Hukukun Temel Kavramları Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birleşmiş milletler genel kurulunca ‘İnsan hakları evrensel bildirgesi’ aşağıdaki tarihlerden hangisinde yayınlanmıştır?


10 Aralık 1948

20 Aralık 1958

15 Mayıs 1948

18 Aralık 1966

11 Mayıs 1966


2.Soru

Bir belediye sınırları içerisinde bulunan belirli bir alanı kamulaştırarak halkın yararına otopark alanı haline getirmek istemekte ancak söz konusu alanın sahibi buna itiraz etmektedir. Konu yargıya taşınınca dava aşağıdaki disiplinlerden hangisinin alanına girer?


Genel kamu hukuku

Yargılama hukuku

Ceza hukuku

İdare hukuku

Mali hukuk


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kamu haklarındandır?


Dilekçe hakkı

Kamu denetçisine başvurma hakkı

Kamu hizmetlerine girme hakkı

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Devlet memurlarının ücretli izin hakkı


4.Soru

İmzalanan bir toplu iş sözleşmesinin uygulamada önemli yargısal sorunlara ve tartışmalara neden olan unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Yürürlük tarihi

Geriye etkisi 

Dayanışma aidatı 

Üye sayısı

Üye olmadan toplu sözleşmeden yararlanma


5.Soru

Alım, ön alım, geri alım hakları hangi tür haklara örnek olarak gösterilebilir?


Değiştirici yenilik doğuran haklar

Bozucu yenilik doğuran haklar

Bağımsız haklar

Bağımlı haklar

Kurucu yenilik doğuran haklar


6.Soru

Bir emredici hukuk kuralının, hukuka aykırı bir fiil için öngördüğü yaptırımdan korunmak amacıyla, kanunda yer alan bir başka kuraldan yararlanarak yasaklanmış sonucu elde etmeye ne ad verilir?


Dürüstlük kuralı

İyiniyet kuralı

Kanuna karşı hile

Kanuni karine

Hakkın kaybedilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiilleri konu almaktadır?


Ticaret hukuku

İş hukuku

Borçlar hukuku

Kişiler hukuku

Miras hukuku


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşya hukukunun incele alanına girmez?


İrtifak hakları

Zilyetlik

İkametgah

İrat senedi

Paylı mülkiyet


9.Soru

I. Duygu açıklamaları                                                                                          II. Borç açıklamaları                                                                                              III. Bilgi açıklamaları                                                                                              IV. Emek açıklamaları                                                                                     Yukarıdaki seçeneklerden hangileri hukuka uygun fiiller grubunda yer alır?


I ve III

II ve IV

II ve III

II , III ve IV

I, III ve IV


10.Soru

Boşanma davası hangi tür daha sınıfına girer?


Çekişmesiz yargı

Eda davası

Tespit davası

Çekişmeli yargı

Temyiz yargısı


11.Soru

İki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amaca erişmek için emek ve sermayelerini bir araya getirmelerini ifade eden kavram aşağıdakileren hangisidir?


İşletme

Şirket

Tüzel kişi

Vakıf

Dernek


12.Soru

1926 tarihli eski Medeni Kanun, hangi tarihte yenilenmiştir?


2001

2002

2003

2004

2005


13.Soru

Bu hakların temel özelliği, kişilere devletin karışamayacağı özel bir alan oluşturmasıdır. Bu özel alan içerisinde kişiler diledikleri gibi hareket edebilirler. Birinci kuşak haklar, kişileri devlete karşı korurken devlete kişilere müdahale etmeme ve karışmama yükümlülüğü getirir. Birinci kuşak hakları kullanabilmek bakımından kişinin ihtiyacı olan en önemli şey özgür olmaktır. Devlete düşen ise kişiye karışmamak, pasif bir tutum sergilemektir.

Yukarıda bahsedilen hak türü aşağıdakilerden hangisidir?


Birinci Kuşak Haklar

İkinci Kuşak Haklar

Üçüncü Kuşak Haklar

Temel Haklar

İnsan Hakları


14.Soru

Velayet hakkı hangi hak kategorisine girmektedir?


Alacak hakkı

Başkalarının kişiliği üzerindeki haklar

Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar

Nisbi haklar

İritfak hakları


15.Soru

Refah toplumunun oluşturulmasında alınabilecek aktif ve pasif önlemler bulunduğu ifade edilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece pasif önlemler yer almaktadır?


Emeklilik ve zorunlu sağlık giderlerinin karşılanması

Doğal kaynakların bireylerin üretim ve etkinliğine açılması ve emeklilik

Eğitim ve öğretimde ücretsiz hizmetlerin sunulması ve kamusal arazilerin girişimcilere tahsis edilmesi

Doğal kaynakların bireylerin üretim ve etkinliğine açılması ve kamusal arazilerin girişimcilere tahsis edilmesi

zorunlu sağlık giderlerinin karşılanması ve kamusal arazilerin girişimcilere tahsis edilmesi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletler özel hukuku kapsamındadır?


Savaş hukuku

İdare hukuku

Kanunlar ihtilafı hukuku

Sigorta hukuku

Deniz ticareti hukuku


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehin hakkına örnek teşkil etmektedir?


Geçit hakkı

Oturma hakkı 

İntifa hakkı

Taşınmaz yükü 

İrat senedi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaktır?


İyi niyet

Karine

Devren kazanma

Hukuki işlem

Maddi fiil


19.Soru

Siyasal kamu hakları, kişinin Devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlayan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi bu hakların diğer adıdır?


Ayrılma Hakkı

Birleşme Hakkı

Pasif Statü Hakkı

Temel Statü Hakkı

Katılma Hakları


20.Soru

Bir kişinin evinde çıkan yangından kaçmak için balkondan atlarken alt katındaki dükkanın tentesini kırması aşağıdaki durumlardan hangisi ile açıklanabilir?


İhkakı hak

Zaruret

Meşru müdafaa

Cebri icra

İspat yükü