Hukukun Temel Kavramları Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Kuşak Haklar arasında sayılır? 


Konut hakkı

Çevre hakkı

Tarafsız yargılanma hakkı

Sağlık hizmeti hakkı

Oy kullanma hakkı


2.Soru

Kanunda aksi belirtilmedikçe bir suç karşılığında verilen süreli hapis cezası en çok kaç yıl olabilir?


On yıl

On beş yıl

Yirmi yıl

Yirmi beş yıl

Otuz yıl


3.Soru

Bir hukuk kuralının ceza normu olup olmadığı nasıl tespit edilebilir?


Kuralı kimin koyduğuna bakılır.

Ceza ile ilgili örneklere bakılır.

Cezanın yaptırım kısmına bakılır.

Cezanın adil olup olmadığına bakılır.

Cezanın affedilme olasılığına bakılır.


4.Soru

Türk Medeni Kanunu’nda hangi durumda hakkın hukuk düzeni tarafından korunmayacağı açıkça belirtilmiştir?


Hakkın kötüye kullanılması

Hakkın mutlak kaybedilmesi

Hakkın nisbet kaybedilmesi

Hakkın iyi niyete dayanmaması

Hakkın dürüstlük kurallarına uymaması


5.Soru

Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde kurulabilen ayni hakka ne denir?


İrtifak hakkı

İntifa hakkı

Mülkiyet hakkı

Sükna hakkı

Rehin hakkı


6.Soru

Kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan; bireylere Devlet’ten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklar hangi tür haklardır?


Kişisel kamu hakları 

Özel nitelikli kamu hakları

Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Mutlak haklar


7.Soru

A ölmüş ve tüm hak ve borçları tek akrabası olan oğlu B'ye miras kalmıştır. 

Olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Aslen kazanma

Külli halefiyet

Cüzi halefiyet

Hukuki işlem benzeri

Hukuka aykırı fiil


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbirlerinden değildir?


Eşya müsaderesi 

Kazanç müsaderesi

Hak müsaderesi

Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma

Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri


9.Soru

İsteme hakları (pozitif statü hakları) olarak da anılan haklar aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel haklar

Kişilik hakları

Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Yenilik doğuran haklar

Siyasi haklar


10.Soru

bir borç ilişkisinde borcunu kendi
rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü
aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan
bir yaptırımdır.

aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı yapılan kavramdır?


Cebri icra

icra

ceza

hapis

bağışlama


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçu, yaptırımını ve bunlara etki eden koşulları inceleme konusu yapan hukuk dalıdır?


Kamu hukuku

Uluslararası kamu hukuku

Anayasa hukuku

Ticaret hukuku

Ceza hukuku


12.Soru

Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Genel işlem koşulları, ilk kez yeni Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 Kitle sözleşmelerin, katılmalı sözleşmelerin ya da formüler sözleşmelerin koşulları için genel işlem koşulları terimi kullanılmaktadır.

Genel işlem koşullarında, sözleşmenin kurulması ile ilgili görüşmeler ve pazarlıklar yapılması söz konusu değildir.

Genel işlem koşullarında çoğu zaman fiyat konusu, tarifelerle belirlenmekte ve pazarlık dışı bırakılmaktadır.

Genel işlem koşulları, bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, karşı taraf ile beraber hazırladığı sözleşme hükümleri olarak ifade edilebilir.


13.Soru

Hak sahibinin, sahip olduğu bir hakkın hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesine ne denir?


Hakkın nisbi kaybı

Hakkın mutlak kaybı

Hakkın devri

Mirastan yoksunluk

Miras devri


14.Soru

I- Kişisel kamu hakları,

II- Sosyal ve ekonomik kamu hakları,

III-Siyasal kamu hakları,

Genel nitelikli kamu hakları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamına girmez?


Kusursuz sorumluluk halleri

Haksız fiilden doğan sorumluluk

Borcun ifası

Temsil

Haksız rekabet


16.Soru

Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmemiş olan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasına ne ad verilir?


 Elbirliği mülkiyeti

Saklı pay

İştirak halinde mülkiyet

Paylı mülkiyet

Ferdi mülkiyet


17.Soru

Kamu mallarına ilişkin hukuki düzenlemeler aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde yer alır? 


İdare hukuku

Anayasa hukuku

Ceza hukuku 

Genel kamu hukuku 

Medenî hukuk 


18.Soru

Cumhurbaşkanın görev süresi kaç yıldır?


3

5

7

8

10


19.Soru

  1. Sözleşmenin kuruluşu
  2. Sözleşmelerin işleyişi
  3. Müşterek mülkiyet
  4. Temsil

Yukarıdakilerden hangileri borçlar hukuku alanına girer?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV


20.Soru

Hukuk düzeninin uygun gördüğü, onayladığı ve kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı davranışlar aşağıdakierden hangisidir ?


Hukuka aykırı fiiller

Hukuki fiil

Hukuka uygun fiiller

Maddi fiiller

Hukuki olay