Hareketli Görüntünün Tarihi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çektiği ”Potemkin Zırhlısı” adlı filminde paralel kurguyu başarılı biçimde uygulamıştır. Ona göre kurgu, birbirinden bağımsız çekimlerin çatışmasından oluşan yani anlam ve düşüncedir.
Yukarıda anlatılan yönetmen kimdir?


Sergei M. Eisenstein

Alain Resnais

Jacques Rivette

Ingmar Bergman

Jean Luc Goderd


2.Soru

Aşağıdaki yönetmen ve film eşleştirmelerinden hangisi sinemada gerçekçi yaklaşımın ilk örneklerindendir?


George Melies-Olanaksıza Doğru Seyahat

Edwin S. Porter-Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı

George Melies-Aya Seyahat

Dawid W. Griffith-Bir Ulusun Doğuşu

Lumiere Kardeşler-Trenin Ciotat Garı’na Girişi


3.Soru

Yeni Dalga akımının ortaya çıktığı ülke hangisidir?


Almanya
İtalya
Rusya
Amerika
Fransa

4.Soru

Yeni medya ortamları arasında gösterilemeyecek olan iletişim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?


Film gösterimleri

Cep telefonu uygulamaları

İnternet uygulamaları

Etkileşimli televizyon yayınları

Sayısal müzik çalar uygulamaları


5.Soru

Analog ve sayısal görüntü teknolojileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır.
Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere oranla daha fazla veri depolayabilir.
Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere göre daha kolay işlenebilir.
Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere göre kullanıcılarına daha az çeşitlilik sunar.
Sayısal görüntü sistemleri, analog sistemlere oranla daha işlevseldir.

6.Soru

Hangisi yeni medyanın toplumsal değişim örneklerindendir?


Elde edilen bilginin niceliksel olarak azalması ve niteliksel olarak artması.
Kişiselleşmiş yayıncılıktan kitlesel yayıncılığa geçiş.
Enformasyon sisteminin merkeziyetçi yapıya kavuşması.
Etkileşimli uygulamalardaki azalma.
Enformasyonun alıcının kontrolünde dolaşımda olduğu çift yönlü iletişim olanağının sağlanması.

7.Soru

Bir iletişim sürecinde kaynak ve alıcının eşit duruma geldiği görülürse bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi ifade edilebilir?


İnternet Medyası

İleti Medyası

Geleneksel Medya

Yeni Medya

Etkileşimlilik


8.Soru

Görüntü kalitesinin yetersiz olması, çözünürlüğün düşük olması ve daha fazla kanal izleyebilme beklentisi gibi sorunların çözümü için televizyon geliştiricileri aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi çözümü geliştirmişlerdir?


60Hz üzerinden yayın yapılmasını

Analog yayın sisteminin geliştirilmesini

SECAM yayın sistemi üzerinden yayın yapılmasını

Yüksek tanımlamalı yayının geliştirilmesi

NTSC üzerinden yayın yapılmasını


9.Soru

Sanayileşen toplumda “boş zaman” kavramının ortaya çıkması filmi tarihte nasıl bir konuma getirmiştir?


Film, kültürel bir değer olarak görülmeye başlanmıştır.

Film, bir eğitim aracı olarak görülmeye başlanmıştır.

Film, bir eğlence aracı olarak görülmeye başlanmıştır.

Film, kurgusal bir araç olarak görülmeye başlanmıştır.

Film, ekonomik bir araç olarak görülmeye başlanmıştır.


10.Soru

ABD sinemasının film diline getirdiği yeniliklerle tarihe geçen ismi Orson Welles’in başyapıtı olan Yurttaş Kane'de işlediği tema nedir ?


Bir grup işçinin çalıştıkları fabrikadaki grevleri
1905 yılında gerçekleşen bir isyan
Savaş sonrasında bir askerin hayatı
Bir basın kralının yaşam öyküsü
İsyancıların bastırılması

11.Soru

Bir anlatı filminde, bütün olayların nedensel ilişkileri zaman dizinsel düzeni, süresi, sıklığı ve mekanları da dahil olmak üzere izleyiciye doğrudan sunulmasına ne ad verilir?


Modern Anlatı

Çekim

Olay Örgüsü

Stüdyo Sistemi

Paralel Kurgu


12.Soru

Sinematografın öncüsü olarak kabul edilen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Diyorama

Thomitrop

Fonograf

Strobiskop

Büyülü Fener


13.Soru

1989 yılında Amerika’dan ve Amerika dışından 21 kuruluş, kendi geliştirmiş oldukları televizyon sistemlerinin denenmesi için ABD’deki otoritelere başvuruda bulundular. Önerilen 21 sistemin tamamı analog sistemlerdi. Bunların içinde 5 sistem denenmek üzere seçildi. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi denenmek üzere seçilen bu 5 sistem arasında yer almaz?


Narrow Muse

Digicipher

DSC-HDTV

Fox TV

AD-HDTV


14.Soru

Griffith’in sinema endüstrisi ve sanatına aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi katkıyı sağlamadığı söylenebilir?


Farklı çekim teknikleriyle farklı bir uzay yaratır

Film çekimlerinde paralel kurgu kullanır

İki boyutlu olan beyazperdeyi üç boyuta sokar

Dolaylı olarak Hollywood’un temelini atmıştır

Hareket kavramını görüntünün içiyle sınırlamaz


15.Soru

1910’lu yılların sinema sektörü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Filmciler arasında rekabet hızlanmıştır

Sinemada farklı anlatın dilleri oluşturmaya başlamıştır

New York ve Paris film sektörünün merkezi olmuştur

Hollywood filmleri, tanımlaması sanat sineması meraklıları için yüceltilen bir sinema tanımlaması olmuştur

Bağımsız sinema şirketleri tarafından “Stüdyo Sistemi” oluşturulmuştur


16.Soru

Yeni medyanın her kullanıcıyı aynı zamanda bir kaynak konumuna sokması Alvin Toffler’ın aşağıdaki hangi kavramı ile açıklanır?


Alıcı-Verici

Üçüncü Dalga

Tüketen-Üretici

Etkileşimci Medya

Enformasyon


17.Soru

“ Bir karelik resimde birbirinden farklı renklerden oluşan malzemelerin boyutunun küçülmesi neyi arttırır?


Çözünürlük

Görünürlük

Estetik

Etkililik

Renklerde canlılık


18.Soru

Dada döneminde “hazır nesne” olarak sanata şekil veren kavram, Pop Art içinde hangi adla yeniden gündeme gelir?


Hazır denge

Hazır seçim

Hazır imge

Hazır giyim

Hazır üretim


19.Soru

Amerika Birleşik Devletlerinde kabul edilen renkli televizyon standardının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


TNTSC

PALSTC

NTS

PAL

NTSC.


20.Soru

Yeni medya ortamlarında insan bedenine uyum sağlayabilecek görsel bilgilerin oluşturulması, işlevsel bilgilerin görsel ifadelere dönüştürülmesi ve bu görsel kodlar ışığında insan-makine ilişkisinin görsel komutlar ve seçenekler ile sürdürülebilir bir hale getirilmesini sağlayan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Arayüz
Bellek
Sayısal iletişim
Analog iletişim
Yöndeşme