Halkla İlişkiler Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Kuluçka dönemi
II-Yeniden yapılanma safhası
III-Belirme anı
IV-Kurtarma safhası
V-Krizin kavramsal olarak başlangıç noktası
VI-Hücum safhası
Yukarıda sırası karışık bir şekilde verilen kriz evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


V – I – III – VI – IV – II

V – II – IV – I – VI – III

I – VI – III – V – II – IV

III – IV – I – V – II– VI

III – II – I – IV – V –VI


2.Soru

Halkla ilişkilerin fonksiyonel sorumlulukları arasında yer almayan işlem hangisidir?


Basın gezileri 
Satış promosyonu 
Ticari destek 
Özel olaylar 
Sponsorluk 

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkiler kampanyalarının aşamaları doğru ve sıralı olarak verilmiştir? 


Değerlendirme - Araştırma - Planlama -Uygulama 
Araştırma - Değerlendirme - Planlama -Uygulama
Araştırma - Planlama - Uygulama -Değerlendirme 
Planlama - Araştırma - Uygulama -Değerlendirme 
Planlama - Uygulama - Araştırma -Değerlendirme 

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler durumsal rollerinden biri değildir?


İkna edici

Temsil edici

Değerlendirici

Eğitici

İtibar yöneticisi


5.Soru

Çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütler hangisidir?


Dağıtımcılar

 

Medya

 

Sendikalar

 

Kamu kurumları

 

Tedarikçiler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için geliştirilen modellerden biri değildir?


Pazarlamanın baskın olması
Halkla ilişkilerin baskın olması
Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Eşit, fakat ters fonksiyonlar
Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarihinde "Savaş sonrası Dönemin" (1945-1965) önemli gelişmelerden biri değildir ?


Rex Harlow, ilk halkla ilişkiler dergisi Public Relations Journal’i yayınlamaya başlamıştır.
Amerika Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur.
Televizyon gelişmiş ve haberler yayınlanmaya başlamıştır.
Amerika Halkla İlişkiler Derneği, halkla ilişkiler mesleğinin etik kurallarını ortaya koymuştur.
Savaş Bilgilendirme Ofisi açılmıştır.

8.Soru

I. Tarafsız bir haber metninin özelliklerini sergilemelidir.II. Bültenin kim tarafından yollandığının ilk bakışta anlaşılır olması gerekir.III. Türkçeye ve dil yazım kurallarına özen gösterilmelidir.IV. Bülten; ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim sorularının hepsine cevap verebilmelidir.Basın bülteni hazırlarken bir halkla ilişkiler uzmanı yukarıdakilerden hangileri dikkat etmesi gereken noktalar arasındadır?


Yalnız IV
I ve IV
Yalnız I
I ve III
Hepsi

9.Soru

Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan, her iki tarafında çözüme ulaşmasını sağlayarak duruma göre tamamıyla farklı taktikler de kullanabilen model aşağıdakilerden hangisidir?


İki yönlü asimetrik model

 

Durumsal model

 

İki yönlü simetrik model

 

Kamuoyu bilgilendirme modeli

 

Basın ajansı modeli


10.Soru

Reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Reklamcılık, uzmanlaşmış bir iletişim fonksiyonu olarak bilinir.
Reklamın yayın garantisi halkla ilişkilere göre daha fazladır.
Reklamcılık, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanır.
Reklamcılığın hedef kitlesi halkla ilişkilerden daha geniştir.
Kurumsal reklamcılık,  işletmenin imajını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlar.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam, halkla ilişkiler ve propagandanın ortak noktaları arasında yer almaz?


Tekrar yoluyla akılda kalması sağlanır
Bilinçaltına yönelir
Özdeşleştirme yöntemi kullanılır
İkna edici iletişim türleridir
Kamuoyu oluşturulur

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru strateji oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Kaynaklar konusunda gerçekçi olun:

Esnek olun:

Kaynaklar konusunda gerçekçi olun:

Kampanyayı herkese yönelik planlanlayın

Zamanı iyi değerlendirin:


13.Soru

Hem kuruluşun hem de toplumun yarar elde edeceği bir çevre geliştirmek için planlanan etkinlikleri ifade eden alan hangisidir?


Toplumla ilişkiler

Çalışan/üye ilişkileri

Etkinlik yönetimi

Lobicilik

İtibar yönetimi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı sosyal paydaş gruplar arasından hedef kitleyi belirleyebilmek için dikkate alınan yaklaşımlardan biri değildir?


Demografik
Psikografik
Markaya yönelik tutum
Coğrafi
Karar sürecindeki rol

15.Soru

Halkla ilişkilerle ilgili önemli düzenlemelerden bir tanesi, Bilgi Edinme Hakkı Yasası hangi tarihte çıkmıştır?


2004

2005

2006

2007

2008


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir?


Halkla ilişkilerin demokrasiyle ilişkisinin kurulması
Halkla ilişkilerin toplumsal rolü üzerinden ele alınması
Halkla ilişkilerin örgütsel rolü üzerinden ele alınması
Halkla ilişkilerin kamuların bedenlerini ve zihinlerini kontrol eden bir araç olarak görülmesi
Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada kullanılan ikna tekniklerinden biridir?


Özümseme
Yargı
Dışlama
Vurgu
Tekrar

18.Soru

“Var olan alanyazıya göre aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin en vazgeçilmez prensibidir?


Hedef kitle analizi

İlişki yönetimi

Strateji oluşturma

Sosyal sorumluluk

İki yönlü iletişim


19.Soru

Philip Kotler ve William Mindak'ın pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerdiği modellerden hangisi pazarlama ve halkla ilişkilerin önemli ve ayrı fonksiyonlar olduğunu fakat bazı genel alanları paylaştıklarını söylemektedir?


Pazarlamanın baskın olması
Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
Halkla ilişkilerin baskın olması
Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin örgütlerin krizle karşılaşmasına neden olabilecek hatalarından biri değildir?


Yöneticilerin gelmekte olan krizi görememeleri
Yöneticilerin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıf olması
Yöneticilerin aşırı maaş artışı talepleri
Yöneticilerin hızlı çevre değişimlerinde yavaş kalması
Üst düzey yöneticilerin ölmesi veya plansız şekilde örgütten ayrılması