Hareketli Görüntünün Tarihi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın yükselişinin teknolojik temelini oluşturmaktadır?


Ağ erişimi

Sayısal dönüşüm

Taşınabilirlik

Yeni ekran özelliği

Arayüz tabanlı görsel iletişim


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiere Kardeşlerin filmlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


Filmlerinde kamera hareketinin olmaması
Filmlerinde bilimkurgu türünün temellerini atmaları
Gerçekçi bir üslup kullanmaları
Filmlerinde genellikle genel çekimi kullanmaları
Filmlerinin sinema tarihinin ilk belgeselleri olarak nitelendirilmesi

3.Soru

Lumiere Kardeşlerin filmlerinin izleyici tarafından dikkat çekici bulunmasında asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?


Sinematografı elle taşınabilir hale getirmeleri

Fotoğraf sanatı kökeninden gelmeleri

Konu olarak yakın çevrelerini ele almaları

Gerçeği herkesin anlayabileceği şekilde aktarması

Sinematografı onların icat etmiş olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alman mühendis Rudolph Thun sinema ile ilgili keşiflerin temellerinde yatan teknik ilkelere göre sınıflandırmaları arasında yer almaz?


‘Evre resimleri’nin peşi sıra dizilerek hareketin yeniden üretimi

Bir çember üzerindeki küçük pencerelerin hızla döndürülmesiyle, durmaksızın hareket eden resimlerin elde edilmesi

Hareketi oluşturan evre resimlerinin bir bütün olarak ya da kısmi aralıklarla birbiri ardına gelişi

Mercekler ve ayna aracılığıyla evre resimlerin optik düzenlenmesi

Dairesel resim şeritleri


5.Soru

HDTV’nin çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisidir?


1920x1080

720x576

720x480

640x480

320x240


6.Soru

Benzer iletişim hizmetlerinin farklı iletişim şebekeleri aracılığıyla taşınabilmesi bilgisayar, telekomünikasyon ve medya hizmetlerinin bir araya gelmesi olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Temsil Sistemi

Yöndeşme

Görsel İletişim

Kişiselleştirebilme

Ağ Erişimi


7.Soru

PAL sistemi hangi ülke tarafından renkli televizyon yayınına geçebilmek için geliştirilmiştir?


Almanya

Fransa

Kanada

İngiltere

Japonya


8.Soru

İlk western filmi aşağıdakilerden hangisidir?


A trip to the Moon

The Story of Kelly Gang

The Great Train Robbery

Quo Vadis

Cabiria


9.Soru

Yeni medyanın geleneksel medyaya karşın yüksek hızlı iletişim becerisinin her zaman olumlu sonuçlar doğurmayacağı görüşü kime aittir?


Van Dijk
Stevenson
Papacharissi
Abramson
Timisi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın altı maddede özetlediği toplumsal değişim örneklerinden biri değildir?


Elde edilen bilginin niceliksel olarak artması

Bilgiye ulaşımın hızlanması

Kitleselden kişiselleşmiş yayıncılığa geçiş

Bilgi merkeziyetçi yapıya bürünmüş

Etkileşimli uygulamalarda artış yaşanmış


11.Soru

Bir disk bir ayna karşısında döndürülüp, aynadan yansıyan görüntüye yarıklardan bakıldığında hareket yanılsaması sağlayan ve yanıltan görüntü anlamına gelen aygıtın adı nedir?


Thomitrop
Fenakitiskop
Strohiskop
Praksinoskop
Zoetrop

12.Soru

Fransa’da ilk televizyon yayını hangi yıl gerçekleşti?


1927

1928

1929

1930

1931


13.Soru

Cep telefonlarının İsviçre çakısına benzetimi kim tarafından yapılmıştır?


Virlilio
Cashen
Gere
Ballard
Greeber

14.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerdeki sanat akımlarından hangisi video sanatsal bir araç haline gelirken öne çıkmış akımlardan değildir?


Futurizm

Konstrüktivizm

Dadaizm

Post-Modernizm

Pop Art


15.Soru

Yeni medyanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi iletişim sürecinde kaynak ile alıcıyı eşit konuma getirmektedir?


Kişiselleştirebilme

Kitlesizleştirme

Etkileşimlilik

Eşzamansızlık

Zaman ve mekândan bağımsız iletişim


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı video uygulamaları arasında yer almaz?


Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel - Video Yerleştirme

Romantik Video

Canlı Video Uygulamaları, Video Performanslar


17.Soru

Günümüzde yaşanan teknolojik değişimlerin, aslında toplumsal bir dönüşüm olduğunu savunan; ‘ Makine her zaman teknolojik olduğundan daha çok toplumsaldır’ ifadesi aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?


Gilles Deleuze

Nam June Paik

Manuel Castelles

Lev Manovich

Alvin Toffler


18.Soru

Çektiği ”Potemkin Zırhlısı” adlı filminde paralel kurguyu başarılı biçimde uygulamıştır. Ona göre kurgu, birbirinden bağımsız çekimlerin çatışmasından oluşan yani anlam ve düşüncedir.
Yukarıda anlatılan yönetmen kimdir?


Sergei M. Eisenstein

Alain Resnais

Jacques Rivette

Ingmar Bergman

Jean Luc Goderd


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pudovkin’in kurgu ayrımlarından biri değildir?


Paralel Kurgu

Eşzamanlılık

Simgecilik

Kontrast

Koşutluk


20.Soru

Pudovkin’e göre sinemanın kurguları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Kontrast

Hiyerarşi

Koşutluk

Simgecilik

Eşzamanlılık