Hukukun Temel Kavramları Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş sosyal kurallar aşağıdakilerden hangisidir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Örf ve adet kuralları


2.Soru

Hangi mahkemeye başvurabilmek için ilgili yargı kolundaki iç hukuk yollarının tamamen tüketilmiş olması gerekir?


Danıştay

Yargıtay

Sayıştay

Bölge mahkemesi

Anayasa mahkemesi


3.Soru

 1. Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara,
 2. Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin
  davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara,
 3. Sulh hukuk mahkemesi ve diğer özel mahkemelerin görev alanları dışında kalan tüm dava ve işlere (HMK m. 2),
 4. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine
  ilişkin davalara,
 5. Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara,

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Asliye hukuk mahkemesi kapsamında değerlendirilen konulardandır?


I ve II

II ve III

IV ve V

I, IV ve V

I, II ve III


4.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne denir?


Cebri icra

Tazminat

Ceza

Yaptırım

Geçersizlik


5.Soru

Tazminata konu olan zarar ikiye ayrılır. Bunlar hangisinde doğru verilmiştir?


Maddi-manevi

Bireysel-kamusal

Somut-soyut

Mutlak-kısmi

Özel-genel


6.Soru

Soyut norm denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Anayasa değişikliklerinin sadece şekil açısından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakar.

Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakar.

TBMM İçtüzüğünün belirli hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakar.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin belirli maddelerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakar. 

Soyut norm denetiminde, doğrudan iptal davası açma hakkı, iptali istenen normun Resmi^ Gazete’de yayımlanmasından itibaren altmış gündür.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adlî yargı teşkilatında yer alan bir ilk derece mahkemesi değildir?


Sulh Hukuk Mahkemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi

Sulh Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi


8.Soru

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?


TBMM

Yargıtay

Sayıştay

Cumhurbaşkanlığı

Danıştay


9.Soru

Din kuralları ile hukuk kurallarının genellikle eş anlamlı ve eş değerde olduğu yaşam biçimi aşağıdaki alanlardan hangisi ile düzenlenir?


Kişi ile Tanrı ve öbür dünya ilişkileri

Görgü kuralları

Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Sosyal düzen kuralları


10.Soru

1868-1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen ve Hanefi mezhebinin medeni hukuka ilişkin fıkıh kuralları kodeksi aşağıdakilerden hangisidir?


Gülhane Hattı Hümayunu

Islahat Fermanı

Kanun-u Esasî

Mecelle-i Ahkamı Adliyye

Kanunname–i Arazi


11.Soru

Bir sözleşmeci yüklendiği işi yaparken idarenin hizmet yararına fesih yetkisini kullanması sebebiyle maddi kayıp yaşayan sözleşmeci tazminat hakkı için hangi mahkemeye başvuru yapmalıdır?


İş Mahkemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi

İcra Mahkemesi

Yargıtay

İdare Mahkemesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların (örneğin boşanma, tazminat, alacak davası vb.) çözüldüğü ve karara bağlandığı adlî yargı ilk derece mahkemeleridir"? 


Hukuk Mahkemeleri

Ceza Mahkemeleri

Bölge Adliye Mahkemeleri

Bölge İdare Mahkemeleri

Danıştay


13.Soru

Bir ev sahibi sözleşmeyle belirlenen kirasını alamadığı için yargı yoluna gidecektir, bu durumda aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurmalıdır?


Danıştay

Yargıtay

Ceza mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi


14.Soru

Anayasa Mahkemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Üyeleri 12 yıl için seçilirler.

15 üyeden oluşur.

Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Üyelerin dokunulmazlıkları vardır.

Bir üye ikinci kez seçilemez.


15.Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi genel mahkemelerdendir?


Asliye ticaret mahkemesi

Fikri ve sınai haklar mahkemesi

Anayasa mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

İdare mahkemesi


16.Soru

Anayasa Mahkemesi'nin kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakma görevi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


Somut norm denetimi

Soyut norm denetimi

Bireysel başvuru

Yürütmenin durdurulması

İçtihatları birleştirme


17.Soru

"Ahlaka dayanan, herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygılı ve insanları mutlu eden erdem ve irade” aşağıdaki hangi kavramı açıklar?


Adalet

Ahlak

Hukuk

Din

Asalet


18.Soru

Aşağıdaki sosyal düzen kurallarından hangisinin yaptırımı maddîdir?


Din kuralları

Hukuk kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Yöresel kurallar


19.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edildiği devletlerde zarar gören gerçek kişiler ve hükümet dışı kuruluşlar Mahkemeye başvuruda bulunabilirler.

Mahkemenin yargılama resmi dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. 

Duruşma yapılmasına karar verilen hallerde duruşmalar herkese açıktır.

Kişiler başvurularını sözleşmeci devletlerin dillerinden herhangi biri ile yapamazlar. 

Mahkeme, başvuru hakkındaki incelemesini, kural olarak duruşmasız yürütür.


20.Soru

 1. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

 2. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz.

 3. Yeni kanunun lehe olan hükümleri geçmişe yürür.

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

Yalnız II

Yalnız I

I, II ve III