Halkla İlişkiler Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda kurumsal sermaye türlerinden biri olan sembolik sermayenin tanımıdır?


Kurum ya da kuruluşun maddi olanaklarını kapsamaktadır.

 

Kurumun ilişki ağı içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

Kurumların sahip olduğu kültürel sermayedir.

 

Kurumun gücünün ve iktidarının, sorumluluk ve haysiyetinin temsilidir.

Bir kurumun ekonomik sermayesidir.


2.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinin 4 P olarak nitelendirilen temel alanları doğru bir şekilde verilmiştir?


Fiyat, tutundurma, talep ve ürün
Fiyat, tutundurma, dağıtım ve ürün
Fiyat, tutundurma, iletişim ve ürün
Fiyat, reklam, dağıtım ve ürün
Pazar araştırması, fiyat, dağıtım ve ürün

3.Soru

Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreni hazırlıkları yapan Halkla İlişkiler birimi çalışanlarının bir araya gelip yapılacak etkinlikler üzerinde fikir alış verişinde bulunması, sorunları tespit edip, çözüm önerileri sunması sırasında kullandıkları kurum içi halkla ilişkiler aracı hangisidir?


Haber bülteni
Çalışma raporu
Çevrimiçi haber bülteni
Blog
Toplantı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gereken konulardan biri değildir?


Medya kurumunun yayın politikası
Kuruluş yayınları
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Mesajların yayınlanma şansı
Materyallerin teslim zamanı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem iç halkla ilişkiler hem de dış halkla ilişkiler aracı olarak değerlendirilebilir?


Festival
Fuar
İntranet
Toplantı
Kitap

6.Soru

İki yönlü asimetrik model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hedef kitleden gelen tepkiler ikna amaçlı kullanılmaktadır.
Daha çok birbiriyle rekabet etmeyen kuruluşlarca kullanılmaktadır.
Amaç hedef kitle ile kurum arasında tek yönlü iletişimi geliştirmektir.
Hedef kitleden gelen tepkiler önemli değildir.
Çoğunlukla yapılan araştırmalardan değil, yaratıcıların sezgilerinden yararlanmaktadır.

7.Soru

Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkiler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleme, tesis etme boyutunda gerçekleştirilen, çalışanların morali yükselten, kuruma güvenlerini arttıran, işbirliği ve verimliliği geliştiren halkla ilişkiler uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum Dışı Halkla İlişkiler
İki Yönlü Simetrik Model
Kurum İçi Halkla İlişkiler
İki Yönlü Asimetrik Model
Basın Ajansı/Tanıtım Modeli

8.Soru

Uluslararası çevre faktörünün örgütler için önemli bir potansiyel kriz kaynağı olmasına neden olan genel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal beklentiler

 

Küreselleşme

 

Hukuksal düzenlemeler

 

Teknolojideki değişimler

 

Arz talep dengesinin bozulması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu veya özel sektör kurumlarının yönetim gereksinmeleri bağlamında ve onların hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yapılan araştırmalardan birisidir?


Nicel araştırmalar

Nitel araştırmalar

Eleştirel araştırma

Yönetsel araştırma

İletişim araştırmaları


10.Soru

1906 yılında mesleğin icrası ile ilgili Halkla İlişkiler Bildirgesini yayınlanan isim kimdir ?


Edward Bernays
Michael Levine
Everett M.Rogers
James Grunig
Ivy Lee

11.Soru

I-İş dünyasındaki rekabetin yol açtığı bir kriz sermayenin belli ellerde toplanmasına neden olmuştur.
II-Toplumda genel olarak örgütlerde ve uzmanlaşmada bir duraklama olmuştur.
III-Pazarlama ve yönetim alanlarına ilişkin bilimsel yaklaşımlarda bir ilerleme gözlenmiştir.
IV-Genel olarak eğitim düzeyinde bir düşüş gerçekleşmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin yükselişe geçtiği dönemde yaşanan ekonomik, toplumsal ve teknolojik durumlardır?


