Halkla İlişkiler Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorlukla ilgili yanlış bilgi içermektedir?


Pazarlama biliminin bir kolunun oluşturur.

 

Çok etkin bir iletişim tekniğidir.

 

Sponsorluk ciddi ön araştırma gerektiren bir eylemdir.

 

Sponsorluk herhangi bir yardım beklemeden gerçekleştirilir.

 

Sponsorluk, kuruluş tarafından herhangi bir faaliyet ya da olaya destek niteliğindedir.


2.Soru

I - Medya ilişkileriII - DuyurumIII - PropagandaIV - LobicilikV - Kriz YönetimiYukarıda verilen alanlardan hangileri halkla ilişkilerin uygulama alanları içerisinde yer almaktadır?


II ve IV
I - III - IV - V
Yalnız III
I - II - IV - V
II - III - IV - V

3.Soru

Bir otomobil firması benzerlerine oranla %25 daha az yakıt tüketen yeni bir motor teknolojisini geliştirdiğini anlatan bir reklam yayınlamıştır. Bahsi geçen reklamda hangi iletişim stratejisi kullanılmıştır?


Bilgi
Kanıt
İmaj
Duygu Stratejisi
Eğlence

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan kitle iletişim araçları ve medya ile ilişkiler ortam ve araçlarından birisi değildir?


Televizyon

Sergi

Radyo

Gazete ve Dergiler

İnternet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler biriminin kendi faaliyetlerini sürdürürken kullandığı sermaye türlerinden biri değildir?


Kültürel sermaye

Ekonomik sermaye

Kamusal sermaye

Sembolik sermaye

Toplumsal sermaye


6.Soru

Basın bülteniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


İlk paragraf tüm bülteni özetlemelidir. 
Beş N bir K kuralına göre yazılmalıdır. 
Edebi bir dilden kaçınılmalıdır. 
Basın bülteni bir reklam metnidir. 
Bülten kuruluşla ilgili tek bir haber içermelidir. 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme aşamasında yapılması gerekenlerden birisi değildir?


Değerlendirme verilerinin amacı ve kullanım biçimi hakkında görüş birliğine varılmalıdır

Departman içinde değerlendirme araştırmaları üzerinde uzlaşma sağlanmalıdır

Program hedefleri gözlemlenebilir ve ölçülebilir terimlerle belirlenmelidir.

Kampanya sonunda sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak

Program kayıtları saklanmalıdır.


8.Soru

Kurumsal halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kuruluşun toplumun güvenini kazanmak için hedef kitle uzun vadeli ilişki kurması
Kuruluşun çift yönlü iletişim sağlayacak etkinlikler düzenlemesi
Kriz yönetimi ile ilgili çalışmaların kurumsal halkla ilişkiler olarak düzenlenmesi
Kuruluşa yönelik güven oluşturma çalışmalarının yapılması
Medya ile ilişkilerde tek yönlü mesajların üretilmesi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış paydaşların örgütle ilgili algılarını ifade eder?


Şahsiyet

İmaj

Kimlik

Güven

İtibar


10.Soru

Kamuoyu bilgilendirme modelinin öncü ismi kimdir?


Latimore

 

Grunih ve Hunt

 

Phineas Taylor

 

Ivy Ledbetter Lee

 

Anoff


11.Soru

Hangisi geçmişte etkili olan yaklaşımlarda ve eylemlerde ifade edilen, kabul görmüş inançların ve normların karakterize edildiği evredir?


Krizin kavramsal olarak başlangıç noktası

 

Kuluçka dönemi

 

Belirme anı

 

Hücum safhası

 

Kurtarma safhası


12.Soru

Sorun saptama kaç aşamada ele alınır?


1
2
3
4
5

13.Soru

Ürün, hizmet, değer ve/veya fikirlerin tedarikçisinin, daha iyi ticari ya da diğer ilişkilere yol açan diyaloğu uyarmak amacıyla hedef kitlesine kendisini gösteren araçlar hangisidir?


Gazete

 

Dergi

 

Toplantı

 

Sergi

 

Pazarlama iletişimi


14.Soru

Halkla ilişkiler kavramının ilk ortaya çıkmasındaki temel amaç neydi?


Etkinliği gerçekleştiren kişinin para kazanması
Etkinliği gerçekleştiren kişinin şöhret kazanması
Etkinliği gerçekleştiren kişinin makam kazanması
Etkinliği gerçekleştiren kişinin haz duyması
Etkinliği gerçekleştiren kişinin zaman kazanması

15.Soru

Halkla ilişkiler ve iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurumun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.
Kurumun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabaları reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır.
Halkla ilişkiler iletişim yönetimidir.
Halkla ilişkiler iletişim teknolojisindeki her yenilikten yararlanır ve her iletişim araç ve yöntemi halkla ilişkiler araç ve yöntemi haline gelir.
Proaktif iletişim, neyin ters gittiğini ya da birşeyin neden yapıldığını açıklamak için kullanılır.

16.Soru

İnsan istek ve ihtiyaçlarını belirleyen ve bunların karşılanması için gerekli mal ve hizmetleri sağlayan yönetim fonksiyonu hangisidir?


Propaganda

Halkla İlişkiler

Pazarlama

Reklamcılık

Üretim


17.Soru

Kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Tarafsız tutumları olumluya dönüştürmek, olumsuz tutumları ortadan kaldırmak
Hem kurum hem de hedef kitlede gerekli olan fikir, davranış ve tutum değişikliğini yaratmak
Kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermek
İknayı bilimsel verilere dayanarak gerçekleştirmek
Basının ilgisini çekerek bir konunun tanıtımını yapmak

18.Soru

Organizasyonun iç ve dış durum değerlendirmesinin yapıldığı analize ne ad verilir?


Vizyon
Hedef
SWOT
Misyon
Strateji

19.Soru

İtibar kavramıyla sıklıkla karıştırılan ve kısaca dış paydaşların örgütle ilgili algılamaları şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İmaj
Kimlik
Algı
Tutum
Kişilik

20.Soru

I) Malın varlığı hakkında bilgi vermek II) Araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini kullanır III) Yönetime değişimi etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı olur IV) Kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını vurgular V) Verilen hizmetleri doğru şekilde anlatarak satışını yapmak için kullanır Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler faaliyetlerinin özelliklerinden bazılarıdır?


I, II ve III
II,III ve IV
III, IV ve V
II ve V
I, III ve V