Hukukun Temel Kavramları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hukuk mahkemeleri, özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüldüğü ve karara bağlandığı adlî yargı ikinci derece mahkemeleridir.

Hukuk mahkemeleri, genel ve özel mahkemeler olarak iki gruba ayrılabilir.

Hukuk mahkemeleri her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu dikkate alınarak belirli ilçelerde kurulur.

Mahkemelerin yargı çevresi bulundukları il veya ilçe merkezi ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarına göre belirlenir. 

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yer alan ve o ilin adıyla anılan sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il veya ilçenin yargı çevresine bakılmaksızın, Adalet Bakanlığı’nın önerisi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. 


2.Soru

 1. Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemek ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak
 2. Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak 
 3. Kanunlarla verilen diğer inceleme, denetleme işlerini yapmak
 4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetlemek ve kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamak

Yukarıdakilerden hangileri Sayıştay’ın denetim görevleri arsında bulunur?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Laikleşme hareketi ile birlikte, din kuralları kişinin uhrevi ilişkilerini ilgilendiren alanla sınırlı kalmıştır.

Laikliği benimsemiş ülkelerde din kurallarına uymayan kişilere yönelik bir güç kullanımı ya da zorlama söz konusu değildir.

Bir ahlak kuralı hukuk tarafından benimsenmişse o ahlak kuralına uymamak yalnızca manevi yaptırımı gerektirir.

Hukuk kuralları genel ve soyut kurallardır.

Hukuk kuralları maddi yaptırım içerirler.


4.Soru

Asli görevi adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer işleri yapmakla yükümlü olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Asliye Hukuk Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi


5.Soru

Mutlak butlan yaptırımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır?


Mutlak butlan herkesçe ileri sürülebilir.

 

Mutlak butlan iddiaları zaman aşımına uğramaz.

 

Mutlak butlan halini hakim kendiliğinden dikkate alır.

 

Sebep ortadan kalksa bile mutlak butlan yaptırımına tabi işlem geçerli hale gelmez.

 

Taraflar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlanın özelliklerinden değildir?


Herkesçe ileri sürülebilir.

Zamanaşımına uğramaz.

Mutlak butlan halini hakim kendiliğinden dikkate alır.

Taraflar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.

Sebep ortadan kalksa bile mutlak butlan yaptırımına tabi işlem geçerli hale gelmez.


7.Soru

Resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiği iddiası ile açılan bir davada yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Sulh Ceza Mahkemesi

Sulh Ceza Hakimliği


8.Soru

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?


Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi

İş Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımlardan biri değildir?


Ceza

İptal

Tazminat

Cebri icra

Kınama


10.Soru

Tüketici Korunması Kanunu md. 56/2  “Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.” Hükümünün garanti süresi malın teslimi ile başlıyorsa sigorta süresi de malın teslimi ile başlar yorumu yapılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Aksi ile kanıt yöntemi ile yorum yapılmıştır.

Evleviyet yolu uygulanılmıştır.

Kamu hukuku kuralı olduğu için yorum yapılamaz.

Kıyas yolu ile yorumlama yapılmıştır.

Tarihsel bir yorum yapılmıştır.


11.Soru

Bir olay ile ilgili olarak hukukun öngördüğü çözümün, bu olaya benzer özellikler taşıyan başka bir olay bakımından da geçerli sayılmasıdır. Hakkında çözüm bulunmayan bir konuda mevcut kuralın daraltılarak uygulanması, yani kuralıniçermediği hususların kural dışına çıkarılması niteliğindeki mantık ilkesidir. Hukuk kuralının yorumunda ve hukuki uyuşmazlığın çözümünde sosyal gerçekliğe, somut gerçekliğe ve eşyanın tabiatına önem ve öncelik veriliyorsa bu yorum metodu kullanılıyor demektir.  Yukarıda sırasıyla hangi yorum metodları ve yorum ilkelerinin tanımı verilmiştir?


Evleviyet kuralı- lafzi yorum- aksi ile kanıt

Kıyas-aksi ile kanıt-amaçsal yorum metodu

Yasama yorumu-aksi ile kanıt-amaçsal yorum metodu

Bilimsel yorum-kıyas- evleviyet kuralı

Yasama yorumu-bilimsel yorum-kıyas


12.Soru

 1. Hakimler, her bir sözleşmeci devlet için, o devlet tarafından gösterilen üç aday arasından Avrupa Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.
 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeci devletlerin sayısına eşit sayıda hakimden oluşmaktadır.
 3. Mahkemede görev alan hakimler, kendi adlarına değil, mahkemeye geldikleri devlet adına katılırlar.
 4. Altı yıl görev yapmak üzere seçilen hakimler, daha sonra tekrar mahkeme üyeliğine seçilebilirler.
 5. Hakimlerin görev süresi yetmiş yaşında sona erer.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimleri hakkında verilen yukarıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?


I

II

III

IV

V


13.Soru

 1. İlk derece mahkemeleri
 2. Bölge adliye mahkemeleri
 3. Yargıtay
 4. Danıştay

Yukarıdakilerden hangileri adlî yargı kolundaki yargılama sistemi bileşenleri arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Romalı hukukçuların “herkese hakkı olan şeyi vermek konusundaki irade” olarak tanımladıkları ifade aşağıdakilerden hangisidir? 


Eşitlik

Özgürlük

Adalet

İnsan hakları

Sosyal düzen


15.Soru

İdari yargının en üst merci aşağıdakilerden hangisidir?


İdare mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Anayasa mahkemesi

AİHM


16.Soru

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak  kaç gün sonra düşer?


30

60

90

120

40


17.Soru

Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün velisinin izni olmadan yaptığı sözleşmenin hukuki yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?


İptal

Tek taraflı bağlamazlık

Kısmi butlan

Nispi butlan

Yokluk


18.Soru

Sosyal düzen kurallarının üç (3) önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Genel-sürekli-yaptırımlı

Genel-sürekli-yaptırımsız

Özel-sürekli-yaptırımlı

Özel-süreksiz-yaptırımlı

Genel-süreksiz-yaptırımlı


19.Soru

İyilik-kötülük, doğruluk-yanlışlık gibi çeşitli konulardaki değer yargılarını içeren kurallara ne ad verilir?


Din kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Ahlak kuralları

Trafik kuralları


20.Soru

 • Genel ve olağan yargı koludur.
 • Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler bu yargıda çözülür.
 • Bu yargı kolunda, üç dereceli bir yargılama sistemi kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi yargı kolu ile ilgilidir?


İlk derece mahkemeleri

Yargıtay

Adlî yargı

İdari yargı

Danıştay