Halkla İlişkiler Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kavramsal olarak krizin barındırdığı özelliklerden biri değildir? 


Tehdit 
Zaman baskısı 
Panik 
Gerilim 
Güven 

2.Soru

Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?


İki yönlü asimetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
Durumsal model

3.Soru

Philip Kotler ve William Mindak'ın pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerdiği modellerden hangisi kurumsal halkla ilişkiler, kurum pazarlamasının kontrolü altına konulması gerektiğini söylemektedir?


Pazarlamanın baskın olması
Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Halkla ilişkilerin baskın olması
Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler

4.Soru

ABD’de yazarlar, halkla ilişkilerin tarihçesini çeşitli modeller ışığında incelemişlerdir. Bu modellerden Barnum’un temsilcisi olduğu model, aşağıdakilerden hangisidir? (syf 15)


Durumsal model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü asimetrik model

5.Soru

Kurumlardaki halkla ilişkilerin yönetsel örgüt yapısında aşağıdakilerden hangisi en üstte bulunur?


Başkan Yardımcısı
CEO Yönetim Kurulu Başkanı
Halkla İlişkiler Müdürü
COO Genel Müdürü
Direktör

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan nitel araştırma tekniklerinden biri değildir?


Anket
Örnek olay
Odak grup
Derinlemesine mülakat
Katılımcı gözlem

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler araçlarından biri değildir?


Intranet
İş sonrası özel etkinlikler
Çalışanlara yönelik yayınlar
Yöneticilere yönelik yayınlar
Basın bültenleri

8.Soru

Yöneticilerin, örgütlerin krizle karşılaşmalarına neden olabilecek hataları arasında olmayan hangisidir?


Hızlı çevre değişimlerinde yavaş kalmaları
Gördükleri kriz sinyallerini yok saymaları
Çalışanlara gereğinden fazla güvenmeleri
Tahmin etme ve sezgi güçlerinin zayıf olması
Çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliği

9.Soru

Siyasal olarak demokrasi ile yönetilen toplumlarda, kanun yapıcıların belirli çıkar gruplarının iradeleri yönünde etkilenilmesi için girişilen faaliyetlere ne denir?


Sosyal sorumluluk

Sponsorluk

Lobicilik

Reklamcılık

İmaj çalışması


10.Soru

Bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülüklerini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal sorumluluk

 

Kişilik

 

Kimlik

İmaj

İtibar


11.Soru

Bireylerin ve kuruluşların, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?


Sosyal sorumluluk
Sponsorluk
Etkinlik yönetimi
Kriz yönetimi
Lobicilik

12.Soru

Halkla ilişkilerde daha çok kümelerin gözlemi için kullanılan nitel araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek olay çalışması
Katılımcı gözlem
Odak grup
Derinlemesine mülakat
Deneysel çalışma

13.Soru

Ivy Lee’nin temsilcisi olduğu halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İki yönlü simetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
Kamuyu bilgilendirme modeli
Durumsal model
İki yönlü asimetrik model

14.Soru

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?


Intranet
Extranet
Fuar
Sergi
Toplantı

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri etkileyen toplumsal faktörlerden biri değildir?


Medya

Siyaset

Ekonomi

Dünya'daki olaylar

Sendikaların gücü


16.Soru

“Başarıyı yakalamanın en önemli yolunun, kampanyaya ................................. bilmektir.” Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kampanyaların başarılı olabilmesi için gereken durumu en iyi ifade edecek şekilde noktalı yere gelmelidir?


Doğru yerden başlamayı
Misyon oluşturmayı
Vizyona odaklanmayı
Hedef belirlemeyi
Hedef kitle araştırması yapmayı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevresel ya da örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özellikleri arasında yer almaz?


Karar vericilerde gerilim yaratması
Yaşamsal bir dönüm noktası olması
Korku ve paniğe yol açması
Çalışanlar arasında çatışmalara neden olması
Kontrol edilme güçlüğü olması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevresel yada örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özelliklerinden biri değildir?


Örgütün üst düzey hedeflerini hatta varlığını tehdit etmesi
Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı yaratması
Yaşamsal bir dönüm noktası olması
Kontrol edilme güçlüğü olmaması
Korku ve paniğe yol açması

19.Soru

I-Kamu yönetimi
II-İletişim yönetimi
III-Yönetim fonksiyonu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerle ilgili tanımların odaklandığı kavramlar arasında yer alır?


Sadece I

Sadece II

I ve II

I ve III

II ve III


20.Soru

I. Pazarlama II. Reklamcılık III. Propaganda IV. Ekonomik Faaliyetler Halka ilişkilerle benzer alanlar yukardakilerden hangisi ya da hangileridir?


I ve II
II ve III
I,II ve III
Yalnızca I
Yalnızca III