Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesaj stratejisinin oluşturulmasında karşımıza çıkabilecek durumlardan biri değildir?


Hedef kitle insanlardan meydana gelir.

İnsanlar okurlar, izlerler, dinlerler; dolayısıyla hangi yöntemin onlara daha sempatik geleceğine dikkat etmek gerekir.

Kitle iletişim araçları kendi ayrı topluluklarını yaratırlar.

Kitle iletişiminde önemli olan mesajın hangi araçlarla verileceğidir.

Kitle iletişim araçlarının bireyler, kolektif bilinç ve davranışlar üzerindeki çoğu tam olarak ölçülemeyen çok çeşitli şekillerde etkileri vardır.


2.Soru

Geleneksel ve yeni medya karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden biridir?


Etkileşimli feedback ve tartışma

Yerel ve bölgesel hedef gruplar

Dolaylı tek yönlü yapılanma

Kısıtlı sayfalar ve frekanslar

Feedback çok yavaş, zor ve sınırlı ölçüde


3.Soru

Etkinlik pazarlaması kavramı hangi ülkede ortaya çıkmış bir kavramdır.


Almanya 

Fransa

Amerika

İngiltere

İspanya


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anket tekniğinin kullanılmasının pratik nedenleri arasında yer alır?


Araştırmacı soruyu bizzat sorduğu ve veriyi de bu şekilde topladığı için yanıt oranı oldukça yüksektir.

Araştırmacı sözel olmayan (jest, mimik vs.) unsurları ve anlık tepkileri de gözlemleme ve değerlendirme olanağına sahiptir.

Araştırmacı daha derinlemesine bilgi almak adına soruyu açıklayabilir ya da başka şekilde tekrar sorabilir.

Uygulandığı örneklem grubunun yanıtları daha geniş bir nüfusun yanıtlarına referans olur.

Araştırmacılar için büyük ölçüde esneklik sağlar.


5.Soru

I-   Mutlaka bir temaya (konsepte) dayalı olmalıdır.
II-  Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir.
III- Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir.
IV- Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak ölçütler ortaya konmuş olmalıdır.
V-  Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır.                                                                         Yukarıdakilerden hangisi/hangileri halkla ilişkiler stratejisinin özellikleri arasındadır?


Yalnızca I

I, II ve III

III, IV ve V

IV ve V

Hepsi


6.Soru

Etkinlikler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Etkinlikler ortak bir deneyimden ziyade ikna etme üzerine kuruludurlar.

Etkinlikler her insanın yaşamında mevcuttur.

Etkinlikler daha çok ortak bir deneyim yaşama üzerine kuruludur.

Birden fazla kişinin dahil olduğu, organize olma ihtiyacını ortaya çıkaran aktivitelerdir.

Hedef kitle ile daha fazla iletişim kurma ihtiyacından ortaya çıkmıştır.


7.Soru

Bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Strateji

Planlama 

Etkinlik pazarlama

Sponsorluk

Etkileşim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ile iyi ilişkiler kurmak için gereklidir?


Kabul  

Düşünme  

Samimiyet

Anlayış

Özümseme  


9.Soru

Çeşitli insan grupları üzerinde etkili olan ve sözleri genel kabul gören ya da belirli fikirlerin oluşmasını sağlayan kişilere ne ad verilir?


Kanaat önderi

Yönetici

Siyasetçi

Yatırımcı

Yerel otorite


10.Soru

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarını aşağıdakilerden hangisi değildir?


Basın/medya bültenleri

Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezileri, basın resepsiyonu)

Kurum dışına yönelik iletişim araçları

Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşmeler

Görsel-İşitsel bültenler, makaleler


11.Soru

.................................... kapsamına, kamuoyunun geneline yayın yapan televizyon, radyo, gazete, dergi ve diğer iletişim araçları girmektedir. Bu tür medyanın içeriğine halkla ilişkiler yönetiminin müdahale etmesi mümkün değildir. Zaten müdahale etmek istemesi bile etik dışı davranış olarak değerlendirilmelidir.

 

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kontrollü medya

Kontrolsüz medya

Yazılı medya

Sosyal medya

Yeni medya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde incelenmesi gereken dış faktörlerdendir?


Mevcut araştırmalar

Politikalar

Kaynaklar

Durum tablosu

Misyon


13.Soru

1. Hafta

2. Hafta

3.hafta

4. Hafta

5. Gafta

6. Hafta

Haber bültenleri

x

x

Basın toplantıları

x

x

TV reklamları

x

x

x

x

Broşürlerin ve İlanlar

x

x

x

Fuarlar

x

Bir halkla ilişkiler kampanyası için hazırlanmış yukarıdaki tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçe tablosu

Gantt Şeması

Etkinlik takvimi

Eylem programı

Faaliyet tablosu


14.Soru

  1. Kökleri sosyoloji, antropoloji, eğitim, gazetecilik gibi uygulama alanlarına kadar uzanmaktadır.
  2. Olaylarla ile ilgilenip bağlama, sürece ve insanların duygu ve davranışlarına önem vermektedir.
  3. Esnek bir araştırma sürecine sahiptir.

Yukarıda özellikleri verilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Nicel araştırma

Anket

Nitel araştırma

Görüşme formu

Sosyal ağ araştırmaları


15.Soru

Medya mensuplarının çeşitli halkla ilişkiler iletişim taktik ve yöntemleri ile her iki taraf için de faydalı olacak şekilde bilgilendirilmeleri ve geri beslemenin elde edilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?


Kabul 

Düşünme 

Anlayış

Özümseme

Soru


16.Soru

Mesaj hazırlamak dikkat ve uzmanlık isteyen bir iştir. Aşağıdakilerden hangisi uygun mesajın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?


Eğilimleri

Kimliği

Eğitim durumu

Yaşam tarzı

Kültürel yapısı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kriz sırasında medyayı yönetmede benimsenmesi gereken kurallardan biri değildir?


İşin başından itibaren medya ile ilişkide uygulanacak stratejiye karar vermeli ve taktikleri değiştirmeye hazır olmalı

Kurumun çıkarları ile uyuştuğu sürece medya ile mümkün olduğu kadar tam bir iş birliğine gitmeli

Medyayı yönetirken mümkün olduğu ölçüde eşit davranmalı

İnisiyatifi mümkün olduğu kadar medyaya vermeli

Medyaya söylenenler veya verilenler üzerinde katı bir denetim sürdürmeli