Hukukun Temel Kavramları Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere verilen isimdir?


Kişisel kamu hakları

Özel nitelikli kamu hakları

Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Mallar üzerindeki haklar


2.Soru

Bir eşyayı ______  yıl süre ile davasız ve aralıksız iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, zaman aşımı yoluyla o eşyanın maliki olur.

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.


iki 

üç

beş 

yedi 

on


3.Soru

Cumhurbaşkanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yürütme görevi Cumhurbaşkanındadır. 

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır.

Bir kimse en fazla 3 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.

Cumhurbaşkanı yükseköğrenim yapmış olmalıdır.


4.Soru

Ceza hukukuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Suç tipleri ceza hukukunun özel hükümlerinde incelenmektedir.

Bir hukuk kuralının ceza normu olup olmadığı ancak onun yaptırım kuralına bakılarak tespit edilir. 

TCK'ya göre, suç karşılığında söz konusu olabilecek yaptırımlar ceza ve/veya güvenlik tedbiridir. 

Cezaî nitelikteki hukuk kurallarının tümü Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. 

Ceza normu kural ve yaptırım olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. 


5.Soru

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarma faaliyeti hukuken nasıl ifade edilir?


Karine

İyiniyet

Dürüstlük kuralı

Halefiyet

Aslen kazanma


6.Soru

Hangi dava türü ile mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir?


Cebri icra

Topluluk davası

Tespit davası

İnşai dava

Eda davası


7.Soru

................ Tanrı buyruğu olduğu için dogmatik ve statiktir.

yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?


görgü kuralları

ahlak kuralları

din kuralları

hukuk kuralları

toplum kuralları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukukunun incelediği konulardan biridir?


Kamu giderleri

Devletin ögeleri

Uluslararası antlaşmalar

Temel hak ve özgürlükler

Kamu mallarının denetimi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardandır?


Çevre hakkı

Çalışma hakkı

Sendika kurma hakkı

Dinlenme hakkı

Parasız eğitim ve öğretim hakkı


10.Soru

1982 Anayasası'nda 2017 yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti devleti hangi hükümet sistemini benimsemiştir?


Parlamenter sistem

Meclis hükümeti sistemi

Yarı-başkanlık sitemi

Başkanlık sistemi

Başkanlı parlamenter sistem


11.Soru

"Devletin yönetim biçimi, erklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen ve ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen anayasal kuralların toplamından
oluşur." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası kamu hukuku

Anayasa hukuku

Genel kamu hukuku

Ceza hukuku

İdare hukuku


12.Soru

  1. Hukuki olay
  2. Hukuki ceza
  3. Hukuki işlem
  4. Hukuki fiil
  5. Hukuki onay

Yukarıdakilerden hangileri bir hakkın kazanılmasına yol açan olgulardır?


II, IV ve V

I, II ve V

I, III ve IV

III, IV ve V

I, II ve III


13.Soru

Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Reasürans

Bono

Poliçe

Çek

Taahhütname


14.Soru

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynî hak aşağıdakilerden hangisidir?


Mülkiyet hakkı

İrtifak hakkı

Rehin hakkı

Taşınmaz yükü

Kişilik hakkı


15.Soru

I. Kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, objektif bir hukuk kuralını ihlâl ediyorsa kanuna aykırılık, borcun yerine getirilmesini engelliyorsa akde aykırılık, ortaya çıkar.

II. Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı fiiller (borca aykırılık) olmak üzere ikiye ayrılır.

III. Maddi mallar (eşya), maddi olmayan mallar veya kişiler üzerindeki haklar aslen kazanılabilir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I,II

I,II,III

Yalnız II

II,III


16.Soru

  1. Yalnızca kişiler hak sahibi olabilir.
  2. Hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanmak zorunda değildir.
  3. Objektif hukuk hak kavramı ile ifade edilebilir. 

Hak kavramına ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan; bireylere Devlet’ten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklarına ne ad verilir?


negatif statü hakları

pozitif statü hakları

obfektif haklar

ekonomik haklar

kültürel haklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  özel hukukun dallarından biri değildir?


Medeni Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku

Devletler Özel Hukuku

Ceza hukuku


19.Soru

Hakkın aşağıdakilerden hangisine dayanması zorunludur?


Yazılı hukuk kuralına dayanmalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmalıdır. 

Yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk kuralına dayanabilir. 

Başbakanlık kararnamesine dayanmalıdır. 

Kanuna dayanmalıdır. 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alelade haklardandır?


Ön alım hakkı

Velayet hakkı

Vefa hakkı

Boşanma davası açma hakkı

Feshi iptal hakkı