Halkla İlişkiler Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Odak grup araştırma tekniği ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Tipik odak grup 15-20 kişiden oluşur.

 

İyi hazırlandığında birtakım kaygılar kırılır ve katılanlar; yaşamdaki duygu, düşünce ve eylemlerini belirleyen tutumları daha rahat ortaya koyarlar.

 

Odak grup kontrol edilebilir bir yöntemdir.

 

Odak grup pahalı bir soru sorma yöntemidir.

 

Odak grubunun altı basamağı vardır.


2.Soru

Hangi seçenekte kurum dışı halkla ilişkilerdeki yakın hedef kitlelerden, finans çevresi sınıfında ele alınan bir hedef kitle yer almaktadır?


Brokerlar

Hissedarlar

Kredi işini düzenleyen satış personeli

Rakip firmalar

Yöre halkı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz evresi değildir?


Krizin belirme anı
Kuluçka dönemi
Hücum safhası
Yeniden yapılanma safhası
Krizin önlenmesi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyurum kavramını tanımlamaktadır? 


Çeşitli haberlerin bedel ödemeksizin yayınlanmasını sağlayarak hedef kitleye ulaşmaktır. 
Duygu, düşünce ve davranışların etkilenmesi yoluyla hedef kitlede istenen tutum değişikliğine yol açmaktır. 
Bir değer karşılığında ürün ve hizmetleri kullanıcıya sağlamaktır. 
Tek tek müşterilerle ilişki kurarak müşteri sadakati sağlamaktır. 
Bir ürün kategorisine ilgi duyulmasını sağlamaktır. 

5.Soru

Karar vermede kriterleri oluşturan resmi veya gayrı resmi kurallar hangisidir?


Misyon

 

Vizyon

 

Gaye

 

Politika

 

Taktik


6.Soru

Hangisi halkla ilişkilerin tarihsel gelişiminin dört modelinden biri değildir?


Basın ajansı/tanıtım modeli

 

Kamuoyu bilgilendirme modeli

 

İki yönlü asimetrik model

 

İki yönlü simetrik model

 

Durumsal model


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin çalışmaları pazarlama amaçlı halkla ilişkiler çabalarının da başlangıcı olarak değerlendirilir?


Ivy Lee
Barnum
Bernays
Center
Broom

8.Soru

Kurumların, faaliyet gösterdikleri alanlar hakkında ve kamularıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda bilgi sahibi olmaları hangi kurumsal sermaye biçimiyle açıklanabilir?


Ekonomik sermaye
Bilgi sermayesi
Toplumsal sermaye
Sembolik sermaye
İletişim sermayesi

9.Soru

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde, “sonucu tehlikeli olabilecek durum, bunalım” şeklinde ifade edilen kavram hangisidir?


Olay

Tehlike

Kriz

 

Kaza

 

Problem


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin sunumu esnasında faaliyetlerin iç akışını , prosedürlerinin ve mekanizmalarını ifade eder?


Kişisel satış

 

Süreç

 

Halkla ilişkiler

 

Pazarlama karması

 

Tutundurma


11.Soru

Kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapması hangi model ile başlamıştır?


Durumsal model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü asimetrik model

12.Soru

I. İkna edici iletişim türünü kullanmak II. Yalnızca özel kuruluşlar adına çalışmalarda bulunmak III. Yalnızca kamu sektörü için araştırmalar yapmak IV. Bireylerin beklentilerine göre hareket etmek Yukardakilerden hangisi ya da hangileri reklam, halkla ilişkiler ve propagandanın ortak noktasıdır?


I ve III
III ve IV
Yalnızca I
I, II ve III
Yalnızca IV

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin pazarlamaya sağlayabileceği katkılardan biri değildir?


Şirketin imajını olumlu bir topluluk olarak şekillendirmek.
Kuruluştaki yeni gelişmeleri, gelişen ürün ve hizmetleri ve çalışanları tanıtmak.
Mevcut ürün, hizmet ve faaliyetleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak.
Ticari gösteriler, satış konferansları gibi özel kuruluş faaliyetlerinin medyada yer almasını sağlamak.
Şirketin daha hızlı büyümesini sağlamak için gerektiğinde ürünleri zararına satmak.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş ve hedef kitle arasında uyum sağlamayı hedefleyen iki yönlü simetrik modelin simetrik yönü için gerekli koşullardan biri değildir?


Sistem yaklaşımı

Karşılıklı bağımlılık

 

Eşitlik

 

Yenilenme

 

Değerlendirme


15.Soru

Halkla ilişkiler açısından Robert Ross; “kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları”nı ne olarak tanımlamaktadır?


a- hedef
plan
güç
hedef kitle
hedef plan

16.Soru

Tutundurma kavramı içerisinde yer almayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat
Reklam
Halkla ilişkiler
Satış tutundurma
Kişisel satış

17.Soru

Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı hedefleyen halkla ilişkiler uygulama alanı, aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama İletişimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İtibar Yönetimi
Sponsorluk
Kamusal İşler

18.Soru

Kuruluşa ait halkla ilişkiler temalı haberlerin medyada yer almasını sağlamak için halkla ilişkiler uzmanı tarafından hazırlanan yazılı doküman aşağıdakilerden hangisidir?


Basın bülteni
Basın kiti
Gazete
Dergi
Blog

19.Soru

Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modellerinden olan basın ajansı/tanıtım modelinin amacı nedir?


Bilgilendirme

Karşılıklı Anlayış

Bilimsel İkna

Tutum Değerlendirme

Propaganda


20.Soru

Nitelikleri açısından örgütün hedef kitlesi kaça ayrılır?


2
3
5
6
8