Halkla İlişkiler Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sermaye türlerinden biri değildir?


Kültürel Sermaye
Fiziki Sermaye
Toplumsal Sermaye
Ekonomik Sermaye
Sembolik Sermaye

2.Soru

İnsanların ilgisini çekecek olaylar yaratarak bu olayların basında yer almasını sağlamak esasına dayanan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Basın ajansı/tanıtım modeli
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü asimetrik model
İki yönlü simetrik model
Durumsal model

3.Soru

Harlow'a ait halkla ilişkiler tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?


“Halkla ilişkiler, bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur; problem ve konu yönetimini içerir; yönetimin bilgilenmesine ve kamuoyuna cevap vermesine yardı
“Halkla ilişkiler, bir örgütün başarı veya başarısızlığının kendilerine bağlı olduğu çeşitli kamularla, bu örgüt arasında karşılıklı yarara dayanan ilişkileri kuran ve sürdüren bir yönetim fonksiyonudur.”
“Halkla ilişkiler örgütsel amaçların başarılmasına, felsefenin tanımlanmasına ve örgütsel değişimin kolaylaştırılmasına yardım eden bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler uygulayıcıları olumlu ilişki geliştirmek ve örgütsel amaçlar ile sosyal be
“Halkla ilişkiler, kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik ileti
"Halkla ilişkilerin yaygın bir biçimde yönetim fonksiyonu olarak tanımlandığı görülmektedir. Halkla ilişkileri bir yönetim fonksiyonu olarak görme şu anlama gelmektedir: Kuruluşla ilgili kamuları, müşterileri, plan ve programları eşgüdümle

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam, halkla ilişkiler mali ve hukuk işleri gibi profesyonel hizmet verenler, eğitim ve danışmanlık kurumları gibi grupları içerir?


Tedarikçiler ve hizmet sağlayanlar

 

Toplumsal çevre

 

Finans çevreleri

 

Dağıtımcılar

 

Kanaat önderleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın yönetim fonksiyonunu vurgulayan tanımdır?


İhtiyaçları ve istekleri değişim yoluyla doyurmaya yönelik insan eylemleridir.
Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların,hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.
Ürünleri, kişilere satmaya çabalamaktır.
Serbestçe bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarının, ürün ve hizmetlerin oluşturulması, sunulması ve değişimini sağlayan toplumsal birsüreçtir.
İnsan ihtiyaç ve isteklerini tanımlayan, bu istek veihtiyaçları karşılamak için ürün ve hizmetleri sunan, bir değer karşılığında ürün ve hizmetleri kullanıcıyasağlayan bir yönetim fonksiyonudur.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarıyla ilgili maddelerden birisi değildir?


Kalite
Ürün çeşitliliği
Anlayış
Vizyon
Sorumluluk

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kurumla doğrudan ilişkisi vardır?


Toplumsal çevre

 

Rakip firmalar

 

Kamu kurumları

 

Sendikalar

 

Kanaat önderleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal medya kanallarıyla ilişkide bulunmalarının temel nedenleri arasında yer almaz?


Eğitim
Eğlence
İletişim
Ticaret
İşbirliği

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler eğitiminde öğretilmesi gereken konulardan birisi değildir?


Kişilerarası iletişim ve örgütsel iletişim alanında kültürel değişimler

Mikro ve makroekonomik göstergelerin analizi

Toplumsal faktörlerin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri

Uluslararası bağlamda etik

Uluslararası uzmanların mesleki gelişimi


10.Soru

I-Ürün tanıtımı
II-Ticari destek
III-Topluluk ilişkileri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin fonksiyonel sorumlulukları arasında yer alır?


I ve III

 

I ve II

 

II ve III

 

Yalnız I

 

Yalnız II


11.Soru

Pazarlama ve halkla ilişkiler önemli açılardan birbirinden farklılaşmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Turney'in" bu farklılık görüşlerinden biri değildir ?


Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye mal veya hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla ilişkiler ise, bir kurumla hedef kitlesinin karşılıklı uyumuna yardım eder.
Pazarlamanın doğrudan amacı satıştır. Halkla ilişkilerin doğrudan amacı, kurumun hedef kitlesiyle karşılıklı anlayışı geliştirmektir.
Pazarlamanın örtülü amacı kârdır. Pazarlama, kurumun kârlılığına doğrudan katkı sağlar ve mal/hizmetlerin satışını gerçekleştirir. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve eğilimlerdir. Halkla ilişkiler, hedef kitlenin kabulünün artırılm
Pazarlamanın başarı ölçümü, satış veya gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü ise, kamuoyunun ifadesi veya kamu desteğinin diğer delilleridir.
Pazarlama, amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkileri genellikle bir araç olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda halkla ilişkiler de amaçlarını gerçekleştirmede pazarlamadan önemli ölçüde yararlanmaktadır

12.Soru

Kuruma toplumsal bir duruş ve prestij kazandıran kurumsal sermaye türü hangisidir?


Bilgi sermayesi (kültürel sermaye)
Ekonomik sermaye
Toplumsal (sosyal) sermaye
Sembolik sermaye
Kurumsal sermaye

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin bileşenlerinden biri değildir?


Zaman yönetimi

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Fırsatlar

Tehditler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı iletişim süreçlerinden birisi değildir?


Kitle iletişim araçlarının etkinliğinin ölçümü

Kampanya hazırlanması

Kurum yönetimi

Kurumsal kimlik faaliyetleri

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri


15.Soru

General Electric, toplumsal imajını geliştirmek, halkın güvenini kazanmak amacıyla, elektriğin icadının 50. yılını kutlamak üzere düzenleyeceği törenin organizasyonu konusunda Bernays’a başvurmuştur. Jübileyi duyurmakla işe başlayan Bernays, tören hakkında gönderdiği bültenler, yazılar ve editörlere verdiği yemeklerle basınla ilişkileri geliştirmenin yanında, bilim ve iş dünyasına yönelik dergilerde konunun ele alınmasını sağlayarak törene ilgi çekmeyi başarmış, Edison’un insanlığa büyük hizmeti bir anda tüm basın organları tarafından anılmaya başlanmıştır.Yukarıda sözü edilen Bernays'ın uygulamasının ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Işığın Altın Jübilesi
Jübile
Işık
Altın Işık
Altın Jübile

16.Soru

Hangisi satış promosyonu olarak isimlendirilebilir?


İndirimler

 

Gazete tanıtımı

 

Araştırmalar

 

Basın gezileri

 

Basın konferansı


17.Soru

Kurumlar, ekonomik sermayenin yanı sıra hangi tür sermayelere ihtiyaç duyarlar?


bilgi sermayesi,sosyal sermaye,sembolik sermaye
bilgi sermayesi,sosyal sermaye, dayanışma sermaye
bilgi sermayesi,sembolik sermaye,küresel sermaye
bilgi sermayesi,küresel sermaye,sosyal sermaye
bilgi sermayesi,bölgesel sermaye,ana sermaye

18.Soru

I) Örnek olay çalışmaları II) Kamuoyu yoklaması III) Odak grup IV) Anket V) Katılımcı gözlem Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerde kullanılan nitel araştırma tekniklerinden bazılarıdır?


II,III ve IV
I, III ve V
III, IV ve V
II ve IV
I, II ve III

19.Soru

Çeşitli önlemler ve parolalar sayesinde, kuruluşun iletişim ağına dışarıdan güvenli erişim sağlayan iç halkla ilişkiler ortam veya aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Extranet
İnternet
Intranet
Twitter
Blog

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘itibar’ kavramı ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?


İtibar, güven, sadakat, saygı ve sevgiye dayalı bir kavramdır.

İtibar, kurumların rekabette üstünlük sağlayabilmeleri açısından önemlidir.

İtibar, belirli araçlar aracılığı ile ölçülebilen bir durumdur.

İtibar, yönetim kademesi tarafından yönetilebilen bir olgudur.

İtibar, kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuçtur.