Halkla İlişkiler Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkiler düzenlenirken kurulacak iletişimde göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?


Yönetim, çalışanlarla bilgileri paylaşmaya tam anlamıyla istekli olmalıdır.
Yönetim, iletişimin temel bir sorumluluk olduğunu anlamalı ve iletişime gereken önemi vermelidir.
İletişimin gerçekçi, güdüleyici ve işi kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmelidir.
Çalışan kitle ile iletişim kurarken, her bir grubun farklı özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.
Kurum içi iletişim informal bir yapıya sahip olmalıdır.

2.Soru

Cep telefonu üreticileri önceleri, bir modeli piyasaya sunmadan önce belli sayıda prototip telefonu bir grup uzman kişinin kullanmasına izin veriyordu. Bu kişilerden gelen geri bildirimlere göre tasarım yeniden gözden geçirilerek nihai ürüne ulaşılıyordu. Günümüzde ise sosyal medyada yapılan anketlerle çok sayıda kişinin önerileri ürün tasarımına yön veriyor. Yukarıdaki metinde önemi vurgulanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Ürün tasarımları artık uzman olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır.
Dikkat çekilen konunun diğer insanlarla paylaşılmasıve davranış biçimine dönüşmesi sağlanmaktadır.
Çoğunluk tarafından kabul edilen görüşlere diğer kişilerin de katılmaları sağlanmaktadır.
Katılımcı yönetim ve sosyal medyanın işbirliğiyle tüketicilerin üretim sürecine katılmaları sağlanmaktadır.
Yoğun rekabet ve ileti bolluğu, farkındalık yaratmayı güçleştirmiş, geleneksel uygulamalara gerilla halkla ilişkiler anlayışı eklenmiştir.

3.Soru

1980’li yıllardan önceki pazarlama anlayışında aşağıdakilerden hangisi ön planda olmuştur?


Ürün satışı
Tutundurma
Kâr
Müşteri
Reklam

4.Soru

I) Kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir? II) Kurumun satış ve pazarlaması hangi seviyededir? III) Kurum güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde mi? IV) Kurum ne tür bir toplumsal sermayeye sahiptir? V) Kurum ne tür bir sembolik sermayeye sahiptir? Yukarıdakilerden hangileri sermayenin biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için sorulması gereken sorulardandır?


I, II ve III
II, IV ve V
I, IV ve V
III ve IV
II ve III

5.Soru

Stratejik planlama sürecinde, karar vermede kriterleri oluşturan resmi ve resmi olmayan kurallara ne ad verilir?


Vizyon
Misyon
Hedef
Politika
Taktik

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun çıkarlarına en uygun olacak modeldir?


Ayrı fakat eşit fonksiyonlar

 

Eşit fakat üst üste binen fonksiyonlar

 

Pazarlamanın baskın olması

 

Halkla ilişkilerin baskın olması

 

Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rope Halkla ilişkiler planı aşamalarından biridir?


Güdümleme
Pazarlama
Reklam
Değerlendirme
Sonuçlandırma

8.Soru

I-Basın konferansı
II-Kupon dağıtma
III-İndirimli ürünler
IV-TV reklamları
V-Oyunlar ve çekilişler
Yukarıdakilerden hangileri ‘satış promosyonu’ faaliyetlerindendir?


I, II ve IV

 

I, III ve V

 

II, III ve IV

 

II, III ve V

 

III, IV ve V


9.Soru

I - Verilen mesajların doğru olması ve hedef kitleye dürüst davranılması zorundur. II - Hedef kitlenin yararını gözetmek zorunlu değildir.III - İstenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.IV - Bazı propaganda çeşitlerinde iki yönlü iletişime yatkınlık görülmektedir. Propaganda ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız IV
I - II - II
II - III - IV

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir?


İşgörenler
İşgörenlerin aileleri
Tedarikçiler
Kuruluşun iş ilişkisi olan kesimler
Siyasetçiler

11.Soru

Krizle ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?


Bir örgütte olumlu yönde gelişmeleri tetikleyen gerilim durumudur.
Bir örgütün işleyiş düzenini ve hedeflerini tehdit eden, gerilim yaratan durumdur.
Bir örgütün geleceğine yönelik tehditler içermese de geçmişte deneyimlediği sorunlarıdır.
Bir örgütte daha iyiye ya da daha kötüye doğru gitmeye neden olan dönüm noktasıdır.
Bir örgütün diğer örgütlerle iletişimlerinde yaşadığı pürüzlerdir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde durumsal modelin özelliklerinden biri değildir? 


Simetrik bir yön çizgisi vardır. 
Bilgi temeline dayanır. 
Yeni iki yönlü simetrik model olarak da adlandırılır. 
Çözümlere tek taraflı ulaşmayı sağlar.
Oyun teorisini kullanır. 

13.Soru

Pazarlama ve halkla ilişkiler önemli ve ayrı fonksiyonlardır, fakat bazı genel alanları paylaşmaktadırlar. En belirgin olanı ürün tanıtımıdır. Bir kuruluş ürün tanıtımını hem pazarlama bölümü içine koyabilir, hem de halkla ilişkiler bölümünden bu konuda faydalanabilir.
Yukarıdaki açıklama, pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izleyen hangi modeli tarif etmektedir?


Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar

 

Eşit fakat üst üste binen fonksiyonlar

 

Pazarlamanın baskın olması

 

Halkla ilişkilerin baskın olması

 

Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütü kriz durumu ile karşı karşıya bırakan etmen ve nedenlerden biri değildir?


Çevresel değişimlere zamanında ve gereğince uyum sağlayamama
Bilgisizlik durumu
İletişimsizlik durumu
Koordinasyonsuzluk
Detaylı eğitim

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış promosyonu iletişim tarzlarından biridir?


Basın konferansı
Gazete tanıtımı
Radyo tanıtımı
Kupon dağıtma
Seminerler ve sempozyumlar

16.Soru

Hangi seçenekte insanların aynı ortamda yüz yüze iletişim kurabilecekleri bir kurum içi halkla ilişkiler aracı yer almaktadır?


İşletme toplantıları

Televizyon

Web sitesi

Kurum yayını

Çalışma raporları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin görsel araçlarından birisidir?


Komisyonlar

Kara tahta

Kurslar

Filmler

Yıllık raporlar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyeti olabilir?


Basın gezisi
Kitap
Broşür
Piknik
Extranet

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir? 


Uzmanlık ve sürekli çalışmayı gerektirir. 
Taraflar arasındaki iletişim tek yönlüdür.
Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir ve uzmanlar tarafından yerine getirilmelidir.
Hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi bilgilendirir, kuruluşun gerek duyduğu araştırmaları yaparak öneriler geliştirir. 
Gerçekleri yansıtmalıdır.

20.Soru

Bir kurumda çalışanların birbirlerine nasıl davranması ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini gösteren temel değerlere ne ad verilir?


Kurum amacı
Kurum yapısı
Kurum işleyişi
Kurum kültürü
Kurum yönetimi