Halkla İlişkiler Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgüt ya da sorun hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olan kitle aşağıdakilerden hangisidir?


İçsel hedef kitle

Dışsal hedef kitle

Aktif hedef kitle

Pasif hedef kitle

Habersiz hedef kitle


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar ve ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyetidir? 


Sosyal paylaşım ağları 
Piknik 
İntranet 
Kuruluş yayınları
Extranet 

3.Soru

Bir kriz anında örgütün olası kayıplar (yani var olan durum ile arzulanan üst düzey hedefler arasındaki farklılık) yaşaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Belirsizlik

Zaman baskısı

Gerilim

Tehdit

Sürpriz


4.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırmadan sonra gelen aşamaya ne ad verilir?


Planlama
Koordinasyon
Organizasyon
Denetleme
Değerlendirme

5.Soru

Jowett ve O’Donnell'in "Propaganda" tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?


Halkla ilişkiler uygulamalarının başlangıç dönemlerinde, propaganda amaçlı bazı çalışmalar yürütülmüştür.
Propaganda; bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve propagandacının istediği amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasıdır .
Halkla ilişkilerin bir propaganda işlevi olarak hizmet etmektedir.
Günümüzde de, halkla ilişkiler adıyla yapılan bazı çalışmalarda halkla ilişkilerin özünden sapıldığını ve propaganda amacına yönelindiğini görmek mümkündür.
Halkla ilişkileri açık veya örtülü propaganda olarak nitelendirmek, halkla ilişkilerin özünü gözardı etmek olacaktır.

6.Soru

Tanımlayıcı model teorisinde pazarlama ve halkla ilişkiler arasında çakışan kısım aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa
Halkla İlişkiler
İletişim pazarlama halkla ilişkileri
Hedef pazar
Pazarlama

7.Soru

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?


Sponsorluk
Extranet
Fuar
Sergi
Toplantı

8.Soru

Sponsorluğu yapılan bir yazar için düzenlenen imza günü sponsorluğun etkileşimde olduğu alanlardan hangisiyle ilişkilidir?


Sponsorluk ve Reklam

 

Sponsorluk ve Ürün Yerleştirme

 

Sponsorluk ve Satış Geliştirme

 

Sponsorluk ve Ürün Tanıtımı

 

Sponsorluk ve Halkla İlişkiler


9.Soru

Dış paydaşların örgütle ilgili algılamalarına ne ad verilir? 


Kimlik 
Kişilik
İtibar 
İmaj 
Eleştiri

10.Soru

Televizyon kanalları ve program yapıcılarının kuruluş yöneticilerini davet ettikleri bir programda, bazı sorulara cevap verilemeyecek durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda sergilenmesi gereken tavır aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Neden cevap veremeyeceğini açıklamak
Soruyu yanıtsız bırakıp bir sonraki konuya geçilmesi önerisini getirmek
Belli konularda soru sorulmaması için uyarıda bulunmak
Ne olursa olsun sorulan soru hakkında doğru açıklamaları yapmak
Hiç bir açıklamada bulunmadan sessiz kalmak

11.Soru

Katılımcı gözlemde araştırmacının ikili konumu neyi ifade eder?


Araştırmacının iki düşünce arasında kararsız kalışını
Araştırmacının iki grup arasında kararsız kalışını
Araştırmacının hem gözlemci hem katılımcı olduğunu
Araştırmacının hem sıradan insan hem de araştırmacı vasfını birlikte taşıdığını
Araştırmacının veri analizinde nesnel olamadığını

12.Soru

Örgütün kendisini nasıl gördüğü, iç paydaşlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik

 

Kimlik

 

İmaj

 

İtibar

 

Duygusal çekicilik


13.Soru

“Geleneksel bakış, pazarlama ve halkla ilişkilerin perspektifleri ve kapasitelerinin farklı olduğudur. Pazarlamada his, hizmet ve kârda müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak vardır. Halkla ilişkilerde kuruluşun değişik hedef grupları arasında iyi niyet oluşturma amacı vardır.”
Yukarıda tanımı verilen pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerilen hangi modeldir?


Ayrı fakat eşit fonksiyonlar

 

Eşit fakat üst üste binen fonksiyonlar

 

Pazarlamanın baskın olması

 

Halkla ilişkilerin baskın olması

 

Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler


14.Soru

ABD’de halkla ilişkilerin tarihi gelişiminin dönemleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?


İkinci Dünya Savaşı Dönemi
Kükreyen Yirmiler Dönemi
Yeşerme Dönemi
Olgunlaşma Dönemi
Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

15.Soru

  1. Halkla ilişkiler uygulamaları propagandayla benzerlik göstermektedir.
  2. Dürüstlük herzaman gerrekli görülmez.
  3. İletişim tek yönlüdür.
  4. İletişimin yönü, kuruluştan hedef kitleye doğrudur.

Yukarıda maddelerde listelenen özelliklerin tamamını içeren model hangi seçenekte yer almaktadır?


İki Yönlü Asimetrik  Model

Kamuoyunu Bilgilendirme Modeli

Basın Ajansı/Tanıtım Modeli

İki Yönlü Simetrik  Model

Durumsal Model


16.Soru

Tüketicileri satın almaya ikna etmek için ürünün niteliklerini iletmek için kullanılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?


Planlama

 

Uygulama

 

Promosyon

 

Değerlendirme

 

Yayınlama


17.Soru

  1. 1960'lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır.
  2. Müzakere, çatışma, sorun çözme stratejilerine odaklanır.
  3. Sosyal sorumluluk çalışmalarında yoğun olarak kullanılır.
  4. Araştırma ve geri beslemeye önem verilir.
Yukarıda maddeler halinde açıklanan model hangi seçenekte yer almaktadır?


Basın Ajansı

Kamuoyunu Bilgilendirme

İki Yönlü Asimetrik

İki Yönlü Simetrik

Durumsal


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı kitle için uygulanan halkla ilişkiler faaliyetlerinden biri değildir?


Kültür-sanat etkinlikleri

 

Ombudsman kullanımı

 

Sportif etkinlikler

 

Sponsorluklar

 

Çevre etkinlikleri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma etiği kavramlarından biri değildir ?


Bilimsel Yanıltma
Araştırma sahtekarlığı
Özel Nüfus
Araştırma Teknikleri
İradi Onay İlkesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kurumla doğrudan ve zorunlu bağlantısı yoktur?


Tüketiciler
Toplumsal çevre
Finans çevreleri
Tedarikçiler
Dağıtımcılar