Hukukun Temel Kavramları Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Evlenme
  2. Hısımlık
  3. Nafaka
  4. Aile vakıfları

Yukarıdakilerden hangileri aile hukukunun konuları arasında yer alır?


I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şahsi irtifak haklarından biridir?


Mülkiyet hakkı 

Kira hakkı 

Oturma hakkı 

Alacak hakkı 

Vatandaşlık hakkı 


3.Soru

Birçok ulusal hukuk düzeninde yer alan ve uluslararası hukuk düzenine aktarılmalarında, ne hukuk mantığı ne de devletlerin değer yargıları bakımından herhangi bir engel bulunmayan, devletlerin ortak hukuk değerini içeren kurallar olarak adlandırılan milletlerarası hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Örf ve adet hukuku kuralı

Millerlerarası sözleşme kuralları

Hukukun genel ilkeleri

Anayasa kuralları

Yapılageliş kuralları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin yönetim biçimi, erklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen ve ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallardan oluşan kamu hukuku dalıdır?


Ceza Hukuku

İdare Hukuku

Vergi Hukuku

Anayasa Hukuku

Yargılama Hukuku


5.Soru

"Bu kazanma şekli bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesidir."

Bahsedilen kavram hangi seçenekte yer almaktadır?


Hukuki kazanma

Maddi kazanma

Aslen kazanma

Devren kazanma

Dolaylı kazanma


6.Soru

I. Kişi hatalı bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmalı

II. Bu hatalı bilgi veya bilgisizlik kendi kusurundan ortaya çıkmış olmamalı

III. Bu hatalı bilgi veya bilgisizlik hakkın doğumu ve kazanılması anında ya da devamlı mevcut olmalı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iyiniyetin unsurları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

I-II

I-II-III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevleri arasında değildir?


Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

Konulan kanunların yürütülmesini sağlamak.

Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.

Genel ve özel af ilanına karar vermek.

Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek.


8.Soru

I-Başkasına ait (başkasının mül­kiyetinde olan) bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren aynî haklardır.

II-Bir eşya­nın maliki, bu eşyası üzerinde bir irtifak hakkının tesis edilmiş olması halinde, sahip olduğu mülkiyet hakkının kendisine bahşetmiş olduğu yetkilerden bazılarının irtifak hakkı sahibi tarafından kullanıl­masına katlanmak yahut bu hakları kullanmaktan sakınmak mecburiyetinde kalır.

III-İrtifak hakları kendi aralarında eşyaya bağlı ir­tifak hakları, şahsi irtifak hakları ve karma irtifak hakları olmak üzere üçe ayrılır.

Sınırlı aynî haklardan biri olan irtifak hakları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun aile hukuku kapsamı içinde düzenlenmektedir?


Tüzel kişiler

İkametgah

Vesayet 

Kişiliğin korunması

Hısımlık


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun kapsamında yer almaz?


Evlenme 

Hısımlık 

Nafaka

Vesayet 

Miras


11.Soru

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden biri değildir? 


Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

Lâik

Sosyal hukuk devleti

İnsan haklarına saygılı 

Liberal devlet


12.Soru

Objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden sisteme ne ad verilir?


Sübjektif hukuk

Hak

Sistem

Reel Hukuk

Danışman hukuk


13.Soru

I. Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma 

II. Adli para cezası

III. Eşya ve kazanç müsaderesi

IV. Müebbet hapis cezası

Yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri ceza hukuku kapsamında öngörülen güvenlik tedbirleri arasında yer alır?


Yalnız III

I-II

II-IV

I-III

I-II-III-IV


14.Soru

Ceza hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Tüm suç tipleri Ceza Kanunu'nda tanımlanmıştır. 

Suç karşılığında söz konusu olabilecek yaptırımlar, ceza veya güvenlik tedbiridir. 

Ceza hukuku, suçu, yaptırımını ve buna etki eden koşulları inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. 

Bir hukuk normunun ceza hukuku anlamında bir suçu düzenleyip düzenlemediği ancak normun yaptırım kısmına bakılarak tespit edilebilir.

Geniş anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukundan oluşur.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklar kapsamında değerlendirilmektedir?


Yaşam hakkı 

Düşünce ve düşünceyi özgürce açıklama özgürlüğü

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Grev ve toplu sözleşme hakkı

Kamu hizmetine girme hakkı


16.Soru

Günüzmüzde yaptırım uygulama tekeli ....... aittir ve çağdaş hukukun ayırıcı özelliği olarak görülmektedir. cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


kişilere 

kurumlara

devlete

ailelere

halka


17.Soru

Hukuki ilişkilerin içeriğini düzenleyen ve kişilerin söz ve taahhütlerine bağlı kalmalarını sağlayan kurallar bütününe ne ad verilir?


İyiniyet ilkesi

Dürüstlük kuralları

Kanunilik esası

Makulluk kuramı

Taahhüt esası


18.Soru

I. Temel kavramları suç ve cezai yaptırımdır.

II. Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen ha^llerde doksan günden az, yirmi beş yıldan fazla olamaz.

III. En az on ve en fazla üçyüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi ha^llerine göre takdir edilir.

IV.Ceza normunu diğer hukuk kurallarından ayıran husus, normun yaptırım kısmında saklıdır.

Ceza Hukukuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve IV

I ve III

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


19.Soru

I- Birbiri ile belli bir ilişki içinde olan iki kişi arasında mevcut olur.
II- Bu haklar belirli kişilerden belirli dav­ranışlarda bulunmalarını isteyebilen iktidar hakla­rıdır.

III- Alacak hakları ve grup hakların­dan meydana gelmektedir.

Nisbî haklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardandır?


Telif hakkı

Mülkiyet hakkı

Rehin hakkı

Patent hakkı

Alacak hakkı