İdare Hukukuna Giriş Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplum gereklerini aşan maddi düzensizlik ve rahatsızlıkların bulunmamasını ifade eden kamu düzeni öğelerindendir? 


Genel güvenlik

Genel sağlık

Dirlik ve esenlik

Genel ahlak

İnsan onuru


2.Soru

I- Turistik bir yerde asılan tabelanın dokuyu bozduğu gerekçesiyle belediye tarafından indirilmesi

II- Okul yakınında açılan bir atölyenin yaydığı kötü koku sebebiyle ruhsatının iptali

III- Alınan ihbar üzerine kolluk görevlilerinin şehir girişlerinde araçları durdurarak arama yapması

IV- Emniyet kemerinin zorunlu tutulması

V- Bir beldede ortaya çıkan salgın hastalık sebebiyle bölgenin karantinaya alınması

Yukarıdaki olayların hangisi kamusal estetiği amaç edinen bir kamu düzeni faaliyetidir?


I

II

III

IV

V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinin normal sona erme nedenlerinden biridir?


Edimin yerine getirilmesi

Hizmet yararına fesih

Parasal yaptırım uygulanması

Mahkeme kararıyla fesih

Hukuki yaptırım uygulanması


4.Soru

"Ortak gereksinimleri karşılamaya yönelik bir özel girişim faaliyeti kamusal mallar üzerinde yürütülüyorsa, bu faaliyet ... kamu hizmeti olarak kabul edilebilir ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimine tabi olabilir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakiler hangisi getirilebilir?


Tekelli

Tekelsiz

Dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan

İktasadi

Virtüel


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idari kamu hizmetlerinden birisi değildir?


Eğitim

Sağlık

Tapu kadastro

Nüfus işleri

Sosyal güvenlik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk faaliyetlerini yerine getirenler arasında bulunmaz?


Mahalle Bekçisi

Polis

Jandarma

Çarşı Bekçisi

Muhtar


7.Soru

Tüzükler, yönetmelikler ve adsız düzenleyici işlemler hangi idari işlem türünün örneklerindendir?


Özel işlemler

Birden çok ilgiliye yönelik bireysel işlemler

Genel işlemler

Karma işlemler

Birel işlemler


8.Soru

İdârî işlemi yapmaya yetkili makamın o işlemi kaldırmaya veya değiştirmeye de yetkili olmasına ne ad verilir?


Kamu gücü

Yetkide paralellik

Usulde paralellik

Özelleştirme

Kamu yararı


9.Soru

Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetine ne ad verilir?


Adli kolluk

İdari kolluk

Özel güvenlik

Polis

Jandarma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluğun amaçlarından biri değildir? 


Genel güvenliği sağlama 

İdareye gelir sağlama

Bireyleri kendilerine karşı koruma 

İnsan onurunu koruma

Esenliği sağlama


11.Soru

Belli bir il, belde veya köy sınırları içinde yaşayan kişilere sunulan kamu hizmetleri aşağıdakilerden hangi hizmetler kapsamına girmektedir?


Yerel Kamu Hizmetleri

Bölgesel Kamu Hizmetleri

İdâri Kamu Hizmetleri

Ulusal Kamu Hizmetleri

Tekelli Kamu Hizmetleri


12.Soru

İdari sözleşmelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İdârenin idâre hukuku ilke ve kurallarına tabi olan sözleşmeleridir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkindir.

Taraflardan birisi idaredir.

Sözleşme tarafları eşit konumdadır.

Sözleşme ile ilgili uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.


13.Soru

İdari sözleşmenin tarafı olan özel hukuk kişisi şirketin kullandığı bir hammadde üzerine yeni vergi konması sebebi ile şirketin doğan zararın idarece karşılanmasına idare hukukunda ne isim verilir?


Mücbir sebep

Öngörülemezlik (imprevision) ilkesi

Müspet zarar

Fait du prince (kamu gücü olgusu)

Haklı sebeple fesih


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tekelsiz kamu hizmetlerinden değildir?


Eğitim hizmetleri

Sağlık hizmetleri

Şehir içi ulaşım hizmetleri

Posta ve telgraf hizmetleri

Şehirlerarası ulaşım


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin zararı tazmin borcunun doğabilmesi için zarar ile idarenin işlem veya eylemi arasında doğrudan doğruya bir neden-sonuç ilişkisinin bulunması gerekliliğini ifade eder?


İlliyet bağı

Müteselsil sorumluluk

Mücbir sebep

Rücu hakkı

Risk sorumluluğu


16.Soru

İdarenin hukuka uygun işlem veya eylemlerinden doğan zararları, hiçbir kusuru olmasa dahi, bazı durumlarda tazmin etmesi yükümlülüğüne ne ad verilir?


İdarenin kusursuz sorumluluğu

Fait du prince

İdarenin kusur sorumluluğu

Öngörülmezlik

Rücu hakkı


17.Soru

İşlenmiş bir suçun takibine, delillerin elde edilmesine, faillerin kovuşturulmasına, yakalanmasına yönelmiş faaliyetlere ne ad verilir?


Adli kolluk

İdari kolluk

Siyasi polis

Kamu gücü

Özel güvenlik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biridir?


Kamu yararı

Kamu hizmetine yönelik faaliyetler

Kamu hizmetinin sunulduğu kişiler

Kamu hizmetinde süreklilik ve kesintisizlik

Kamu hizmetini sunan


19.Soru

İdârenin bazı durumlarda uygulayabildiği, kendiliğinden davranarak kamu düzenini tehdit eden eylemleri önlemek ve bozulanı geri getirmek yetkisine ne ad verilir?


Re'sen icra

İdari yaptırım

Faaliyetin ertelenmesi

Ruhsat verme

Kapatma


20.Soru

Bir idârî işlemi yapmaya yetkili makamın o işlemi kaldırmaya veya değiştirmeye
de yetkili olmasına ne denir?


Usulde paralelik 

Yetkide paralellik

Kişilerde paralellik

Güçte parelellik

Denetimde paralellik