Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir organizasyonu, faaliyeti amaçlarına ulaştırmaya yarayan yolların bütününe ne ad verilir?


Strateji

Taktik

Yöntem

Planlama

Uygulama


2.Soru

İnsiyatif kullanabilen ve hızlı kararlar verebilen bir ekip lideri olabilme özelliği Toksü’ye göre etkinlik planlamasının uygulama unsurlarından hangisine girer?


Karar verme

Soğukkanlılık

Motivasyon

Delegasyon

Problem C¸özme


3.Soru

Kurumu olumlu ya da olumsuz etkileyen bir duruma yanıt olarak belirli bir zaman aralığı içinde bir ya da birden fazla hedef kitleye gönderilen mesajların stratejik bir tasarımına ne ad verilir?


Strateji

Taktik

Kampanya

Faaliyet Planı

Paydaş Analizi


4.Soru

Mesaj stratejisinin oluşturulmasında dört ana olay karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Kitle iletişim araçları kendi ayrı topluluklarını yaratırlar.

İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır.

Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır.

Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak ölçütler ortaya konmuş olmalıdır.

Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir.


5.Soru

I. Stratejik yönetim,             değişen               durumlar             karşısında           örgütlere            önsezi   sağlar.

II. Stratejik yönetim              sayesinde           kurum  içi            iletişim etkin     bir          biçimde               sağlanır.

III. Stratejik yönetim              amaçlara             ulaşmada            açıklık    ve           netlik    sağlar.

IV. Stratejik yönetimin          uygulandığı        işler       daha      etkili      olmaktadır.

V. Stratejik yönetim              problemlerin     tespitinde           yöneticilere       yardımcı              olur

Yukarıdakilerden hangileri stratejik yönetimin yararları ile ilişkilidir?


I, II, III, IV, V

II ve III

III ve V

I, III, ve V

II, III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler stratejisinin özellikleri arasında değildir?


Mutlaka bir temaya (konsepte) dayalı olmalıdır.

Herkes istediği görevi yapabilmelidir.

Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir.

Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır.

Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak ölçütler ortaya konmuş olmalıdır.


7.Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarının etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için en çok neye ihtiyaç vardır?


Onurlu çalışma

Doğruluk

İnandırıcılık

İki yönlü işleyen açık iletişim

Güvenilirlik


8.Soru

Aşağıda verilen PRCA, IPR, PRWeek Araştırma ve Değerlendirme Modeli ile ilgili yapılan aşama-soru eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Sonuç: Neredeyiz?

Ölçümleme ve Değerlendirme: Nerede olmalıyız?

Denetim: Hedefler yerine getirildi mi? Ne öğrendik?

Hedefler: Hedeflediğimiz yere ulaştık mı?

Strateji ve Plan: Hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz?


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon etkinlikleri arasında yer almamaktadır?


Konferanslar

Seminerler

Basın bültenleri

Toplantılar

Yarışmalar


10.Soru

Formula 1 Grand Prix İstanbul, aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisine girer?


Majör etkinlikler

Hallmark/yöresel etkinlikler

Yerel etkinlikler

O¨zel etkinlikler

mega etkinlikler


11.Soru

Medya ile iyi ilişkiler kurmak için gerekli bir takım kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan değildir?


Dürüstlük-Samimiyet 

Kullanılabilirlik 

Açık sözlülük 

Materyalin medyaya zamanında ulaştırılması

İletişim mesajlarını paylaşmak


12.Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarının başarıya ulaşması amacıyla hedef kitlenin sosyolojik bağlamda da ele alınması gerekir. Aşağıdaki analizlerden hangisi sosyolojik analiz kapsamında ele alınır?


Kültür

Gereksinim ve güdülenme

Öğrenme

Algılama

Tutum ve inançlar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın dosyası içerisinde bulunması gerekir?


Basın bülteni

Mikrofon

Kürsü

Davet mektubu

İkram


14.Soru

Kurumların belirli bir halkla ilişkiler kampanyaları için hazırladıkları ve kampanya bitince de sona erdirdikleri site aşağıdakilerden hangisidir?


Makro site

Blog

Website

Youtube kanalı

Mikro site


15.Soru

Kurumla epey bir süredir ilişkisi olan ve dolayısıyla bu ilişkinin etkisinde kalan, fakat ilişkiden ne kadar etkilendiğinin farkında olmayan topluluk, grup ve bireyleri kapsayan hedef kitleye ne ad verilir?


Hedef kitle haline gelenler

Marjinal hedef kitle

Bilinçli hedef kitle

Aktif hedef kitle

Potansiyel hedef kitle


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Durum Analizi'nin tanımlarından biri değildir?


Temel olarak içinde bulunulan mevcut duruma içerden ya da dışardan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve sistematik olarak analiz edilmesi sürecidir.

Bir konunun ya da sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir.

Bir kurumun ‘’Biz kimiz ve neredeyiz?’’ sorularına cevap verir. 

Başarılı bir kampanya planı yapmak için kurumun içinde ve dışında neler olduğunu, bundan kimin nasıl etkilendiğini ortaya koyar.

İkna etmek, eğitmek ve motive etmek için yapılır.


17.Soru

I. Mutlaka bir temaya (konsepte) dayalı olmalıdır.

II. Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak ölçütler ortaya konmuş olmalıdır.

III. İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır.

IV. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler stratejisi ile ilişkilidir?


I, II, III, IV

I ve III

II, III, IV

I ve IV

II ve III


18.Soru

  1. Dramatik kompozisyon ve dramanın temel elementlerinin sahnede sunumudur.
  2. Esere veya performansa bir yapı verir.
  3. Etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında ele alınan dört yenilikçi unsurundan biridir.

Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Deneyim

Dramaturji

Yönelme

Etkileşim

Kişisel Kabul


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminde iletişim stratejilerini belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?


Hedefiniz nedir?

Değiştirmeye ihtiyaç duyulan şeyler neler?

Hedef kitleye bilgi akışını sağlamaya yönelik nasıl bir alt yapıya sahipsiniz?

Kısa, orta ve uzun vadede neler gerçekleştireceksiniz/gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Etkinlik hangi kriterleri sağlayacak?


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütler açısından halkla ilişkiler değerlendirmecisinin karşısına çıkacak en büyük engellerden değildir ?


Faydası konusundaki şüpheler

Zaman eksikliği

Bilimsel metodlara duyulan olumlu duygular

Bütçe eksikliği

Bilgi eksikliği