Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurumla dolaylı ve inorganik bağlantısı olan topluluk, grup ve bireylere ne denilmektedir?


iç hedef kitle

dış hedef kitle

birincil hedef kitle

ikincil hedef kitle

marjinal hedef kitle


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle kavramı ile ilgili doğru bir ifadedir?


Hedef kitle kurumun büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik göstermez.

Her kurum için farklı nicelik ve nitelikte hedef kitleler olduğu söylenebilir.

Hedef kitle çok yönlü ve çok kapsamlı bir kavram değildir.

Hedef kitle kurumun sermayesi ve faaliyet alanı gibi birçok unsura bağlı değişkenlik göstermez.

Hedef kitle kurum açısından izlenecek yol haritasını belirlemekte etkili değildir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle sınıflandırmasında yer almaktadır?


Çalışanlar

Finansörler

Sivil toplum örgütleri

Kanaat önderleri

Rakipler


4.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyası veya programının etkili olarak yürütülebilmesi için planlamanın taşıdığı önem açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Çabaya odaklanır.

Kısa dönemli bir bakış sağlar.

Paranın değerinin gösterilmesine yardımcı olur.

Terslikleri en aza indirir.

Öngörüyü kolaylaştırır.


5.Soru

Güçlü yanlar

Avantajlarınız neler?

Neyi iyi yapıyorsunuz?

İnsanlar güçlü yanınız olarak neyi görüyorlar?

Zayıf yanlar

Neyi geliştirmeniz/iyileştirmeniz gerekiyor?

Neyi kötü yapıyorsunuz?

Nelerden sakınmanız gerekiyor?

Yukarıda verilen sorular hangi analizin bir parçasıdır?


Nicel araştırma

Nitel araştırma

Durum analizi

Kamuoyu araştırması

SWOT analizi


6.Soru

Gündemdeki bir konuyla ilgili duyarlılık geliştiren ve bu konuda medya ve kamuoyu desteğini arkasına alan aktif hedef kitle aşağıdakilerden hangisidir?


Gündemdeki bir konuyla ilgili aktif hedef kitle

Tek bir konuda aktif hedef kitle

Her konuda aktif hedef kitle

Hedef kitle olmayanlar

Pasif hedef kitle


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyalarında durum analizinin aşamalarından biri değildir?


Araştırma

Kurum analizi

Paydaş analizi

Hedef kitle analizi

İletişim stratejisi


8.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarında durum analizi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?


Pazar analizi

SWOT analizi

Kurum analizi

Paydaş analizi

Hedef kitle analizi


9.Soru

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi başarılı bir halkla ilişkiler yönetiminin aşamalarını doğru bir şekilde yansıtmaktadır? 


Araştırma-Uygulama-Planlama-Değerlendirme 

Planlama-Değerlendirme-Uygulama-Araştırma 

Planlama-Araştırma-Değerlendirme-Uygulama 

Araştırma-Planlama-Uygulama-Değerlendirme 

Araştırma-Planlama-Değerlendirme-Uygulama 


10.Soru

Organizasyondaki tüm bireylerin katılımını zaruri gören, faaliyetlerin tamamında paydaşların örgüt içi sorumlulukları paylaştığı bir sistemi gerçek kılmayı hedefleyen çabaların bütününe ne ad verilir?


Stratejik hedef

Stratejik amaç

Strateji

Stratejik planlama

Stratejik yönetim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ayakkabı firmasının iletişim hedeflerinden biri olamaz?


Ayak sağlığı için ayakkabının önemini vurgulamak

Ürünü, ayak rahatlığına ve tasarıma önem veren bir ayakkabı markası olarak algılatmak

Ürün hakkında marka farkındalığı yaratmak

Ayakkabı üretim kapasitesini yüzde 20 civarında arttırmak

Ayak sağlığına önem veren güvenilir bir kuruluş algısı oluşturmak


12.Soru

Bireyin etrafındaki nesne ve düşüncelere yönelik olumlu ya da olumsuz duygu ve değerlendirmeleri aşağıdakilerden hangisidir?


Tutum

İnanç

Algılama

Değer

Kişilik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasında kullanılan iletişim araç ve taktikleri arasında yer almaz?


Örgütsel medya 

Yerel medya 

Kişilerarası iletişim 

Reklam ve promosyon medyası 

Haber medyası 


14.Soru

Amaçların gerçekleştirilmesi için seçilmiş olan iletişim kanalları yoluyla belirlenen strateji ve taktikleri kullanmayı, mesajların doğru bir biçimde hedef kitlelere gönderilmesini sağlamayı, disiplin altına alınmış bir zaman tablosunun hazırlanmasını, bütçe ve genel gider planlamasına uyulmasını içeren aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Faaliyet Planının Hazırlanması aşaması

Uygulama aşaması

Medya Taktiklerinin Belirlenmesi aşaması

Strateji ve Taktiklerin Oluşturulması aşaması

Hedef Kitlenin Tanımlanması aşaması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle kategorilerinden değildir?


Hedef kitle olmayanlar

Hedef kitle haline gelenler

Bilinçli hedef kitle

Pasif hedef kitle

Aktif hedef kitle


16.Soru

............................................, organizasyondaki tüm bireylerin katılımını zaruri gören, faaliyetlerin tamamında paydaşların örgüt içi sorumlulukları paylaştığı bir sistemi gerçek kılmayı hedefleyen çabaların bütününe denir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Stratejik planlama

Durum analizi

Ölçme ve değerlendirme

Marka iletişimi

Pazarlama iletişimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişliler kampanyası ya da programının etkili olarak yürütülmesi için planlamanın önemini ifade eden faydalardan birisi değildir?


Etkinliği artırır 

Uzun dönemli bakış sağlar 

Ölçme ve değerlendirmeyi kolaylaştırır 

Terslikleri en aza indirir 

Öngörüyü kolaylaştırır 


18.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarının beş temel amacını; Bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak, ikna etmek, eğitmek ve motive etmek, istenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak, hedef kitlelere erişmek için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak, kampanya kapsamındaki programları uygulayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak olarak belirleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Gregory

Reddi

Cutlip,

Smith

Heath,


19.Soru

"Durum analizi sonucunda elde edilen bilgiler ............... adı verilen güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır."

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Kurum analizi

Paydaş analizi

Hedef kitle analizi

SWOT analizi

Araştırma


20.Soru

aşağıdakilerden hangisi hedef belirleme sürecindeki bileşenlerden birisi değildir?


vizyon

sonuçlar

misyon

temel değerler

faaliyetler