Hukukun Temel Kavramları Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında gösterilemez?


Kanunları yayımlar.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.

Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.


2.Soru

Sahibine en geniş yetkileri sağlar ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?


Mutlak haklar

Nisbi haklar

Malvarlığı hakları

İrtifak hakları

Ayni haklar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir?


Seçme hakkı

Dilekçe hakkı

Alacak hakkı

Eğitim ve öğretim hakkı

Çalışma hakkı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biridir?


Medeni Hukuk

Ahlaki Hukuk

Etik Hukuk

Eğitim Hukuku

Bilişim Hukuku


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından bir değildir?


Medeni hukuk

Ceza hukuku

İş hukuku

Ticaret hukuk

Devletler özel hukuku


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığı haklarından olmasına rağmen devredilemez?


Alacak

Mülkiyet

İntifa

Patent

Telif


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devlet teşkilatını ve bireylerle ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününü ifade eder?


Kamu hukuku

Uluslararası hukuk

Anayasa hukuku

Sosyal devlet

Laik devlet


8.Soru

İdari yargı organlarının idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken izleyecekleri yöntem ve usulleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalına ne denir?


Ceza muhakemesi hukuku 

Medeni muhakeme hukuku

İcra ve iflas hukuku

Mali yargılama hukuku

İdari yargılama hukuku


9.Soru

Hukukun, toplum yaşamını düzenleyen ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline ne ad verilir?


Sübjektif hukuk

objektif hukuk

özel hukuk

kamu hukuku

ayni hak


10.Soru

İdare hukuku çerçevesinde kamu mallarına ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


Kamu malları vergiye tabidir.

Kamu malları kamulaştırılamaz.

Kamu malları devlete aittir.

Kamu malları satılamaz.

Kamu malları haczedilemez.


11.Soru

Bir kişinin hakkını bizzat kuvvet kullanarak korumasına ne ad verilir?


Meşru müdafaa

Zaruret hali

Hakkın kötüye kullanılması

Cebri icra

İhkak-ı hak


12.Soru

Türk Ticaret Kanununa göre ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Esnaf

Tacir

Acenta

Komisyoncu

Seyyar tüccar memuru


13.Soru

Bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla yükümlü kılındığı hakka ne ad verilir?


İpotek hakkı 

Şahsi hak

Taşınmaz sorumluluğu

Taşınmaz senedi 

Taşınmaz yükü


14.Soru

İnsan hakları kavramının tarihsel gelişimi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Birinci kuşak hakları kullanabilmek için kişinin ihtiyacı olan en önemli şey özgür olmaktır.

C¸evre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış hakkı üçüncü kuşak haklar arasındadır. 

U¨çüncü kuşak hakların gerçekleşebilmesi için tek başına devlet yeterlidir. 

Birinci Kuşak Haklar, diğer adıyla Klasik Hakların temel özelliği, kişilere devletin karışamayacağı özel bir alan oluşturmasıdır.

Çalışma, sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve sağlık hakkı ikinci kuşak haklardan bazılarıdır. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herkese karşı ileri sürülemez?


Rehin hakkı 

Alacak hakkı 

Mülkiyet hakkı 

İntifa hakkı 

İrtifak hakkı  


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki mevcut hükümet sistemidir?


Başkanlık sistemi

Yarı başkanlık sistemi

Parlamenter sistem

Totaliter sistem

Parlamenter hükumet sistemi


17.Soru

I-Kişisel kamu haklarına ko­ruyucu kamu hakları (ne­gatif statü hakları) da de­nilir.

II-Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi ama­cına yönelik olan haklardır.

III-Kişisel kamu hakları, kişinin Devlet tarafın­dan dokunulamayacak özel alanının sınırla­rını çizen hak ve hürriyetlerdir, hukuk düze­nince kişiyi topluma ve özellikle de Devlet’e karşı korumak için öngörülmüşlerdir.

Kişisel kamu hakları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel nitelikli kamu haklarındandır?


Sınırlı ayni hak

Mülkiyet hakkı

Yenilik doğuran hak

Siyasi haklar

Kişilik hakları


19.Soru

Devren kazanmada hakkı kazanana ne denir?


Halef

Külli halefiyet

Mükellef

Cüzi halefiyet

Tescil


20.Soru

Öğretide hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline ne ad verilir?


Objektif hukuk

Sübjektif hukuk

Menfaat

Hak

Hukuk