I ve III

I ve II

II, III ve IV

I, II ve IV

III, IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize sebep olan iç etmenler arasında sayılabilir?


Örgütün çevresel gelişmeleri takip ederken izlediği genel tutum

 

Doğal faktörler

 

Ekonomik dalgalanmalar ve düzensizlik

 

Teknolojik faktörler

 

Hukuksal ve siyasal faktörler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi toplumunda ağırlıklı olarak kullanılmamaktadır?


Posta

Bilgisayar teknolojisi

 

Bilgisayara dayalı enformasyon

 

İnternet şebekeleri

 

Veri bankaları


14.Soru

I. Hedeflerin tayini
II. Ombudsman Kullanımı
III. Basın Kiti
IV. Halk Günleri
V. Problemin tanımı
Yukarıdakilerden hangileri bir işletmede halkla ilişkiler planlamasında izlenmesi gereken sürecin aşamalarındandır?


II ve III

IV ve V

I, II ve III

I ve V

II, IV ve V


15.Soru

Kotler’e göre pazarlama halkla ilişkileri aşağıdaki verilen hususlar konusunda özellikle önemli bir role sahiptir?


Tüm hedef kitleyi etkilemeye çalışmak

Yeni ürünlerin piyasaya girmesine yardımcı olmak

Toplumsal tepkiyle karşılaşan ürünlerinin yerine yeni ürünler çıkarmaya teşvik etmek

Tüm ürün kategorilerine ilgi duyulmasını sağlamak

Vadesi dolmuş ürünleri piyasadan kaldırmayı sağlamak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaj ve itibar arasındaki farklardan biri değildir?


İtibarın geçici ve yüzeysel bir özellik gösterebilmesi
İtibarın uzun vadede oluşması
İtibarın, bütün imajların toplamını temsil etmesi
İtibarın kompleks ve belirsiz bir yapısının olması
İmaj oluşturmak, itibar oluşturmanın ilk basamaklarından olması

17.Soru

Bugün halkla ilişkilerin temel prensibi olan feedback (geri bildirim) kavramını dikkate alan ilk model olan iki yönlü asimetrik modelde feedback, hedef kitlenin görüşleri alınarak gerçekleştirilir ve hedef kitleyi daha başarılı bir biçimde etkilemek için kullanılır.İki yönlü asimetrik modelin bilimsel ve pozitif yaklaşımı yanında negatif tarafları da vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu negatif özelliklerden biridir?


Seçkinlik
Eşitlik
Özerklik
Sorumluluk
Sistem yaklaşımı

18.Soru

“İlkeler Deklarasyonu” adı ile bilinen, halkla ilişkiler felsefesini yansıtan aşağıdaki bildiri hangi ünlü uzmana aittir? "Bu, gizli bir basın bürosu değildir. Bütün çalışmalarımız açıklık esasına dayanır. Amacımız haber sağlamaktır. Bu bir reklam ajansı değildir. Konularımız günceldir. Ele aldığımız her konuda istenen daha ayrıntılı bilgi derhal sağlanır ve her editöre konunun doğruluğunun ispat edilmesi konusunda yardımcı olunur... Kısaca planımız kamu kurumları ve iş dünyası yararına basına ve ABD halkına bilmesi gerekli değerli olan, doğru ve güncel bilginin sağlanmasıdır.”


Baskin
Arnoff
Grunig
Latimore
Lee

19.Soru

Kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapması hangi model ile başlamıştır?


Durumsal model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü asimetrik model

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?


Gelecekte kurumda çalışma ihtimali olan kişileri bilgilendirmek
Yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı yaratmak
Çalışanların kendilerini kuruma ait hissetmelerini sağlamak
Kurumun politika ve stratejilerini çalışanlara benimsetmek
Kurumda yatay ve dikey iletişimi sağlamak