İktisada Giriş 2 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

GSMH hesaplanmasında cari fiyatlar kullanıyorsa; bu durumda hesaplanan GSMH aşağıdakilerden hangisi olur? 


Nominal GSMH 
Reel GSMH 
Toplam GSMH  
Nihai GSMH 
Brüt GSMH 

2.Soru

Tüketicilerin zaman içerisinde tüketim harcamalarını nasıl daha istikrarlı halde tutabileceklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Reel faiz
İhracat hacmi
Kamu harcamaları
Kredi hacmi
Yoksulluk sınırı

3.Soru

Phillips eğrisi hangi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektedir?


Enflasyon oranı-işsizlik oranı
İktisadi büyüme ve işsizlik oranı
İktisadi büyüme ve enflasyon
Enflasyon oranı-istihdam oranı
İktisadi büyüme ve istihdam oranı

4.Soru

Türkiye'nin 2011 yılında net ihracatı kaç milyar liradır?


-114
308
-400
240
-502

5.Soru

Bir ülkenin sınırları içinde, belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir ?


Safi Yurtiçi Hasıla (SYH)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Milli Gelir (MG)
Ekonomik Büyüme
GSYH Deflatörü

6.Soru

Herhangi bir iktisadi sistemin topluma vermeyi amaçladığı üç iktisadi kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


İstikrarlı büyüme-istikrarlı bir genel fiyat düzeyi-düşük işsizlik
Kâr-zarar dengesi-düşük faiz -düşük kur
Düşük faiz-istikrarlı bir genel fiyat düzeyi- düşük işsizlik
Düşük kur-maksimum ihracat-düşük ithalat
Minimum dış açık-kamu bütçesinde denge-düşük işsizlik

7.Soru

Ödünleşim kavramı tam olarak neyi ifade eder?


Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçmeyi.
Bugün daha çok tüketmek için yarınki tüketimden vazgeçmeyi
Yarın daha çok tüketmek için bugünkü tüketimden vazgeçmeyi
Bugünkü tüketim için geçmiş tasarrufu kullanmayı
Bugünkü tüketim için gelecekteki tasarrufu kullanmayı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye malları arasında yer almaz?


Konutlar
Konu dışı binalar
Hammadde
Makine
Teçhizat

9.Soru

Yıllık büyüme oranının yüzde 5 olduğunu varsayalım. Örneğin; 500 milyar liralık bir hasılanın 1 trilyon liraya çıkma süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir.? 


14
29
34
10
22

10.Soru

GSYH = Ücret + Kâr + Faiz + Rant + Amortismanlar + Dolaylı vergiler – Sübvansiyonlar şeklinde verilen eşitlikte GSYİH hangi biçimde hesaplanmaktadır?


Harcamalar yöntemi
Üretim yöntemi 
Katma değer yöntemi
Gelirler yöntemi
Amortisman yöntemi

11.Soru

Bir ekonomide temel olarak performansın değerlendirilmesinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir? 


GSYH
S
ER
C

12.Soru

Makro iktisadın kökenleri aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? 


John Maynard Keynes

Adam Smith

William Phillips

David Hume

Karl Marks


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH deflatörünün tanımıdır?


Reel GSYH’nin nominal GSYH’ye oranıdır.
Reel GSYH’nin fiyatlar genel seviyesine oranıdır.
Nominal GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.
Nominal GSYH’nin reel GSYH’ye oranıdır.
Reel GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.

14.Soru

Ekonomideki faaliyetlerin döngüsel akımına göre aşağıdakilerden hangisi devletin faaliyetleri arasında yer alır?


Vergiler – Kamu hizmetleri
Satışlar - İhracat
Satışlar - İthalat
Vergiler – İthalat bedelleri
İhracat bedelleri - Vergiler

15.Soru

Ekonomideki faaliyetlerin döngüsel akımı göz önüne alındığında “firmalar” ve “dış alem” arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi oluşmaktadır?


İhracat-İthalat

Vergiler

Kamu hizmetleri

Üretim faktörleri bedelleri

Rant ve faiz


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunan iktisatçıların gerekçeleri arasında yer alır?


Enflasyon gelecekle ilgili olumsuz beklentilerin ortaya çıkmasına neden olmakta, bu da yatırımları ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Yüksek enflasyon oranı, enflasyon değişkenliğini azaltmakta ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Enflasyon kaynak dağılımını düzelterek büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Enflasyon ulusal paranın değer kazanmasına ve ihracatın artmasına neden olmakta, bu da büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Yüksek enflasyon sermayenin maliyetini azaltarak büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

17.Soru

Bir ekonomide doğal işsizlik oranı %4, ülkedeki cari işsizlik oranı %9, iken ülkenin potansiyel hasılası 50.000 TL ise Okun yasasına göre kayıp hâsıla kaç TL’dir?


500

 

1000

 

5000

 

6000

7000


18.Soru

GSYH harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdaki değerlerin hangisi dikkate alınmaz?


Tüketim harcamaları
Yatırım harcamaları
Vergiler
Kamu harcamaları
Net ihracat

19.Soru

Ekonomik büyümenin kaynakları aşağıdaki ikili değişken gruplarından hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Üretim faktörü miktarının artması-Üretim faktörü verimliliğinin artması
Doğal kaynakların artması-Bilgi birikiminin artması
Sermaye birikiminin artması-Ülkenin sınırlarının genişlemesi
Emek istihdamının artması-Yurtdışı işgücü göçünün artması
Beşeri sermaye miktarının artması-Yaşlı nüfus sayısının artması

20.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde firma ilave işgücü istihdam etmeye devam edecektir?


Marjinal ürün hasılası
Marjinal ürün hasılası>0
Marjinal ürün hasılası=Marjinal faktör maliyeti
Marjinal ürün hasılası>Marjinal faktör maliyeti
Marjinal faktör maliyeti>0