Hukukun Temel Kavramları Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın mutlak kaybına bir örnek olarak gösterilebilir?


Bir kişinin arabasını satması

Bir kişinin miras bırakması

Bir kişinin arsasını bağışlaması

Bir kişinin teknesinin yanması

Bir kişinin velayeti devretmesi


2.Soru

I.Hukuki işlem

II.Hukuki işlem benzeri fiiller

III.Maddi fiiller 

IV.Manevi fiiller

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri irade veya iş ve emek açıklamaları arasında yer alır?


I-II

II-III

III-IV

I-II-III

II-III-IV


3.Soru

Mahkemelerin bağımsızlığı aşağıda belirtilenler arasında hangisinin doğal bir sonucudur?


Kanuni hakim ilkesi

Kuvvetler ayrılığı ilkesi

Cumhurbaşkanı'ndan oluşan tek ayaklı yürütme organı

Yasama sorumsuzluğu

Mahkemelerin tarafsızlığı


4.Soru

Aşağıda verilen kazanılmış haklardan hangisi kazanılma yolu bakımından diğerlerinden farklıdır?


Yeni doğan çocuğunun velayet hakkı

Bir buluş için araştırmacının patent hakkı

Yayımlanmış bir kitap için yazarın telif hakkı

Miras yoluyla elde edilmiş mülk hakkı

Kendi inşa ettiği evin tapu hakkı


5.Soru

“kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” (m.17), “kişi hürriyeti ve güvenliği” (m.19), “özel hayatın gizliliği” (m.20), “konut dokunulmazlığı” (m.21), “haberleşme hürriyeti” (m.22), “yerleşme ve seyahat hürriyeti” (m.23), “din ve vicdan hürriyeti” (m.24) gibi haklara verilen ad nedir?


sübjektif kamu hakları

özel kamu hakları

objektif kamu hakları

kişisel kamu hakları

pozitif statü hakları


6.Soru

Ayrımcılık yapılmaksızın herkesten vergi alınmasını ifade eden vergi hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 


Adalet ilkesi 

Genellik ilkesi 

Kanunilik ilkesi 

Dürüstlük kuralı 

Sorumluluğun şahsiliği ilkesi 


7.Soru

Bir vatandaşının devlete ödeyeceği gelir vergisinin miktarı ile ilgili bağlı bulunduğu vergi dairesine itirazı olmuştur. Konu aşağıdaki disiplinlerden hangisinin alanına girer?


Genel kamu hukuku

Ceza hukuku 

İdare hukuku

Yargılama hukuku

Mali hukuk


8.Soru

Aşağıdaki dava eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


İfa davası-Tespit davası

Tazminat davası-yenilik doğuran dava

Boşanma davası-Tespit davası

İstihkak davası-eda davası

Vasiyetnamenin iptali davası-Eda davası


9.Soru

Senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar doğuran bir irade beyanına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ciro

Poliçe

Bono

Çek

Alonj


10.Soru

Sahibine en geniş yetki veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?


Eşyaya bağlı irtifak

Şahsa bağlı irtifak

Rehin

Taşınmaz yükü

Mülkiyet


11.Soru

Mirastan yoksunluk nedeniyle mirasçı olamayacak kişiyi mirasbırakanın affetmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuki işlem benzeri fiiller

İrade açıklamaları

Duygu açıkalamaları

Bilgi açıklamaları

Emek açıklamaları


12.Soru

Devletin kamu hizmetlerini görürken ihtiyaç duyduğu parayı elde etmesi, kullanması, harcaması gibi konulara ilişkin kurallar toplamı hangi hukuk adını oluşturmaktadır?


Genel kamu hukuku

İdare hukuku

Mali hukuk

Yargılama hukuku

Uluslararası kamu hukuku


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Genel Kamu Hukukunun ele aldığı konulardan biri değildir?


İdari işlemler

İnsan hakları

Devlet yapıları

Devletin tarihsel gelişimi

Özgürlük ve eşitlik paradoksu


14.Soru

I. Antlaşmanın uluslararası hukukunun kendilerine bu alanda yetki tanıdığı kişiler arasında yapılması

II. Uluslararası hukuk kişileri arasında bir irade uyuşmasının bulunması

III. İrade uyuşmasının uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası kamu hukuku çerçevesinde bir antlaşmanın unsurlarıdır?


Yalnızca I

Yalnızca III

I-II

II-III

I-II-III 


15.Soru

Müteselsil borçluluk nedir?


birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur.
Sadece bir borçlunun, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur.
birden çok borçludan sadece birinin alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur.
birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun yarısından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur.
birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı reddettiğini bildirmesi ile oluşur.

16.Soru

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynî hak hangisidir?


mülkiyet hakkı

irtifak hakkı

intifa hakkı

taşınmaz yükü hakkı

rehin hakkı


17.Soru

__________, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir. Bu fiil söz konusu olduğunda, kanundan dolayı hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.


Hukuka aykırı fiil

Maddi fiil

Borca aykırı fiil

Haksiz fiil

Hukuki fiil


18.Soru

Elbirliği mülkiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Elbirliği mülkiyetinde, birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.

Elbirliği mülkiyetinde, pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

Elbirliği mülkiyetinde, ortakların hakları ve yükümlülükleri, sadece topluluğu doğuran kanun hükümleri ile belirlenebilir.

Elbirliği mülkiyetinde, kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça,
gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir.

Elbirliği mülkiyetinde, herzaman paylaşma yapılabilir ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulabilir.


19.Soru

Türk Borçlar Kanunu esasen neye dayanmaktadır?


Genel sözleşme modeli

Borcun sürekliliği modeli

Bireysel sözleşme modeli

Borcun genelliği modeli

Sözleşmenin genel geçerliği modeli


20.Soru

Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında yer alan muhakeme sürecinin kovuşturma evresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


İddianamenin kabulü ile başlayan süreçtir.

Ceza muhakemesinin iki temel kısmından biridir.

Hükmün kesinleşmesine kadar süren muhakeme sürecidir.

Bu süreçte isnat altında bulunan kimseye sanık denilmektedir.

Cumhuriyet Savcısı tarafından idare edilen bir muhakeme sürecidir.