Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tench ve Yeomans'a göre örgütler açısından halkla ilişkiler değerlendirmecisinin karşısına çıkacak en büyük engeller arasında sayılamaz? 


Zaman eksikliği 

Birden fazla hedef kitle grubu olması 

Bilgi eksikliği 

Bütçe eksikliği 

Personel eksikliği 


2.Soru

Etkinliğin misyonunun hedef kitleleri tarafından nasıl algılanacağını belirleyen etkinlik pazarlamasının 5P’sinden biri olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Place-Dağıtım

Product-Ürün

Public Relation-Halkla İlişkiler

Price-Fiyat

Positioning-Konumlandırma


3.Soru

Nerelerde eksik kalınmış, hangi etkinlikler sıkıntısız halledilmiş, hangi etkinliklerde hangi problemler ile karşılaşılmış sorularına bütüncül cevaplar verilebilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Uygulama kontrol listesi

Raporlama

Uygulama takvimi

Uygulama şeması

Uygulama planı


4.Soru

Bir gazete ya da derginin tasarımı, kullanılan materyal türü ve sayfa sayısı gibi özellikler ............................ ile ilgilidir.

 

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Yayın politikası ve tarzı

Biçimsel özellikler

Örgütlenme biçimi

Okuyucu veya izleyici profili

Dağıtım sistemi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan müşterilere yönelik iletişim araçlarından biridir?


Yüz yüze toplantılar

Yıllık raporlar

Kurum içine yönelik haber bültenleri

Evlere yapılan tanıtım amaçlı ziyaretler

Yıllık toplantılar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde yer alan noktalardan biridir?


Mesajın hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde hazırlanması

Halkla ilişkiler eyleminin iç ve dış hedef kitlelerini bilgilendirmek

Kritik başarı ve risk faktörlerinin ölçümlenmesi

Mesajın iletilmesinde kullanılacak iletişim yöntem ve araçlarının seçilmesi

Belirlenen iletişim yöntem ve araçlarının hangi sıklıkla kullanılacağının belirlenmesi


7.Soru

Halkla ilişkilerde medya stratejisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Medyanın kamuoyunu yönlendirme gücü ve kitleleri ikna etme yeteneği her geçen gün azalmaktadır.

Medya toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Kamuoyu ve hedef kitle ile iletişim kurma açısından önemli bir araçtır.

Halkla ilişkiler çalışanı, kullanmak istediği medya ile ilgili yayın politikası, yayın periyodu gibi bazı bilgileri bilmelidir.

Hedef kitleleri ikna etme açısından önemli bir araçtır.


8.Soru

Halkla ilişkiler ve reklam amaçlarına hizmet etmesi amacıyla düzenlenen basın toplantısı, mağaza açılışı, ürün sunumu gibi bir kişi ya da kurumun düzenlediği olaylara ne ad verilmektedir? 


Pazarlama 

Satış 

Faaliyet planı 

Etkinlik 

Etkinlik kontrol listesi 


9.Soru

Raporlama, performans göstergeleri, performans yönetimini” içeren stratejik planlama süreci kavram olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


İzleme, ölçme ve değerlendirme

Mevcut durum analizi

Misyon, Vizyon ve ilkeler

Stratejik amaçlar, stratejik hedefler

Stratejiler, Taktikler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ile iyi ilişkiler kurmak için gerekli kurallardan biri değildir?


Dürüstlük

Kullanılabilirlik

Yaratıcılık

Samimiyet

Açık sözlülük


11.Soru

"Aşağıdan yukarıya doğru okunacak şekilde tasarlanmıştır. Taban, stratejik planlama sürecinin sıfır noktasını temsil etmektedir. Strateji planlama süreci arzulanan sonuçlara (davranışsal ve tutumsal) ulaşıldığında tamamlanmaktadır. Bu modelde girdiler, iletişim program veya kampanyalarında ortamın (etkinlik, yayın, web, vb.), içeriğin (metin ve görüntü gibi) ve biçimin seçimi gibi stratejik ve fiziksel bileşenlerdir. Çıktılar, üretilen fiziksel materyaller ve etkinliklerdir (medya bültenleri, etkinlikler, yayınlar, intranet, vb.) ve aynı zamanda bunların üretildiği süreçlerdir (yazım, tasarım vb.). Sonuçlar, iletişimin hem davranışsal hem tutumla ilgili etkileridir. Bu model her aşama için önerilen araştırma yöntemlerini bir listesini sunarak pratik ve öğretici olmaya çalışmaktadır."

Yukarıdaki açıklamalarda halkla ilişkiler faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili hangi model tanımlanmaktadır?


Centre ve Broom Modeli

PRCA, IPR, PRWeek Araştırma ve Değerlendirme Modeli

Halkla İlişkiler Araştırmaları Piramit Modeli (Macnamara)

IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Değerleme Modeli

Cutlip Modeli


12.Soru

"Amaçlar açık, net ve tam olmalıdır." şeklinde açıklanan amaç, SMARRTT amaçları olarak belirtilen  amaçların sahip olması gereken hangi niteliği açıklamaktadır?


Spesifik

Ulaşılabilirlik

Gerçekçilik

Uyumluluk

Hedeflenmiş


13.Soru

Halkla ilişkiler bir takım temel ilkelere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir?


Yaygın sorumluluk

Durum değerlendirmesi

Amaçların belirlenmesi

İş hedefleri

İletişim hedefleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya mensuplarına yönelik bir halkla ilişkiler organizasyonudur?


Basın bülteni

Makale

Halkla ilişkiler amaçlı film

Sosyal sorumluluk faaliyetleri

Basın gezisi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden birisidir? 


Bağlama, sürece ve insanların duygu ve deneyimlerine önem verilir 

Ölçmeye dayanır 

Örneklem yani araştırmanın gerçekleştirildiği nüfus büyüktür

Elde edilen sonuçlardan genellemelere varılır 

Verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler kullanılır 


16.Soru

Halkla ilişkilerde uygulama planının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Neyin yapılacağının belirlenmesi

Bütçelemenin yapılması

Sorumlu kişilerin atanması

Zamanlamanın yapılması

Ne zaman yapılacağının belirlenmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IPRA değerleme modelinin temel unsurları arasında yer almamaktadır? 


Çıktı değerlemesi 

Ölçülebilir hedefler 

Süreç değerlemesi 

Girdi değerlemesi 

Sonuç değerlemesi 


18.Soru

Belli bir konuda belirlenmiş hipotezlere ya da sorulara bağlı olarak kaynak kişilere sorular yönelterek elde edilen sistemli bir veri toplama tekniğine ne ad verilir ?


İçerik Analizi

İçerik Analizi

Anket

Odak Grup Çalışmaları

Katılımcı Gözlem


19.Soru

Örgüte bireyler tarafından taşınan değerler, inançlar, törenler, efsaneler, sayıltılar, ideolojiler, normlar ve simgelerin örgüt üyelerince paylaşılarak benimsenmesi sonucunda tamamen örgüte özgü yeni ve farklı inanç ve beklenti örüntüleri biçiminde dönüşümüyle oluşmuş örgütsel anlamlar ve semboller sistemine ne denir?


Örgüt kültürü

Örgüt kimliği

Örgüt felsefesi

Kurum içi iletişim

Kurum imajı


20.Soru

Hangisi geleneksel kitle iletişim araçlarına ilişkin bir özelliktir?


Müşteriye özgü olma

Esnek formatta olma

Zaman ve frekans engelinin bulunmaması

Halk kesiminin gayretine dayalı yapı

Geniş izleyiciye yönelik olma