incelemek ve önerilerde bulunmak amacıyla başlatılan “Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi” ( MEHTAP ) hangi yılda başlamıştır?


1950
1962
1971
1985
1992

20.Soru

Organizasyonda iç ve dış durum değerlendirilmesinin yapılmasına ne ad verilir?


Bütçe Analizi
RACE Analizi
SMART Analizi
SWOT Analizi
İnteraktif Fırsat Analizi