İktisada Giriş 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Enflasyondaki artış tasarrufları ve yatırımları arttırarak ekonomik büyümeyi hızlandırır. II. Enflasyondaki artış yatırım portföyünü finansal sektörden reel sektöre kaydırarak ekonomik büyümeyi hızlandırır. III. Enflasyon dönemlerinde hükümetin elde ettiği senyoraj gelirinin kamu yatırımlarının finansmanında kullanılması ekonomik büyümeyi hızlandırır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri enflasyon ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler görüşünün dayanakları arasında yer alır?


I
II
I-II
I-III
I-II-III

2.Soru

Marjinal tüketim eğilimi (c) ile marjinal tasarruf eğilimi (s) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?


s - c = 0
s = 1/c
s = 1 - c
s = 1+ c
s = c - (1/c)

3.Soru

Eğer marjinal tasarruf eğilimi (MPS) 0.1 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


MPC = 0.9.
APS = 0.1.
APC = 0.9.
Harcanabilir gelir 2000 TL iken tüketim harcamaları 1800 TL olur.
Harcanabilir gelir 2000 TL iken tasarruflar 200 TL olur.

4.Soru

Reel gelir kavramlarının hesaplanmasında hangi endeks kullanılmaktadır?


a. İnsani gelişme endeksi
b. Satın alma gücü paritesi
c. Tüketici Fiyat endeksi
d. GSYH deflatörü
e. Üretici fiyat endeksi

5.Soru

Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değeri yani fiyatına ne denir?


Nominal döviz kuru

Reel döviz kuru

Amortisman

Net ihracat

Net faktör gelirleri


6.Soru

GSYH hesaplamasında katma değer toplamının alınması hangi yararı sağlar?


Ara malları üretimini de dikkate alır
Mükerrer (çifte) sayıma sorununu ortadan kaldırır
Toplam arzı hesaplamayı sağlar
Toplam talebi hesaplamayı sağlar
Verimliliği dikkate almamızı sağlar

7.Soru

Ulusal gelir hesaplamalarını hangi kurum veya kurumlar yapmaktadır?


Üniversiteler
Merkez Bankası
Türkiye İstatistik Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Hepsi

8.Soru

Reel faiz oranının yükselmesi tasarruf miktarını azaltarak tüketim miktarını artırır. Bu etkiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Gelir etkisi

Harcama etkisi

İkame etkisi

İstatistik etkisi

Birikim etkisi


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi iktisadi büyümeyi belirleyen unsurlar arasında yer almaz?


Verimlilik
Emek miktarı 
Sermaye miktarı 
Rekabet gücü 
Müteşebbis sayısı 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçıların piyasa ile ilgili temel görüşleri arasında gösterilebilir?


Klasik iktisatçılar devletin çeşitli politikalarla ekonomiye müdahale edebileceğini, böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabileceğini savunmuştur.
Klasik iktisatçılar denge durumunun zaman zaman ufak değişiklikler geçirebileceğini ancak bozulan dengenin devlet müdahalesiyle tekrar tam istihdama geleceğine inanmışlar ve makro iktisatla ilgilenmemişlerdir.
Klasik iktisatçılar fiyat mekanizmasının görünmeyen bir el gibi işlediğini, piyasayı daima tam istihdamda dengeye getirdiğini ileri sürmüşlerdir.
Klasik iktisatçılar istihdamın fiyatlar ve ücretler tarafından belirlendiği görüşünü reddetmektedir.
Klasik iktisatçılar ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan toplam talebin, istihdamı belirleyen temel faktör olduğu görüşünü geliştirmiştir.

11.Soru

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan bina, makine, teçhizat gibi fiziksel sermayenin yıpranma ve eskimesi nedeni ile meydana gelen azalmanın parasal büyüklüğüne ne ad verilir?


Nihai mal
Ara malı
Dolaylı vergi
Amortisman
Sübvansiyon

12.Soru

Ödünç verilebilir fonlar piyasasında reel faiz oranının denge reel faiz oranının üstünde olması durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?


Fon talebi fazlalığı

Yatırım fazlası

Tasarruf talebi fazlası

Faiz fazlası

Fon arzı fazlası


13.Soru

Beklenen gelir artışının cari dönem tüketimini arttırması aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar?


Bireylerin tüketimlerini zaman içerisinde istikrarlı hale getirme istekleri
Toplumsal statü değişikliklerini engelleme güdüsü
Devletin artan oranlı gelir vergisi uygulamaları
Kamu harcamalarının zaman içerisinde azalıyor olması
Bireylerin faiz oranı ve vergi riskinden kaçınma istekleri

14.Soru

Kişibaşına ulusal gelirde reel büyümenin sağlanabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?


Ulusal gelirin sabit hızla büyümesi
Nüfusun artış oranının sabit olması
Hasıladaki artış oranının nüfustaki artış oranından fazla olması gerekir
Kişi başına tüketim harcamalarının sabit olması
Ekonomide sabit yatırım harcamalarının varlığı

15.Soru

Bir ekonominin yapısında meydana gelen yapısal değişmelerin sebep olduğu işsizlik türüne ne ad verilir?


Gizli işsizlik
Mevsimsel işsizlik
İradi işsizlik
Yapısal işsizlik
Konjonktürel işsizlik

16.Soru

İktisadın bir sosyal bilim olarak ortaya çıkışı hangi yüzyılda olmuştur?


15. yy
16. yy
17. yy 
18. yy
19. yy

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken gözden kaçırılan ekonomik unsurlardan biri değildir?


Yasa dışı ekonomik aktiviteler
Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
Tamamlanmış mal ve hizmetler
Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
Mal ve hizmetlerin kalitesi

18.Soru

GSYH’nın harcama yöntemi ile ölçülmesi bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin kullanıcıları tarafından yapılan ödemelerin yani harcamaların toplanmasıdır. Bir ekonomideki bu ilgili harcamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Tüketim ve Yatırım Harcamaları

Tüketim ve Yatırım Harcamaları ve Tasarruflar

Tüketim, Yatırım ve Kamu harcamaları

Tüketim, Yatırım, Kamu harcamaları ve Dış Ticaret

Tüketim, Yatırım, Kamu harcamaları ve Net İhracat


19.Soru

Bir ekonomide GSYH hesaplanırken aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır ?


Büyüme Yöntemi
Amortisman Yöntemi
Üretim Yöntemi
Faiz Yöntemi
Piyasa Yöntemi

20.Soru

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?


Gelir ve İthalat
Gelir ve Harcama
Tüketim ve Tasarruf
Tüketim ve Yatırım
Gelir ve Yatırım