Halkla İlişkiler Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyasındaki ilk adım hangisidir?


Analiz

 

Reklam

 

Stratejik Yönetim

 

Planlama

 

Bilgi Toplama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir?


Medya kurumunun yayın politikası
Kuruluş yayınları
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Mesajların yayınlanma şansı
Materyallerin teslim zamanı

3.Soru

Ülkemizde halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak kabul edilen gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?


1965 yılında nüfus planlamasıyla ilgili kanunun çıkarılarak, halka duyrulması.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda halkla ilişkiler derslerinin verilmeye başlanması.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması.
MEHTAP projesinin hayata geçirilmesi.
İdari Danışma Merkezi'nin kurulması.

4.Soru

Ülkemizde halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak kabul edilen gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?


1965 yılında nüfus planlamasıyla ilgili kanunun çıkarılarak, halka duyrulması.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda halkla ilişkiler derslerinin verilmeye başlanması.
Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması.
MEHTAP projesinin hayata geçirilmesi.
İdari Danışma Merkezi'nin kurulması.

5.Soru

Reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir.
Reklamın yayın garantisi halkla ilişkilere göre daha fazladır.
Reklamcılık, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanır.
Reklamcılığın hedef kitlesi halkla ilişkilerden daha geniştir.
Kurumsal reklamcılık,  işletmenin imajını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlar.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rope halkla ilişkiler planının programlama başlığı altında incelenir?


Araştırma metotları

 

SWOT Analizi

 

Çıktı hedeflerinin değerlendirilmesi

 

Hedef kitle araştırması

 

Tema ve mesajlar


7.Soru

Kuruluşa özel, sadece çalışanların yararlanabildiği internet ağına ne ad verilir?


Extranet
Facebook
Twitter
Intranet
Blog

8.Soru

“İlk halkla ilişkiler ajansı, tanıtım bürosu adıyla Boston’da 1900 yılında kurulmuştur. Bu döneme damgasını vuran kişi Ivy Lee’dir.” Bu açıklamalar, ABD’de halkla ilişkilerin tarihi gelişiminde hangi dönemi anlatmaktadır?


Yeşerme Aşaması
Birinci Dünya Savaşı Dönemi
Kükreyen Yirmiler Dönemi
İkinci Dünya Savaşı Dönemi
Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kategorilerinde yer almaz?


Twitter
Facebook
Fotoğraf Paylaşım Siteleri (Flicker)
Ses Paylaşım Siteleri (Podcast)
Gazeteler

10.Soru

Gazeteci, ilk halkla ilişkiler danışmanı ve modern hakla ilişkilerin öncüsü de olan, Kamuoyu Bilgilendirme Modelinin en bilinen temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?


Rex Harlow
Ivy Lee
William Smith
Taylor Barnum
Edward Bernays

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi propaganda tanımının özünde yer alan ögelerden değildir?


İnsanların düşüncelerini özgürce ifade etmesine yardımcı olma
İstenilen amaca ulaşmaya yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi
Kavrayışları yönlendirm
Davranışları yönetme
Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme

12.Soru

Türkiye’de halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak görülen ve 1960’lı yılların sonlarında kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


İdari Danışma Merkezi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği

Başkanlık İletişim Merkezi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Devlet Planlama Teşkilatı


13.Soru

Gündem oluşturma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gündem oluşturma kuramı medyanın kamuoyuna ne düşüneceğini değilse bile ne hakkında düşünmesi konusunda yönlendirdiği varsayımına dayanmaktadır.
Kamuoyu önderleri olmaksızın gündem oluşturma kuramı uygulanamaz.
Bu kurama göre tasarlanan iletiler kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırıldığında ikna süreci başlamış olacaktır.
Her iletinin sorgulanmadan alınacağı esasına dayanır.
Günlük yaşamda kanıtlanması mümkün değildir.

14.Soru

Halkla ilişkiler kampanyası planlanırken görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüz yüze yaptığı nitel veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Derinlemesine görüşme
Anket yöntemi
Vaka çalışmaları
Odak grup görüşmeleri
Gözlemler

15.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin önemli amaçlarından biridir? 


Müşterilerde marka sadakatini kuvvetlendirmek 
Marka imajını kuvvetlendirmek 
Çalışanların sendikal haklarını kuvvetlendirmek 
Uluslararası arenada lobi faaliyetlerini kuvvetlendirmek 
Çalışanların kuruma yönelik aidiyetlerini kuvvetlendirmek 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlarına gore plan içerisinde yer alır?


Kısa süreli planlar
Uzun sureli planlar
Seçeneklere gore değişmez planlar
İşletme bölümleri ile ilgili planlar
Sürekli planlar

17.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın

18.Soru

Sigara satışlarının artırılmasıyla ilgili yaptığı kampanyalarla da bilinen ve halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilen uygulamacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ivy Lee
Edward Bernays
Taylor Barnum
George Washington Hill
George Creel

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modellere göre halkla ilişkilerin gelişimi arasında yer almaz?


Tek Yönlü Tanıtım Modeli
Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli
Kamuyu Bilgilendirme Modeli
İki Yönlü Simetrik Model
İki Yönlü Asimetrik Model

20.Soru

Hedefler, hedef kitleler ve iletişim mesajları elde edilen bilgilerden faydalanarak hangi aşamada belirlenir?


Planlama

 

Bilgi Toplama

 

Analiz

 

Stratejik Yönetim

 

Reklam