Halkla İlişkiler Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

ABD’de 1807 yılında halkla ilişkiler deyimini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?


Thomas Jefferson
Taylor Barnum
George Michaelis
Ivy Lee
Edward Bernays

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilerin uygulama alanlarından biri değildir ?


Medya İlişkileri
Lobicilik
Sponsorluk
İtibar Yönetimi
İnsan kaynağı yönetimi

3.Soru

Boya fabrikasında çalışmakta olan muhasebe müdürü hangi hedef kitle grubuna girer?


İç hedef kitleler
Gelecekteki hedef kitleler
Marjinal hedef kitleler
Dış hedef kitleler
Fikrini ifade etmemiş hedef kitleler

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?


Sinema
Radyo
Televizyon
Gazete
Extranet

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iletişim araştırmaları doğru sınıflandırılmıştır?


Formel-İnformel
Eleştirel-Kültürel
Modern-Postmodern
Yönetsel-Eleştirel
Yönetsel-Kültürel

6.Soru

“Halkla ilişkiler araştırmalarında sıkça kullanılmayan bir yöntemdir. Hatta uygulaması oldukça maliyetlidir. Halkla ilişkiler firmalarında yürütülen araştırmalarda genellikle kullanılmaz daha çok kurum içinde yürütülen halkla ilişkiler araştırmaları çerçevesinde uygulanır. Kurum içinde de genellikle, sistematik olmayan bir biçimde çevreyi izleme/tarama yaklaşımı kapsamında uygulanır.”
Yukarıda tanımlanan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek olay çalışmaları

 

Odak grup

 

Derinlemesine mülakat

 

Katılımcı gözlem

 

Anket


7.Soru

Aşağıdakilerden hangi sermaye türü kurumun gücünü ve iktidarını, sorumluluk ve haysiyetini temsil eden imajıdır?


Ekonomik sermaye

Bilgi sermayesi

Toplumsal sermaye

Sembolik sermaye

Kurumsal sermaye


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz anında bir örgütün yaşayabileceği durumlardan birisi değildir?


Karar vericilerin gerilim yaşaması

Örgütte dengenin tesis edilebilmesi

Örgütün varlığının tehdit altında olması

Korku ve paniğin hâkim olması

Acil müdahale gerekliliğinin yaşanması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangi tanım "Halkla İlişkileri Etkileyen Toplumsal Faktörleri" kapsamaz ?


Medya
Siyaset
Kültürel Değişim
Sendikaların Gücü
Ekonomi

10.Soru

“Kuruluşa ilgiyi arttırmak için mesajların ücretsiz bir şekilde medya aracılığı ile yayılmasıdır.” Bu tanım halkla ilişkilerin uygulama alanlarından hangisini anlatır?


Duyurum
Finansal ilişkiler
Medya ilişkileri
Kamusal işler
Lobicilik

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kriz" sözcüğünün içeriğinde bulunmaz?


Bir örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarını yetersiz bırakır
Karar verilip uygulamaya geçilmeden önce tepki süresini olabildiğince geniş tutar
Bazen örgütün yaşamını tehlikeye sokar
Üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eder
Oluşumuyla karar vericiler için sürpriz niteliği taşır

12.Soru

Halkla ilişkiler alanının öncülerinden, Kamuoyunun kristalleşmesi, Rıza Mühendisliği ve Propaganda kitaplarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


Edward Bernays

Sigmund Freud

Gustave Le Bon

Arthur W. Page

Maureen Taylor


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan dış çevre faktörlerinden biri değildir?


Ekonomik faktörler
Teknolojik faktörler
Hukuksal ve siyasal faktörler
Sosyal sorumluluk faktörü
Uluslararası çevre faktörü

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknik yapılarına göre planlar sınıflaması içerisinde yer alır?


Kısa süreli planlar
Sürekli planlar
Genel planlar
Değişmez planlar
Orta süreli planlar

15.Soru

I-Kitle iletişim tekniklerinde ilerleme gözlenmiştir.
II-İnsanlar arası eşitliği savunan bir anlayış yükselmiştir.
III-Gruplar arasındaki iletişim sorunları çözülmeye başlamıştır.
Halkla ilişkilerin ortaya çıktığı 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreğini içeren dönemle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve III

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

 

II ve III


16.Soru

Harris, pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerilen beş farklı modelden hangisinin kuruluşların çıkarlarına en uygun olacağını ifade etmektedir?


Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
Pazarlamanın baskın olması
Halkla ilişkilerin baskın olması
Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler

17.Soru

Oy verme davranışlarını etkilemeye dönük siyasal iletişim faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?


Kültürel sermaye

 

Sosyal sorumluluk

 

Sponsorluk

 

Lobicilik

 

Özdeşleştirme


18.Soru

Son yıllarda yapılan halkla ilişkiler tanımlarının çoğunun benzer nitelikleri taşımakta olduğu ve birbirleriyle uyumlu oldukları gözükmektedir. Bu durumun temel sebebi nedir?


Halkla ilişkiler yazarlarının, halkla ilişkilerin gelişimini tamamladığı görüşünde birleşmeleri.
Geçmişte yapılan tanımlarda vurgulanan, halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olduğu bilgisinin artık geçerli olmaması.
Kurumların başarılı halkla ilişkiler örneklerini uygulamaya yönelmesi sonucu, farklılıkları temel alan halkla ilişkiler tanımlarının ve uygulamalarının geçerliliğini yitirmesi.
Yazarların, yeni bir tanım geliştirmekten öte, bulunan tanımları incelemekte ve bunların ortak yönlerini bulma eğiliminde olmaları.
Halkla ilişkiler ile ilgili evrensel bir tanımın bulunması nedeniyle yeni bir tanıma ihtiyaç duyulmaması.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan dış çevre faktörlerinden biri değildir?


Doğal faktörler
Ekonomik faktörler
Teknolojik faktörler
Hukuksal faktörler
Sanatsal faktörler

20.Soru

 Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Temelinde karşılıklı kabul ve anlayış bulunmaktadır. 
Tek yönlü olarak yürütülebilir. 
Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. 
 Hedef kitleden gelen tepkilere kapalıdır. 
Mesajın doğru olması zorunlu değildir.