Hukukun Temel Kavramları Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 2 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olup, Anayasa ve diğer kanunlara göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir"?


Sayıştay

Yargıtay

Bölge Adliye Mahkemeleri

Anayasa Mahkemesi

Danıştay


2.Soru

Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılan
değerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Görgü kuralları

Örf ve adet kuralları