Halkla İlişkiler Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Toplumda yaşanan değişim.II. Yoğun rekabet.III. Kamu yararı.IV. Tutundurma faaliyetlerine destek olmak.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri halkla ilişkilerin bir meslek haline dönüşüm sürecini hızlandıran nedenler arasında yer almaktadırlar?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
Yalnız III
I, II, IV

2.Soru

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Halkla ilişkiler çatışmanın olduğu bir sistem anlayışı içinden tanımlanmaktadır.

 

Halkla ilişkiler, kamuların dışında kendini sürdürmesi için bir araç ve/veya yönetim fonksiyonudur.

 

Halkla ilişkilerin kurumun yapısı içinde alt yönetime bağlı çalışması gerekir.

 

Halka ilişkiler biriminin örgütün hedefleri dışında tanımlanan hedefleri vardır.

 

Kendilerini kamuya ifade etmekte halkla ilişkiler uzmanlarının bilgisinden yararlanırlar.


3.Soru

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sorunların ya da konuların yönetimini içerir.

 

Kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını vurgular.

 

Uyum kadar çatışmaların da olduğu bir sistemdir.

 

Yönetime değişimi etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı olur.

 

Araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini kullanır.


4.Soru

2000’li yılların başlarında Kotler artık müşterilerin tek tek ele alınması gerektiği üzerinde ve her birisine tekil olarak ulaşmanın önemine değinmiştir. Kotler'in bu görüşüne uygun bir ortam sağlayan medya ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Bültenler
Sosyal medya
Afişler
Radyo
Sinema

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize kaynaklık eden iç çevre faktörlerinden biridir?


Hukuksal ve siyasal faktörler
Yöneticilerin çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliği
Merkezileşme durumu ve derecesinin artması
Toplumsal ve kültürel faktörler
Üst düzey yöneticilerin ölmesi veya plansız bir şekilde örgütten ayrılması

6.Soru

Hedef kitleyi kurum çalışanlarının oluşturduğu, kurum çalışanlarının anlayış, güven ve desteğini kazanmak için kurum tarafından yapılan çalışmalara ne ad verilir?


Durumsal model
Kurumsal ilişkiler
Kurum dışı halkla ilişkiler
Kurum içi halkla ilişkiler
Karşılıklı bağımlılık

7.Soru

“Kurumlar, siyasetçilerle, medya çalışanlarıyla, bürokratlarla, araştırmacılarla ilişki içindedir ve sürekli olarak bu ilişki biçimini geliştirecek yollar ararlar.” cümlesi hangi sermaye türünü açıklamaktadır ?


Ekonomik sermaye

 

Bilgi sermayesi

 

Toplumsal sermaye

 

Sembolik sermaye

 

İtibar sermayesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşme sorularının sahip olması gereken özelliklerden biridir?


Katılımcıların kullandığı sözcük dağarcığını zorlaması
Akademik ve teknik bir dil kullanılması
Genellikle açık uçlu olması
Seçenekli sorular kullanılması
Uzun ve ayrıntılı sorular kullanılması

9.Soru

Tutundurmaya uygun olmayan unsur hangisidir?


Reklam 
Halkla ilişkiler 
Dağıtım 
Satış tutundurma 
Kişisel satış

10.Soru

Halkla ilişkiler tanımlarının büyük bir çoğunluğu gözden geçirildiğinde, halkla ilişkilerin kurumun yapısı içinde hangi yönetime bağlı çalışması gerektiğine yönelik bir bakış açısının belirgin bir biçimde ortaya çıktığı söylenebilir?


alt yönetime bağlı çalışması
halk yönetime bağlı çalışması
üst yönetime bağlı çalışması
sendika yönetime bağlı çalışması
kamu yönetime bağlı çalışması

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımlarına getirilen eleştirilerden biri değildir?


Sürekli bir uyumun esas alındığı sistem anlayışı
Halkla ilişkilerin üst yönetime bağlı çalışması gerektiği düşüncesi
Halkla ilişkilerin örgüt içinde ve örgüt yararına tarif edilmesi
Kurumlar ve kamular arasındaki güç dengesizliğinin görmezden gelinmesi
Halkla ilişkiler faaliyetlerinde araştırmadan yararlanılmaması

12.Soru

Reklamcılık dış hedef kitleye, özellikle de geniş potansiyel müşterilere hitap etmektedir. Halkla ilişkiler ise mesajlarını; hem hissedar, kamuoyu liderleri, çevre grupları gibi dış hedef kitleye, hem de çalışanlar gibi iç hedef kitleye sunmaktadır.Verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Reklamcılığın hedef kitlesi daha dardır.
Halkla ilişkilerin hedef kitlesi daha dardır.
Reklamcılık iç hedef kitleye yönelik çalışmaları içermektedir.
Halkla ilişkiler daha sınırlı bir alanda çalışmaktadır.
Reklamcılık daha organize faaliyetlerle yürütülmektedir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarları tarafından “halk” kavramının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır? 


Hedef kitle 
Grup 
Kuruluş
Topluluk 
Cemiyet

14.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin kullanım yerlerinden biridir?


Ticari reklamın sayısını arttırmak

Ürünü genel hatları ile anlatmak

Güçlü olan pazarlarda pazar payını korumak

Kanaat liderlerini etkilemek

Sponsorluğu yapılan televizyon programlarının izlenirliğinden ziyade markayı öne çıkarmak


15.Soru

Uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, Kurum içi halkla ilişkilerin araçlarının hangisinin içinde yer alır?


Yazılı araçlar
Sözlü araçlar
Görsel araçlar
Ortamlar
Medya

16.Soru

İtibarın bileşenlerinden biri olmayan hangisidir?


Duygusal çekicilik
Finansal durum
Denetim
Kalite ve yenilikçilik
Sosyal sorumluluk

17.Soru

Kurumların toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, birey ve toplum yararını göz önüne alarak hareket etmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sponsorluk
Kurumsal itibar
Lobicilik
Halkla ilişkiler
Sosyal sorumluluk

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip and Center in halkla ilişkiler planını oluşturan adımlardan biri değildir


Sorunun saptanması

Planlama

Uygulama

SWOT analizi

Değerlendirme


19.Soru

İhtiyaçları ve istekleri değişim yoluyla doyurmaya yönelik insan eylemlerine ne ad verilir?


Uygulama

 

Araştırma

 

Değerlendirme

 

Planlama

 

Pazarlama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturulurken izlenecek yollardan biri değildir?


Seçeneklerin belirlenmesi için interaktif fırsat analizi
Kurum misyonu geliştirilmesi
Kurum profili geliştirilmesi
İntranet analizi
Uygulama