Halkla İlişkiler Yazarlığı Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bütün amaç, kurum ve hedef kitlesi olmak üzere, iki tarafın da çıkarlarına hizmet edecek biçimde kararlar almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaktır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, organizasyonları ve çevrelerini birbirine bağlayarak ve iletişimi kolaylaştırma yoluyla kararların kalitesini arttırmak suretiyle sınır yeri rolü üstlenir”.
Yukarıdaki cümlede iş tanımı verilen halkla ilişkiler uygulayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


Sorun çözme uzmanı

İletişim uzmanı

Uzman reçeteci

İletişim teknisyeni

Uzman teknisyen


2.Soru

I. En uygun ikna stratejisini belirleyip, mesajını en etkili bir şekilde vermeli.
II. Hedef kitlenin gönderilen mesaja karşı geribildirimini iyi analiz etmeli.
III. Hedef kitleyi iyi analiz edip en uygun zamanı seçmeli.                                                          
IV. Geribildirim doğrultusunda, ikna edici mesaja ek bilgiler yeniden düzenlenmeli ve mesajı yeniden kodlamalı.                                         
V. Hareket ve uygulama kararı sırasında en uygun adımları atmalı.
“Halkla ilişkiler yazarı hedef kitlesini belirleyip bu kitleyi ikna edebilmek için iletişim araçlarını seçtikten sonra, yukarıdaki adımları izleyerek başarılı bir ikna süreci oluşturur”. Aşağıda yer alan şıklardan hangisinde ikna süreci doğru biçimde yer almaktadır?


I-II-III-IV-V

II-VI-V-IV-I

III-I-V-II-VI

IV-V-I-III-II

III-V-I-II-VI


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yazım Öncesi", "Yazım Sırası" ve "Yazım Sonrası" olarak incelenen yazı yazma sürecinin "Yazım Sırası"nda incelenmesi gerekenlerden biridir?


Yazının formatına karar vermek
Amaçları belirlemek
Yazının ilerleyişini kontrol etmek
Kullanılan dil bilgisinin kontrolü
Anlatım bozukluklarının kontrolü

4.Soru

Bir iletişim sürecinde, süreci başlatan tarafa ne ad verilir?


Kanal
Hedef
Kaynak
Araç
Geri bildirim

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gazetecilerin  haber değeri ölçütlerinden biri değildir?


Çatışma

İlginçlik

İki yüzlülük

Yararlılık

Etkili ilgililik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haber değeri taşıyan haberlerin nitelikleri arasında sayılamaz?


Haber, anlaşılır bir üslup ve dille yazılmalı.

Haber, yayımlandığı kuruluşun ilkelerine uygun olmalıdır.

Haber doğru bilgilere dayandırılarak yazılmalıdır.

Haber kuşku, olasılık ve  tereddüt içermemelidir.

Haber yalın bir dille yazılmalıdır


7.Soru

“İşitsel iletişim” aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine dahil edilmektedir?


Kullanılan kodlara göre

Kullanılan kanallara göre

Zaman ve mekâna göre

Konumsal boyuta göre

Uzaktan iletişime göre


8.Soru

Hangi haber yazma tekniğinde haber hedef kitlenin ilgisine gore en önemliden daha az önemliye doğru bir sıralama ile yazılır?


Serbest Yazım Tekniği

Kare veya Dörtgen Tekniği

Ters Piramit Tekniği

Düz Piramit Tekniği

Üçgen Tekniği


9.Soru

I. Tek yönlü düşünebilme
II. Dinleme becerisi ve müşteriden brief alabilme
III. En az üç dili iyi bilme
IV. Takım çalışması yerine bireysel çalışmalarda iyi olma
V. Medya konusunda bilgi sahibi olma
Yukarıdakilerden hangisi halka ilişkiler yazarının sahip olması gereken özellikler arasındadır?


II ve V

III ve IV

I ve III

I, II ve V

II, IV ve V


10.Soru

Halkla ilişkiler uzmanlarının rollerinden biri olmayan hangisidir? 


Uzman reçeteci 
Sorun çözme uzmanı 
İletişim teknisyeni 
Bilgisayar uzmanı 
İletişim uzmanı 

11.Soru

Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecine ne ad verilir?


Propaganda
Yazım
Reklam
Yorum
İletişim

12.Soru

Alışılmışın dışında, herkesten farklı, orijinal düşünceye ne ad verilir?


Araştırmacılık

Yaratıcılık

Halkla ilişkiler

Rasyonalite

Ütopya


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanları için basın odaları, e-mail gibi internet tabanlı iletişim araçlarının sunduğu bazı önemli fırsatlardan biri değildir?


Bilgiye doğrudan ve hızlı ulaşmayı sağlar

Web sayfasındaki basın odası medyanın işini kolaylaştırır

Hedef kitleyle, basınla, vb doğrudan iletişime geçmeyi kolaylaştırır

Basının toplumsal etkinliğini zayıflatır

Yazılı, görsel, işitsel araçlarla iletişime geçmeyi sağlar


14.Soru

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru olacaktır?


Önemli olan mesajdır, doğruluk ve dürüstlük ikinci planda kalabilir.
Edebi ve süslü bir dil kullanılmalıdır.
Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap etmelidir.
Hedef kitlenin anlama kapasitesinin üzerinde yazarak etki artırılmalıdır.
İletişim araçlarının yayın standartlarından öte kendi standartlarımıza uyulmalıdır.

15.Soru

Sosyal medyada basın bültenlerindeki mesajlara ilişkin ne eklemek sonuçları ve görünürlüğü arttırmanın kolay ve etkili bir yoludur?


Logo

Afiş

Belge

Yazılı metin

Multimedya


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarının uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?


Topluma karşı sorumluluk
Müşteriye karşı sorumluluk
Doğaya karşı sorumluluk
Medyaya karşı sorumluluk
Meslekdaşlarına karşı sorumluluk

17.Soru

Basın bültenlerinde iyi bir başlıkta aşağıdakilerin hangisi bulunmaz?


5N1K soruları başlıkta yanıtlanmalıdır.

Bilgilendirici olmalıdır.

Olumlu ifadelerle formüle edilmelidir.

Fiil cümlelerinde şimdiki zaman kullanılmalıdır.

Mastar fiil kullanılmalıdır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın bülteni hazırlarken içerik, biçim ve üslup açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Antetli kağıt kullanılmalı
Dikkat çekici ve konuyu özetleyen başlık kullanılmalı
Giriş paragrafı etkili olmalı
Kurum, ürün, kişi isimleri tamamen büyük yazılmalı
O¨nemli görülen yerlerin altı çizilmemeli

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pate Jackson’un davranışsal değişimi uyarmak için geliştirdiği iletişim yaklaşımının beş aşamalı sürecine dahil değildir?


Olayı tetikleme

Çok yönlü düşünebilme

Orta düzeyde davranış

Farkındalık yaratma

Davranışsal değişim


20.Soru

Basın bülteni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Basın bülteni basında kullanımı en az olan araçlardandır. 

Belli bir konuda hedef kitleyi bilgilendirmek, iyi bir imaj oluşturmak amacıyla yazılır. 

Basın bültenleri sözlü bilgilerden oluşmaktadır.

Basın bültenleri kişilerin, başka kişilere kurumlar ve olaylar hakkında verdiği sözlü bilgilerdir.

Basın bültenlerinde temel kural imaj düzeltme olmalıdır.