İdare Hukukuna Giriş Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin ögelerinden değildir?


Kamu hizmetini sunan

Hizmetin sunulduğu kişiler

Kamu yararı

Kamu hizmetine yönelik faaliyet

Aracı kurumlar


2.Soru

Bütün kamu hizmetlerinden tüm kişilerin yararlanması kamu hizmetlerinin hangi özelliği gereğidir?


Bedelsizlik

Süreklilik ve düzenlilik

Genellik ve tarafsızlık

Değişkenlik

Uyarlama


3.Soru

Kamu hizmetlerinin kurulmuş olması yetmez. Herkese ve her zaman aynı biçimde ve yoğunlukta hizmet sunulması da gerekir. Bu husus, kamu hizmetinin hangi özelliği ile ilgilidir?


Genellik ilkesi

Nesnellik ilkesi

Değişkenlik ilkesi

Uyarlama ilkesi

Düzenlilik ilkesi


4.Soru

Yasayla yetki verilmesi durumunda, kamu düzenini bozma eğilimi gösteren olaylar karşısında idârî kolluk kendiliğinden harekete geçmesi kolluk alanındaki birel işlemlerden hangisine örnektir?


Kapatma

Denetim

Re’sen icra, zor kullanma ve silah kullanma

Önleme araması

Düzenleme yetkisi


5.Soru

Devlet ve bazı kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono gibi isimlerle çıkarılan senetler karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan idârî sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu istikraz sözleşmeleri

İmtiyaz sözleşmesi

Müşterek emanet sözleşmesi

İltizam sözleşmesi

İdârî hizmet sözleşmesi


6.Soru

İdarenin özel hukuk sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sözleşmede idare ve karşı tarafın hukuki konumu eşittir.

Sözleşmeden sonra meydana gelen uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.

Özel hukuk hükümleri geçerlidir.

Sözleşme öncesi idare sözleşme hazırlığında bulunur.

Kamu ihale sözleşmeleri bu sözleşmelere örnektir.


7.Soru

I.   Kamu hizmetini sunanlar 

II.  Hizmetin sunulduğu kişiler

III. Kamu yararını hedefleyen faaliyet

IV. Bireysel yarar

Yukarıda verilenlerden hangi/hangileri kamu hizmetinin ögeleri arasındadır?


Sadece I

I-II

I-II-III

II-III

I-IV


8.Soru

Kamu hizmeti, “... devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin toplum ya da toplulukların genel ortak ihtiyaçlarını gereği gibi karşılamak amacıyla ele alıp doğrudan ya da buyruğu ve sorumluluğu altında başkalarına yaptırdığı türlü faaliyetlerdir...” tanımı aşağıdakilerden kime aittir?


Duran, 1982

Özay, 1996

Akyılmaz, 2009

Zabunoğlu, 2000

Gözler, 2000


9.Soru

İktisadî, malî, hukukî, sosyal ve siyasal nedenlerle milli ekonomi içerisinde kamu
kesimi faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan uygulamalar bütününe ne ad verilir?


Devletleştirme

Kamulaştırma

Özelleştirme

İstimval

Zoralım


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk hükümlerine göre yaptığı sözleşmeler arasında yer alır?


İltizam sözleşmeleri

İstikraz sözleşmeleri

Abonman sözleşmeleri

İdari hizmet sözleşmeleri

Orman işletme sözleşmeleri


11.Soru

İdare hukuku alanında idarenin tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal sonuç doğuran, hukuk düzeninde değişiklik yapan kamu hukuku işlemlerine ne denir?


Siyasi faaliyet

İvazsız işlem

Muvazaalı işlem

İdari işlem

Yargısal işlem


12.Soru

Toplum için hayati bir değer ve önem taşıyan bazı faaliyetlerin kâr amacı gözetilmeksizin, idârece yürütülmek suretiyle toplumun bu hizmetlerden faydalandırılmasına ne ad verilir?


Kamu hizmeti

Kamu yararı

Planlama faaliyeti

Kamu zararı

Düzenleme faaliyeti


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki bir kural işlemdir ?


İçişleri bakanlığının kolluk faaliyetleri için çıkardığı yönetmelik

Bir işletmeye ruhsat verme

İzinsiz çalışan iş yerinin kapatılması

Şehir girişinde yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yapılması

Kaçan suçlunun yakalanması için araç lastiklerine ateş açılması 


14.Soru

Herhangi bir kamu hizmetinin imtiyaz usulüyle görülmesi söz konusu olduğu zaman, bu hizmetten yararlananlardan alacağı ücret karşılığında ve kendi kâr ve zararına, söz konusu hizmetle ilgili işletmenin bir özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini konu alan, idâre ile kamu hizmetini yürütecek özel hukuk tüzel kişisi (anonim şirket) arasında yapılan idârî sözleşmeye ne ad verilir?


İmtiyaz sözleşmesi

abonman sözleşmesi

Yap işlet devret

İltizam sözleşmesi

İş sözleşmesi


15.Soru

Kolluk türleri, organik açıdan ele alınıp incelendiği zaman kaça ayrılır?


1

2

3

4

5


16.Soru

Ortak gereksinimleri karşılamaya yönelik bir özel girişim faaliyeti kamusal mallar
üzerinde yürütülüyorsa, bu faaliyete ne denir?


Ulusal Kamu Hizmetleri

Tekelli Kamu Hizmetleri

Virtüel Kamu Hizmetleri

Bölgesel Kamu Hizmetleri

Yerel Kamu Hizmetleri


17.Soru

Bir idârî makama tanınmış, kamu düzeninin sağlanması amacıyla icrai kararlar alma ve bunların uygulanması için gerekli maddi işlemleri yapma ayrıcalığına ne ad verilir?


Adli kolluk

Siyasi polis

İdari kolluk

Özel güvenlik

Kamu gücü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kolluk yetkisinin kullanılışındaki ilkeler arasında yer almaz?


Ölçülülük ilkesi

Hukukilik ilkesi

Gecikmede tehlike bulunma ilkesi

Olağanüstü hal

Müdahalede haklılık ilkesi


19.Soru

Hizmet kusuru ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Hizmet kusuru, genel ve asli sorumluluk türüdür.

Hizmet kusuru ile bir başka kusur türü birleştiği zaman öncelikli olarak hizmet kusuru kurallarına başvurulması gerekir

Hizmet kusuru sayılan durumlar; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi şeklindedir. 

Hizmet kusurunda kusur ile hizmet birbirinden ayırt edilebilir niteliktedir.

Hizmet kusuru ifa edilen idârî faaliyetin yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır.


20.Soru

Hizmetin devlet idâresi dışından diğer kamu tüzel kişileri tarafından görülmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?


Emanet

İltizam

Müşterek emanet

Ruhsat

İzin