Halkla İlişkiler Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgütler için önemli bir potansiyel kriz kaynağı olan uluslararası çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuksal faktörler

Teknoloji

Küreselleşme

Doğal afet

Siyasal krizler


2.Soru

“Nasıl yaparız ve nasıl söyleriz” soruları halkla ilişkilerin pazarlama amaçlı halkla ilişkiler uygulandığında ortaya çıkan hangi aşamasında sorulur?


Sorunu belirleme

 

Planlama ve programlama

 

Faaliyet ve iletişim

 

Programı değerlendirme

 

Araştırma bütçesini belirleme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maureen Taylor’ın araştırmasının konusudur?


Siyasi olayların incelemesi
Ekonomik olayların incelenmesi
Kültürel olayların incelenmesi
Etnik yapılar arasındaki iletişim kampanyası- nın incelenmesi
Sosyal psikolojik alt yapının incelenmesi

4.Soru

Pazarı bölümlere ayırarak müşteriye hitap etmek ve konumlandırma sağlama aracını kullanan yeni pazarlama paradigması aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünsel pazarlama modeli
Tutundurma modeli
Pazarlama modeli
Satış Modeli
Ürün Modeli

5.Soru

Türkiye’de de halkla ilişkiler mesleğine ilk hizmet verenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Halkla ilişkiler alanında yetişmiş olmaları.
Sosyal medya alanında uzmanlaşmış olmaları.
Basım ve yayım alanında yetişmiş olmaları.
Medya yönetimi alanında uzmanlaşmış olmaları.
Farklı disiplinlerden halkla ilişkiler alanına geçmiş olmaları.

6.Soru

Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasına ________ denir.


Medya

Propaganda

Halkla ilişkiler

Pazarlama

Sponsorluk


7.Soru

Kuruluşa özel, sadece çalışanların yarar- lanabildiği internet ağına ne ad verilir?


Extranet
Facebook
Twitter
Intranet
Blog

8.Soru

Başarılı bir kuruluşun önemli göstergelerinden biri, çalışanlarıyla kurduğu kaliteli iletişimdir. Bir çalışanın daha verimli olabilmesi için kuruma yönelik aidiyet duygusu büyük önem taşır. Çalışanların kuruluşa yönelik aidiyetlerini kuvvetlendirmek için çeşitli halkla ilişkiler ortam ve araçlarından yararlanılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin araçlarından biri değildir?


Duygu Stratejisi
Toplantılar
Kitap
Çalışanlar ve Ailelerine Yönelik Etkinlikler
Sosyal Medya

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda kurumsal sermaye türlerinden biri değildir?


Ekonomik sermaye

 

Bilgi sermayesi

 

Sosyal sermaye

 

Sembolik sermaye

 

Psikolojik sermaye


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Halk" kavramını tanımlamaz ?


Kadın - Erkek
Genç - Yaşlı
Toplum - Hedef Kitle
Eğitimli - Eğitimsiz
Zengin - Orta Sınıf

11.Soru

Hangisi halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılabilecek yöntemlerdendir?


Hedeflerin tayini

 

Bütçeleme

 

Amaç tanımlama

 

Durum değerlendirmesi

 

Yüz yüze görüşmeler


12.Soru

Türkiye’de halkla ilişkiler mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Meslek örgütü olarak İstanbul’da halkla ilişkiler derneği kurulmuştur.
İstanbul’da kurulan halkla ilişkler Derneğini Ankara, Bursa ve İzmir halkla ilişkiler dernekleri izlemiştir.
Halkla ilişkiler uygulamaları kamu kurumları ve özel sektörde 1960’lı yılların ortalarında başlamıştır.
Halkla ilişkiler eğitimi 1960’lı yılların ortasında başlamıştır.
Türkiye’de ilk halkla ilişkiler ajansı 1945 yılında kurulmuştur.

13.Soru

I. Medya İlişkileriII. DuyurumIII. Finansal İlişkilerIV. Siyasal İlişkilerYukarıdakilerden hangileri, halkla ilişkilerin uygulama alanları kapsamındadır?


I-III
II-IV
I-II-III
II-III-IV
I-II-IV

14.Soru

Halkla İlişkiler gelişimi sürecinde 1970 li yıllar sonrası hangi modelle açıklanmaktadır?


Kamuyu Bilgilendirme Modeli

İki Yönlü Asimetrik Model

İki Yönlü Simetrik Model

Basın Ajansı Modeli

Tanıtım Modeli


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarın bileşenlerinden biri değildir?


Duygusal çekicilik
Finansal durum
Denetim
Kalite ve yenilikçilik
Sosyal sorumluluk

16.Soru

Hangisi pazarlama sürecinin ilk modelidir?


Pazarı müşteri ihtiyaç ile isteklerini anlamak

 

Müşteri yönelimli bir pazarlaa stratejisi tasarlamak

 

Pazarlama programı oluşturmak

 

Müşteri tatmini oluşturmak

 

Kar yaratmak


17.Soru

I - Tüketicilerde güven oluşturmak, II - Tüketicileri ürün ve hizmetle ilgili hale getirmek, III - Kurumun gerçekleştirdiği tutundurma faaliyetleri ile ilgili haber yapmak IV - Reklama ayrılacak bütçe olmadığında halkla ilişkilere başvurmak, V - Ürün ve hizmeti kullanan kanaat önderlerini etkilemek, Verilen ifadelerden hangileri pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin amaçları aradında sıralanabilir?


I ve II
II - IV - V
I - II - III - V
I - II - IV - V
I - II - III - IV - V

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krizde iç çevre faktörlerinden birisi değildir?


Merkezileşme
Örgütsel yapı
Karar alma mekanizmaları
İletişim şekilleri
Hiyerarşik yapılanma

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetim sürecinde yapılması gereken analizlerden biri değildir?


Kimlik analizi
Tutarlılık analizi
Rekabet analizi
İmaj analizi
Durum analizi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize kaynaklık eden iç çevre faktörlerinden biri değildir?


Reaktif olma

Katı örgütsel otorite

Güçlü kurumsal yapı

Esnek olmama

Hiyerarşik karmaşa